Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

19. శ్లో ॥    యస్యజ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదతః ।
              సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః   

                                                  శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )


ఈ కుటుంబము వారు ప్రతి మాసశివరాత్రికి శ్రీశైలము చేరి అభిషేకం  జరుపుకొనుచుండుటను అనేక సంవత్సరములుగా పాటించుచుండిరి . అదే విధముగా మరునాడు మాసశివరాత్రి అనగా పిల్లలను తీసుకుని తాత వద్దకు వెళ్లి అనుమతి కోరగా తాత ' ఎందుకురా వెళ్ళేది ' అని ఊరుకుండిపోయిరి . అయితే ఎన్నో సంవత్సరములుగా పాటిస్తున్న ఆచారము కావడంతో తాత పూర్తిగా ''వద్దు  అని చెప్పలేదని ధైర్యముతో తాతకు నమస్కరించి బయలుదేరిరి . అయితే ఎప్పుడూ లేని విధముగా అష్టకష్టాలుపడి శ్రీశైలము చేరిరి . కాని  అక్కడ  కూడా ఊహించని ఇబ్బందులలో ఇరుక్కుని అభిషేకము ,పూజకూడా మనస్ఫూర్తిగా పూర్తిచేసుకోలేకపోయిరి . ఆ విధముగా తాతగారు ముందుగా రాబోవు ఇబ్బందిని సూచించినప్పటికీ పాటించక పోవుటచే ఇబ్బందులపాలై తాత తమనెంత బాధ్యతతో వద్దని చెప్పిరో తెలుసుకుని ఇకముందైనా తాత మాటను జవదాటరాదను స్థిర నిశ్చయమునకు వచ్చిరి . ఈ సంఘటన శిరిడీలో బాబా భక్తుడైన తాత్యా సంతకు వెళ్ళుటకు బాబా అనుమతి కోరగా బాబా అనుమతించనప్పటికీ తొందరగా వెళ్ళుటచే టాంగా ప్రమాదమునకు గురియైన సంఘటనను జ్ఞప్తికి తెస్తోంది . ఇక అప్పటి నుండి ఎక్కడకు వెళ్లాలన్నా తాతగారి పూర్తి అనుమతి పొందిన తరువాతనే ఇతర ఏర్పాట్లు ప్రారంభించేవారు .
ఆ విధముగానే ఒకసారి తిరుపతి దర్శనమునకు వెళ్లాలనుకుని తాతగారిని అడుగగా తాత అందుకు అంగీకరించిరి . ప్రయాణపు తేదీ వచ్చుసరికి సాయిబాబాగారికి విపరీతమైన జ్వరము వచ్చింది . కుటుంబమంతా కలిసి కల్లూరు చేరిరి . అయితే ఎన్నడూలేని విధముగా తాత సాయిబాబా గారిని దగ్గరకు  విపరీతముగా తిట్టడం ప్రారంభించిరి . తాత తిట్లతో కుటుంబమంతా బిత్తరపోయింది . చాలాసేపటి తరువాత శాంతించిన తాత వారిని తిరుపతి వెళ్ళుటకు అనుమతినిచ్చి ఆశీర్వదించిపంపిరి . బయటకు వచ్చిన  తరువాత జ్వరముతో ఉన్న తండ్రికి ఆసరాగా చేయి అందించిన కొడుకు తండ్రి చేయి తగలగానే జ్వరము పూర్తిగా తగ్గుట చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు . ఇంతకు ముందు తాతగారు తిట్టినది సాయిబాబా గారిని కాదనీ వారి నావహించిన జ్వరముననీ తెలుసుకుని ఆనందముతో తిరుపతి చేరిరి . అక్కడ సాయిబాబా గారికి కలలో తాతగారు కనిపించి 'నీవెంటనేనున్నాను ,నిశ్చింతగా ఉండు ' అని దీవించిరి .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

92
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

   శ్లో || 18 .  ఏ నేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్త చైత్యాదికం తదా ।
                   జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥


