Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

  శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

102. . ఇహసౌఖ్యంబులు ,నిత్యమంచు జగమేవిశ్వాసపూర్ణంబటం
         చ ,హిజిహ్వదులబోలు ,సంపదలు సత్యంబంచు ,నూహించి ,ప్ర
        త్యహమున్ మాయకు ,లోబడున్ ,నరుడు ,దైవంబున్న ,లేకున్న ,లో
        క ,హితంబెంచనివాడు మానవుడె ? సంకల్పింప ;ఖాదర్వలీ !

103. పరతత్వంబును బోధసేయు చదువే భావింపగారాదు ,స
        ద్గురు కారుణ్య కటాక్షముల్ బడయగా ,కోర్కెందుకన్రాదు- సా
        దరపూర్వంబగు శీలసంపదయు ,మిధ్యాబింబమై తోచు ,నీ
       నరుడేరీతికలిన్ కృతార్థుడగుదేవా ! మౌల్వీ ! ఖాదర్వలీ !

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
92
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥                    శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

100. నినుదర్సింపగ వైష్ణవార్చకుడు ,తన్వింగూడి విచ్చేసి ,ద
       ర్శన భాగ్యంబులభింపకున్న నినుదూరన్ ,వచ్చి -దీవించి ,కో
       ర్కెను మన్నించితి ,సంతతిన్నొసగి ,మూర్తీభూత చైతన్య ,స
       ద్గుణముల్ నీయెడ నిట్టిశోభనిదె తోడ్తోనెంచ ,ఖాదర్వలీ !

101. తన శీర్షంబున మృత్యుఛాయలు యధా దర్పంబునన్ గోచరిం
         చిన ,జీవుండు గ్రహింపలేక బ్రదుకే ,సిద్ధాన్నమందెంచి ,దు
         ర్జనసాంగత్యమొనర్చి చేటుపడు ,విశ్వాసంబునన్ ,దైవభా
         వనరానీయడు -నేటి వింత వివరింపన్ రాదు ;ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
93
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

98. గురుడెల్లప్పుడు ఖాదరును బిలిచిపల్కున్ ,మమ్మురానీయడీ ,
       పరమంబైన ,రహస్యమేమోయని దుర్భావంబునన్ ,గట్టెలన్
       నరుకంబంపిరి ,శిష్యులప్డు నిను ,కందంజేతులాబాధ ,నీ
       గురుహస్తంబున గానుపించె ,నిదియే గోప్యంబు ;ఖాదర్వలీ !

99. పరదైవంబుల దూరలేదు ,పరసంబందర్చనా పద్ధతుల్ ,
      సరిగావంచు వచింపలేదు ,పరభాషాశాస్త్ర విజ్ఞానముల్ ,
     గురిగావంచు దలంపలే దఖిలభక్తుల్ ,గొల్చువాడొక్కడే
     ధరమార్గంబులు వేరటంటి ,కలతల్ దప్పింప ,ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


94
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 

  శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

96.  తాజుద్దీన్ మహర్షి ,నాగపురియం దజ్ఞానులంబ్రోవగా
       రాజాస్థానమునందుజేరి ,మతసారం బ్ల్లాగుప్పించి ,వి
       భ్రాజత్కీర్తిగడించె ,నా మహితు జేరంబోయి ,లోకైక ,ర
      క్షా ,జీవామృతధారనందితివికాదా ! మౌల్వీ !ఖాదర్వలీ!

97.   గురుసందర్శనమాచరించు ,కొనసంకోచించు ,చున్నింటి ,కా
       దరి ,చూతావనిజమ్ము నీడనిలువన్ ,తాజుద్దీనావేళ ,నీ
       దరికిన్ శిష్యులబంపి ,చేర్చుకొనె ,సత్యంబెంచి ,నీవన్న నా
       గురుచూడామణి ,కెంతమక్కువయె! వాకోజాల !ఖాదర్వలీ ! 

 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
95
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥


శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

94. అనలంబంతట ,నగ్నిగోళముల గేహాలన్నిటింగాల్చి ,ని
     న్గని భక్త్వాదరవృత్తి చల్లబడె ,లోకాస్తుత్య ! నీశైశవం
      బున ,దిక్కుంజరముల్ ప్రశంసాలిడ ,నంభోజాక్షుడే ,యీతదం
     చును ,నేపుణ్యమొనర్చిరో జనులు నిన్నుంజూచె ;ఖాదర్వలీ !

95. బడిలో విద్యలనభ్యసించుటకు ,నీ భావంబు పర్వెత -కె
      న్నడు ,నాశంబును బొందనట్టి పరతత్త్వజ్ఞానముంగాంచగా
     కడుయత్నించినదంట ,యెందరిటులోకంబందు సాధించి వెం
     బడి కైవల్యవధమ్ము కన్గొరిదేవా ! మౌల్వీ ,ఖాదర్వలీ !   
       

