Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )

19. భూత ప్రేతాదులు ,దు
      ర్జాతుల్ , నీమ్రోల నిల్చుశక్తిన్ ,లేకన్
      నూతుల ,గోతుల ,దూరుచు ,
     భూతములను ,వీడునంటపొరి ,కాలేషా !

20.కరిముల్లా  ,కరిముల్లా ,
     కరిముల్లా ,యంచు భక్తగణ్యులు మ్రొక్కున్ ,
      నిరతము సుఖములనిత్తువు ,
      కరమరుదుగ ,నీకు సాటిగన ,కాలేషా !


అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 
22
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥   


కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )

15. నరులంద రొక్కటే ,య
      ర్వరభేదము లెన్నరాదు ,పరమాత్ముండె
      వ్వరిసొత్తుగాదు ,సర్వుల
      సిరియని చాటితివి ,విశ్వజిత ! కాలేషా !

16. ఎన్నైన పేరులున్నవి ,
      యెన్నగ నీళునకు ,నెవరి యిచ్చాశక్తిన్
      క్రన్నన గొల్చిన ,వశుడగు
      నన్నా ! యని చాటినడవయ! కాలేషా !

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


23
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః


కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )
13. నరుల జ్ఞానాంధ ,తమో
      శరధింబడి యీదలేక ,సతమతమై దు
      ర్భర బాధనుండి ,సాకగ
       నరుదెంచితి వీవుగాదె ,వర కాలేషా !

14. నీముందునిల్చి మ్రొక్కిన ,
      వ్రేమోన్నత పథము తెలియు ,పెంపొందగ ,ని
      త్యామాల మార్గము కనబడు ,
       స్వామీ ! కాపాడుమయ్య ! జయ ! కాలేషా !

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
24
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

 కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )

11. పారావతముల ,కువకువ ,
     లారయనా నందమొసగు ,నద్భుతమగు ,నీ
     సార చరిత్రము జాతికి
     కోరిక లీడేర్చె ,సత్యగుణ ! కాలేషా !

12. నీరూపు ,రేఖ లెట్టివొ ,
     యేరికి గనరావు,సత్య మేంచిన ,సర్వో
     దారుడు ,విశ్వేశుడు ,నిన్
     వారసుని గబంపె ,నంద్రు ,వర కాలేషా ! 


 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
25

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )

9. "అల్లా " కృపాన లోకన ,
     మెల్లముగా ,విశ్వశాంతి ముఖ్యముగా ,సం
     ధిల్లగ  తపంబొనర్చిన ,
     వల్లియ ,ధర ధన్యమయ్య ,వర కాలేషా !

10. నీకది దర్భా ,రందరు
     వాకొను నీమహిమ ,భక్తి పరవశ మతులై
లోకాన ,నీదు చరితయు
ప్రాకటముగ నిల్చెగాదె ! రహి కాలేషా !


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

26
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

 శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥   

కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )
                                ( అనుబంధము )

7. ఇచ్చోట ,కాలేషావలి ,
   నిచ్చలు తపమొనరజేసె ,నీబావి కడన్ ,
    స్వచ్ఛమగు నీ రుద్రాగెను ,
ముచ్చటపడి యంద్రు ,సత్యముగ ,కాలేషా !

8. ధ్యానములో ,నినుగాంచిన ,
   మానవులెల్లరును ,ధర్మమార్గాచరణా
   మాన స్వాంతునిగా ,సం
   ధానించిరి ,భక్తి -సతులు -తగ కాలేషా !

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
27
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥ 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
              గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మై​శ్రీ ​​​ గురవేనమః ॥

కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )
                                ( అనుబంధము )
5. ఊరేది ? జన్మనిచ్చిన
    వారెవ్వరు ? బంధుమిత్రవర్గం ,బేదో
    నేరమెరుంగగ,క
    స్మూరేయావాసమ్ము నీకు ,మును కాలేషా !

6. పులకించె ,చెట్టు చేమలు ,
    పులకించెను ,గిరులు ,పుడమి ,పులకించెను ,బో !
    నిలువెల్ల ,సకల జనులకు ,
    పులకించెను ,భక్తిభావమున ,కాలేషా !

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
28
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥


కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )
                                ( అనుబంధము )


3. గుడిలేదు ,కొలువుతీరగా,
   కడుదొడ్డ గృహమ్ములేదు ,కనకాసనమే
   య్యెడలేదు ,నీసమాధిని
 పొడగాంతుము భక్తి ,గ్రామమున కాలేషా !

4. కతలుగ , నీ మహిమలు ,సం
   తతమున్ గొనియాడు ,భక్తతతి ,తమ మదిలో
 గతమున్ ,దలంచుకొని ,సం
  స్తుతి చేయుదురెలమి ,హారతుల కాలేషా !
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
29
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ||

నెల్లూరు  దగ్గరి కస్మూరు దర్గా -శ్రీ కాలేషావారిపై తారావళి ( 27 పద్యాలు )
                     కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )
                                ( అనుబంధము )
1. నెల్లూరు మండలంబున ,
   సల్లలిత విశాలభావ ,సంపదనిండన్ ,
    పల్లవితమైన ,కస్మూ
    రల్లన ,నెలవయ్యె నీకు ,వలి కాలేషా !

2. అచ్చోటి తరులు ,గిరులును ,
    నిచ్చలు కొనియాడు ,మహిమ లేర్పడ పక్షున్ ,
    ముచ్చటపడి ,సేవింతును ,
   సచ్చరితుడ ! నిన్ను దైవసము కాలేషా !

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
30
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              ​దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

               శ్రీ హజరత్ ఖాదర్  వలీ శతకము (షేక్ అలీ )

108. కనినారల్ నను ,ప్రేమతోడ మహమద్ కాశీము ,మస్తానుబీ ,
         జనకుండున్ ,జననీ విలాసాలములతో ,జాన్త్వ న్వయాంకుండు ,న
         ర్సన సాహిత్య  విశేషముల్ దెలిపి ,నాకారాద్యుడై నిల్చె ,పు
         ట్టిన యూర్లింగము ,గుంట ,సాకునను తండ్రీ ! మౌల్వీ ! ఖాదర్వలీ !
 
 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10