                                      శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఒకసారి  దీపావళి పండుగనాడు వీరి భార్యయైన నాగమణిగారు రకరకముల పిండివంటలు స్వయముగా తయారుచేసి క్యారేజి నిండుగా పెట్టుకుని తాతగారు తిన్న తరువాతనే తానూ తింటానని నిర్ణయించుకుని పరగడుపుతో గద్వాలు నుండి కర్నూలు పయనమైరి . కల్లూరులో ఎవరేమి పెట్టబోయినా తాతగారు ఏ మాత్రమూ చేయివేయక ' నా భోజనము వస్తుందిలే ' అని ఎదురుచూస్తున్నట్లుగా వేచియుండిరి . ఇక్కడ వీరి దారిలో ప్రయాణము మధ్యలో కొంత ఇబ్బంది జరిగి ఆలస్యమైనదని హడావుడిగా తాతను చేరి భోజనమివ్వగా దాని కోసమే ఎదురుచూస్తున్నట్లుగా తాతగారు భోజనము ,ఫలహారములు తినుట ప్రారంభించిరి .

అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 
93
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                   శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

మాయాస్వరూపం :

సత్యవాణిగారు మాయా స్వరూపమను ఏ విధముగా తెలుసుకోవలెనని తాతను మరీ మరీ వేడుకోగా ,తాత మౌనముగా ఉండిపోయి ,చాలాసేపటి తరువాత తాత మాట్లాడకుండగనే ఆమె కళ్ళకు ఉన్న కళ్లజోడును తీసేసుకుని తన కళ్ళకు పెట్టుకుని "తెలిసిందా -హాయిగా ఉందా " అని ప్రశ్నించిరి . అయితే సత్యవాణిగారికి సమాధానము తోచక పోయినప్పటికీ మాయ ప్రభావము తాతపై ఏ మాత్రము లేకాపోవుటచేతనే తాత హాయిగా వున్నారనీ ,తనకు కూడా అటువంటి హాయినే ప్రసాదించమని మరీ మరీ కోరుకున్నారు . ఆ కళ్లజోడే మాయ . మనము భగవంతుడు ఇచ్చిన వాటినన్నింటినీ బుద్ధితో కాక మనసుతో చూస్తాము . మనసు కోరికల పుట్ట . అందుకే మనము మనసుతో చూసినదేదీ సరియైనది కాదనీ భగవంతుడు మానవునకు బుద్ధి , విచక్షణ లనే ప్రత్యేక లక్షణములను భగవతత్త్వమును తెలుసుకొనుటకు ఇచ్చినప్పటికీ మనుష్యులు వాటిని ఉపయోగించకుండా ఇంద్రియ సంజాతయైన మనస్సునే భగవతత్త్వమును తెలుసుకొనుటకు వినియోగిస్తే ఫలితము ఉండదని మనసనే ఆ కళ్లజోడును తీసి పక్కకు పెట్టి భగవంతుడిచ్చిన అంతశ్చక్షువులను ఉపయోగిస్తే అప్పటికి మాయ తొలగిపోయి అంతా హాయిగానే ఉంటుందని తాత తన మౌన బోధ ద్వారా తెలియచేసిరని గ్రహించారు . ఈ సమాధానము స్ఫురించిన  సత్యవాణి గారికి తాతగారు ఆ కళ్ళజోడు తీసుకుని పెట్టుకున్న తరువాత "తెలిసిందా - హాయిగా ఉందా " అని ఎందుకు అన్నారో అర్ధమయింది . మాయ తొలగిప్తే ఇక బాధలు ,కష్టాలు ,దుఃఖము అన్నీ తీరిపోయి మిగిలినది హాయే కదా . ఇంత వేదాంతార్థమును తాతగారు కేవలము ఒక చిన్న చర్య ద్వారా మౌనముగా తెలియచేసిరి . 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
             యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

                                    శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

యాత్రాఫలం :