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

96
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

92. తాతల్ తండ్రులు సైనికాధిపతులై ,ధైర్యందీరాభోగులై ,
       ఖ్యాతింగాంచిరి ,తిరుచునాపల్లి నవాబ్ వంశంబునన్ ,నీవు నా
      రీతిన్ ,ధార్మికమార్గమందు విజయశ్రీ కేతనం బెత్తి ,సం
      ప్రీతిన్ మానవజాతి నోమితి ,ధరిత్రిన్ -మౌల్వీ ;ఖాదర్వలీ!

93. ఊయేలన్ నిదురించు ,వేళల మహో గ్రోత్తాల సర్పంబు ,కా
      టేయన్ ,రానొక గండు ,బిల్లి పరిమార్చెన్ దాని ,దైవాజ్ఞగా
      నీయాంతర్య మెరుంగ లేరెవరు ,వర్ణింపంగా ,నీశైశవ ,క్రీ
     డాయోచన సర్వసమ్మత కళా ఢ్యంబౌట -ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
97
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥


 శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )90. ఎన్నో యేండ్లకుగాని ,భక్తులను రక్షింపంగ ,సర్వేసుడా
       వన్నా నీ శరణ్యులై ,భువనమందా విద్భవంజందు నీ
       చిన్నేల్ నీయెడ సత్యమై నిలిచి వాసింగాంచె ,ధర్మంబ వి
      చ్ఛిన్నం చైవది ,నీకతాన గుణారాశీ ! మౌల్వీ ! ఖాదర్వలీ !

91. బీమాబీబలిఖాను దంపతులకున్ ,బిడ్డండవై ,సత్కళా
      ధామంబౌ ,గృహమందు ,సర్వమత విద్యాబుద్ధులన్ నేర్చి ,యెం
       తో ,మోదంబునతాజుద్దీన్ గురుని ,యందున్ ధార్మికావేశ ,భా
      షామర్మంబులెరింగి ,మించితివి ,శశ్వత్కీర్తి ;ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
  
 


                                                               

                                                                                                                                                                                         
98
జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.  గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

88.   వటవృక్షంబున బ్రహ్మరాక్షసుడు ,త్రోవంబోవు వారెల్లరిన్,
       నటుసత్త్వంబున ,బాధపెట్టనది ,భావం బందునూహించి ,యు
        త్కట క్రోధమ్మున పారద్రోలితివి ,నీ కళ్యాణగాథల్ ,వినన్
       మటుమాయంబగు సర్వరోగములు ధర్మస్ఫూర్తి ;ఖాదర్వలీ !

89. ఏ జన్మంబున ,నేతవమ్మునొనరించెన్ మోతి యీ జన్మలో ,
      నాజన్మాంతము కూడియుండినది ,నిన్నర్చించి -విశ్వాస వి
     భ్రాజత్పూర్ల వివేకసంపదలతో ,భావింప జంతూత్కర
      వ్యాజంబయ్యది ,నీయెడన్ విమలమైవర్దిల్లె ;ఖాదర్వలీ !


 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

.

 

 
99
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 23.       ఏక ఏవ పరో బన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే ।
              గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః॥   శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

86. " ఇకబాల్ "సత్కవియన్న మాటలివి ,ధాత్రిన్ మానవుందేవ్డు,దై
          వ కటాక్షంబును కోరి మ్రొక్కులిడినన్ ,భక్తిన్ యముందేని యె
          న్నిక ప్రాణంబులుదీయలే ,డిదియే శక్తింగూర్ప ,నా రాజపు
          త్రకు కాపాడితి ,పాముగండ మెలమిన్ దప్పించి ;ఖాదర్వలీ !

87.   ఊరున్ చేరున్ లేని బ్రాహ్మణ జటాయోగిన్ ,సుదూరంబుగా
       చారం ద్రోవితి ,శాస్త్ర చర్చలకు నాహ్వానింప దుష్టాత్ములన్
       చోరం గెల్చితి ,-వన్నదాన సమయంబున్ వర్షహీనంబుగా
       తేరం దీర్చితి ,-నీ మహాత్మ్యముల కంతేలేదు ;ఖాదర్వలీ !


 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
100
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః


 శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

85. "మేరే ,దిల్క ,దరద్ ,దవావనుచు ", నిన్ మేలైన "ఖవ్వా " లిలన్
       సారోదాత్త గళంబులన్ ,సతము ప్రస్తావింపగావించు -భా
      క్తారాధ్యుండవుగా ;హసన్ముఖుడవై ,కన్పట్టు నీ సుందరా
     కారంబున్ ,దరిసించి పొంగిరి జనుల్ -కాంక్షించి ;ఖాదర్వలీ !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
Pages: 1 ... 8 9 [10]