గద్వాల్ నివాసియైన సాయిబాబా ఒక కిరాణా  దుకాణుదారు . ఆయనకు మల్లేష్ ( హైదరాబాదు ) వలన తాతగారి గురించి తెలిసింది . ఎన్నోసార్లు మల్లేష్ తాతను దర్శించుకుని ఆశీస్సులు పొందండని  చెప్పటంతో ఒకసారి తన స్నేహితులు ముగ్గురు నలుగురితో కల్లూరు తాత దర్శనానికి వెళ్లారు . వీరు వెళ్లేసరికి అక్కడ తాతగారు ఇంటిలో లేరు . ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదని అక్కడున్న వారు చెప్పుటచే చేసేదేమిలేక తాత రాకకై ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నారు . అలా చూస్తుండగానే నాలుగు గంటల సమయం గడిచిపోయింది . అంతదూరం వెళ్లి తాతను దర్శించుకోకుండా రావడమంటే మనసులో వెరపు . అప్పుడు సాయిబాబాగారు నిజముగా తాత మహిమ గలవాడైతే తన ఇబ్బంది తాతకు తెలియదా ,వెంటనే రావాలి అని మనసులో అనుకుంటుండగానే తాత వచ్చారు . తాత వచ్చారనే కలకలము మొదలయ్యింది . ఆ రకముగా ప్రథమ దర్శనములోనే తాత ఈయన మనసు దోచి తన భక్తుణ్ణి చేసుకున్నారు .

అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
94
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

 15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥   
   
                                           శ్రీ రామవధూత చరిత్ర (టి . శైలజ )

ఒక విజయదశమి నాడు డాక్టరుగారు సతీమణికి బాబా పుణ్యతిథి కావున ఆ రోజు తప్పనిసరిగా బాబా గుడికివెళ్ళాలని చాలా కోరికగా ఉంది . అయితే డాక్టరుగారు మాత్రము బాబాకు ,తాతకూ బేధములేదు కాబట్టి ఆ రోజు తాతను దర్శించిన బాబాను దర్శించినట్లేనని ఎంతగా నచ్చచెప్పినప్పటికీ ఆమె తనకా నిదర్శనము కలిగితేనే తానూ నమ్ముతాననీ లేకపోయినట్లైతే తనకు తృప్తిగా ఉండదనీ చెప్పింది . ఆ రోజు సాయంత్రము భార్యా భర్తలిద్దరూ తాత వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు గుంటూరు నుండి వచ్చిన భక్తులొకరు హారతి సమయములో 'బాబా బాబా ' అంటూ ఏడుస్తూ హారతి నివ్వడం చుసిన రెడ్డిగారు ఆమెతో ఊరుకోమని చెప్పనంతలో తాత ఈయనతో 'నువ్వూరుకో ' అని గట్టిగా కసిరిరి . హారతి పూర్తయిన తరువాత ఆమెను వివరములడుగగా షిరిడీ వెళ్లాలనుకున్న ఆమె భరద్వాజ మాస్టారుగారు చెప్పడం వల్ల కల్లూరు వచ్చిరి . అయితే హారతి సమయములో ఆమెకు తాతలో బాబా దర్శనము లభించడంతో ఆనందము పట్టలేక ఏడ్చేసిందని తెలిసింది . ఈ వివరములన్నీ విన్న రెడ్డిగారి భార్యకు తన అనుమానమునకు తగిన సమాధానమును తాత ఆ రోజే అక్కడే చూపించారు . అర్థమయి తేలికపడిన మనసుతో తాతకు నమస్కరించుకొనిరి .
 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


95
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః

                                                 శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి. శైలజ )

డాక్టరుగారు తాను  తీసిన ఫోటోను తాత వద్దకు తీసుకువెళ్లగా తాతగారు " వాణ్ణి అందరకూ ఇవ్వమను " అనిరి . అప్పటి నుండి రెడ్డిగారు తాత నిర్దేశించిన సేవను ఒక యజ్ఞములా భావించి ఇప్పటి వరకు సుమారు 10.000 కాపీలను భక్తులందరకూ పంచిపెట్టుట ద్వారా తాత అభయాశీస్సులు అందరకూ లభించేలా విశేషకృషి  సలుపుతున్నారు .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
96
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

                                       శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )
 
ఒకసారి విజయదశమి నాడు వెంకటేశ్వరమ్మ గారు రెడ్డిగారికి కొంత పైకము నిచ్చి పండుగనాటికి తాతగారికి పంచె ,కండువాను ,కొత్తదుప్పటి ,టవలును ,మంచిపూల మాలను కొని సమర్పించమని కబురు చేయగా చేనేత దుకాణము నుండి తాతగారికి కావలసిన వస్తువులన్నీ సకాలమందు సమకూరడంతో ఎంతో ఆనందముగా వాటిని తీసుకుని పండుగనాడు తాతగారిని దర్శించుకుని తాను  తెచ్చిన నూతన వస్త్రములను తాతకు ధరింపజేసి అందముగా అలంకరింపగా అక్కడున్న తన స్కూటరులో తయారుగానున్న కెమెరాను తీసుకుని వచ్చి తాతను ఫోటో తీయునంతలో తాత అన్నగారు తాతతో ఆశీర్వదించుమనగా తాతగారు చెయ్యెత్తి దీవించునంతలో ఫోటో తీసిరి .

 
 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
97
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

   
                             శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

అభయహస్తం :

గద్వాలు వాసియైన సత్యనారాయణరెడ్డి గారు వృత్తి రీత్యా దంత వైద్యులైనప్పటికీ ప్రవృత్తిరీత్యా నాయకత్వ లక్షణములు కలిగి ఊరిలో ఎవరి మధ్య గొడవలు జరిగినా వీరే పంచాయతీ జరిపించి న్యాయనిర్ణయము చేసేవారు . వీరు ఒకసారి తన బంధువైన వెంకటేశ్వరమ్మ గారితోపాటు కల్లూరు తాతగారి వద్దకు వెళ్ళుట తటస్థించినది తాతగారు తాను  తాగిన  సిగరెట్టును వేరే వారందరికీ ఇచ్చి ఈయన దగ్గరకు వచ్చే సరికి " వాడికొద్దులే ,తాగకూడదు " అన్నారు . వారికదే తాతగారి ప్రథమ దర్శనము . ఈ సత్యనారాయణరెడ్డిగారికి ఉబ్బస వ్యాధి ఉంది . అందుకనే ఎవ్వరూ చెప్పకమునుపే తాతగారు అతనిని ఉద్దేశించి అలా పలకడంతో రెడ్డిగారికి తాతగారి సర్వజ్ఞత అర్ధమయింది . ఆ తరువాత తాతగారు " వాళ్ళ పాపాలు మామీద వేయాలనుకుని వస్తారు ,వెనకాల తిడతారు " అన్నారు . తాతగారి ఈ మాట కూడా నిజమే అవడంతో రెడ్డిగారికి తాతపట్ల గౌరవ భావం కలిగింది . ఎవ్వరికీ అంతుపట్టని తన మనసు తాత ముందు వెల్లడి కావడంతో అతనికి తాతపట్ల గురికుదిరి ,ఇక వెంకటేశ్వరమ్మ గారితో పాటుగా వారు తాతను దర్శించుకోవడము ప్రారంభించారు . 1990 వ సం . నాటికి వీరు గద్వాలు నుండి కర్నూలుకు మకాం మార్చి  ప్రైవేటు వైద్యవృత్తి చేపట్టిరి .
 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
98
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

 శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥     

                                శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఆ విధముగా బస్సులో ఎక్కి వస్తుండగా రాత్రి సమయములో నిద్రపోతున్న వీరికి ఒక అద్భుత దృశ్యం కానవచ్చింది . అదేమిటనగా షిరిడీ సమాధి  మందిరము  బాబా అభయ హస్తం పటము నుండి బాబా " నేను కర్నూలులో ఎందుకు నవ్వానంటే ఈ మాత్రం సేవ చేస్తూంటేనే నేనింత ఆనందపడుతుంటే ,నీ జీవితం నాకర్పిస్తే ఇంకెంత ఆనందిస్తానో " అని స్పష్టముగా పలుకుటను వీరు వినిరి . మెలకువ వచ్చిన వీరికి కల్లూరులో తాతగారు నవ్విన నవ్వును షిరిడీలో బాబా తాను  నవ్వినట్లు చెబుతున్నారంటే సాయిబాబా తనకూ ,తాతకు బేధము లేదని స్పష్టపరచిరని అర్ధమయిన వీరు మరింత ప్రేమతో తాతకు దగ్గరైరి . తాతతో ఎన్నో అనుభూతులు ఉన్నప్పటికీ ఇది మాత్రమే తనను ఎంతగానో కదిలించిన విషయమని షిరిడీ ద్వారకామాయిలో వీరు ఎంతో ఉద్వేగముగా తెలియజేసిరి .
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
99
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 10.  గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
           గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మైశ్రీ  గురవేనమః ॥

                    శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

1992 డిసెంబర్ 1 వ తేదీన రావుగారికి ప్రేరణ కలిగి తాతను దర్శించుటకు కల్లూరు వచ్చిరి . అయితే ఆ రోజు ఉదయము నుండీ మధ్యాహ్నము 12 గంటల వరకు తాతగారు యోగ నిద్రయందుండిరి . ఆ తరువాత లేచిన తాత స్నానము ,భోజనము ముగించిన తరువాత ఆనవాయితీగా రావుగారు తీసుకువెళ్లిన స్వీటును తాతకు నైవేద్యముగా పెట్టగా తాతగారు దానినందుకోక అక్కడ సాయిబాబాకు నైవేద్యముగా నుంచిన అరటిపళ్ళను ఒలిచి పెట్టి వీరికిచ్చి నవ్విరి . ఆ క్షణములో తాత నవ్విన మనోహరమైన నవ్వును రావుగారు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడలేదు . వీరికి ఒంగోలు తిరిగి వెళ్లాలంటే మధ్యాహ్నం 2-30 కు బస్సు కలదు . అది దాటిపోతే ఇక రాత్రి 7. గంటలకే . దానికి వెళితే వీరికి ఇబ్బంది కాబట్టి ఎలాగైనా 2. 30 గంటల బస్సుకే వెళ్లాలని వీరి తాపత్రయము . అయితే తాతగారు వీరికి ఎంతకీ అనుమతి నివ్వకపోవడంతో అక్కడే ఆగిపోవలసి వచ్చినది . తాతగారు మాత్రము ఇంతకు ముందు మాదిరే చిద్విలాసముగా నవ్వుచునే యుండిరి . ఆ తరువాత 4 గం . ల ప్రాంతములో తాతగారు వీరికి అభయము  నిచ్చుటచే బయలుదేరిరి . బస్టాండుకు వస్తూ రాత్రి 7 గంటల వరకు సమయం ఎలా గడపాలా అని ఆలోచిస్తూ బస్టాండుకు చేరిన వీరికి 2-30 బసు రిపేరుకు వెళ్లి 4 గంటలకు వచ్చి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా నుండుట గాంచి ఆశ్చర్యపోయిరి . అందుకనే తాతగారు తనకు అప్పటి వరకు బయలుదేరుటకు అనుమతి నివ్వలేదని అర్ధమయింది .
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
100
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥ 

                           శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

తాత చిరునవ్వు :

పి . స్ . రావు గారు 1992 వ సం . లో షిరిడీలోని లెండీ బాగ్ వద్ద 'ఆచార్య భరద్వాజ్ బుక్ స్టాల్ ' స్థాపించి నడిపేవారు . తాతగారితో దర్శన భాగ్యముకల వీరు భక్తితో కాక తెలియని అమాయకత్వంతో తాతకు దగ్గరై  మాట్లాడుతూ తాతతో ఆనందంగా గడిపేవారు . అంతేకానీ భయభక్తులతో దూరంగా మెలిగేవారు కాదు . ఎప్పుడు  దర్శించుటకు వెళ్లాలన్నా విడిపూలు ప్రసాదము తీసుకుని వెళ్ళుట వీరి అలవాటు .అదే  విధముగా తాతగారిని దర్శించుకొని నప్పుడల్లా ఎంతో ఆనందముగాను ,ఉల్లాసముగాను గడిపే వీరికి తాతగారితో అనేక మధురానుభూతులు కలవు .

  అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
 
                


 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
Pages: 1 ... 8 9 [10]