Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
General Discussion / Re: Sri Gajanan Maharaj Divya Charitra(venu Ramamohan Rao)
« Last post by Gurupriya on March 29, 2018, 06:47:40 PM »

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥ 

                           శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

భక్తుని కోరిక -ఆశీర్వాదము

అకోలా పట్టణంలో 'రాజారాం కబర్ ' అనునతడు వెండి ,బంగారు వ్యాపారం చేసేవాడు . అతనికి గోపాల్ ,త్రయంబక్  అనే యిద్దరు కుమారులు కలరు . రెండవవాడైన త్య్రంబక్ హైదరాబాద్ లో డాక్టరు చదువుచున్నాడు . చిన్నప్పటి నుండి అతనికి భక్తిభావం ఎక్కువ . ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు మూసీనది ఒడ్డున కూర్చొని ధ్యానం చేసేవాడు . అతనికి ఒక కోరిక కలిగింది . షేగాం లో స్వామికి భోజనం ఎందుకు చేయించకూడదు అనుకున్నాడు . కానీ తన కోరిక తీరేదెలా ? తన తల్లి చిన్నతనంలోనే పోయింది . ఇంట్లో వదినగారు వుంది కాని చేదు స్వభావం కలది . ఆమెను ఏమని అడుగగలడు . తల్లి దగ్గర అంతో ఇంతో మారాం చేసి తన కోర్కె ఎలాగో నెరవేర్చుకునేవాడు . మరిది ముఖం చూసి ఏమయ్యా నీవెందుకు వ్యాకులపడుతున్నావు . నాతో చెప్పకూడదా ? వదిన తల్లితో సమానమంటారు గదా !నా వద్ద దాపరికం ఎందుకు ? నీ సమస్య ఏమిటో చెప్పు అని వత్తిడి చేయసాగింది . ఏమి లేదు శ్రీ గజాననులకు యిష్టమైన  పదార్థాలను మన యింట్లో వండించి ఆయనకు సమర్పించాలనే కోరిక ఎప్పటినుంచో ఉంది . అవి ఏర్పాట్లు చేయుట వలన నీకు కూడా పుణ్యం ,నా కోరిక నెరవేరినట్లు అవుతుంది . మరిది కోరిక ప్రకారము పదార్థాలన్నీ తయారుచేసి ఇచ్చి త్వరగా బయలుదేరు షేగాం వెళ్లే బండి టైమైంది . అది దాటిపోతే సాయంత్రందాకా బండి లేదు . ఇదంతా వృధా ప్రయాస అవుతుందని తొందర చేసింది . తీరా ష్టేషనుకు వెళ్ళేటప్పటికి బండి వెళ్ళిపోయింది . మరలా 3 గంటలదాకా బండి లేదు . భోజన సమయం దాటిపోయింది . ఏంచేయాలో తోచక ,తనను తానూ నిందించుకొని స్వామిని ప్రార్ధిస్తున్నాడు ,ఏడుస్తున్నాడు .


 

                                           

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని
22
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              ​దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

                         శ్రీ గజానన్ మహారాజ్  దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

స్వామీజీకి ఈ తిలక్ సంగతి చెబుదామని వెళ్లారు . కాని  స్వామి నిద్రపోతున్నారు . మూడు రోజులయినా లేవలేదు . స్వామి నిద్రలేచేటంతవరకు వెళ్లకూడదని నిశ్చయించుకున్నారు . నాలుగవరోజు స్వామి మేల్కొని మీరెంత ప్రయత్నించినా ఫలితం దక్కదు . అక్కడ నుండి బొంబాయిలో తిలక్ వద్దకు వెళ్లి ఈ సంగతి వివరించారు . అది విని తిలక్ నవ్వుతూ స్వామీజీ మాటలలో ఎదో ఆంతర్యం ఉంది . బ్రిటీషువారు తిలక్ ను అరెస్టు చేసి జైలుతో పెట్టారు . అదే కాలంలో 'గీతారహస్యం ' ఆయనకే జైలులో రాయించారు . కర్మయోగం శ్రేష్టమైనదని తన అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు . వారి ప్రయత్నం నిరంతరం చిరంజీవిని చేసింది .
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
23

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥   

                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఈ ఉత్సవాలకు షేగాం లో శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ స్వామిని ఆహ్వానిస్తే బాగుంటుందనుకున్నారు . కొందరు దీనిని బలపరిచారు ,కొందరు వ్యతికేరించారు . ఆ షేగాం పిచ్చివాడెందుకు  అనుకున్నారు . పైగా ఆయన దిగంబరుడుగా తిరుగుతాడు  . శ్రీ గజాననుని శ్రీ చరణాలు ఇలాంటి స్థితిలో అక్కడ ధూళిని తాకాలని అన్నారు కొందరు . తిలక్ దేశోద్ధారకులైతే శ్రీ స్వామీజీ ఉత్సవ సమయంలో ఆశీనులౌతారు . కనుక నిజానిజాలు తేలిపోతాయి . కాబట్టి స్వామిని కూడా ఆహ్వానించటానికి నిర్ణయించుకున్నారు . ఆ రోజు రానేవచ్చింది . ప్రతివారు శ్రీ స్వామీజీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు . కానీ స్వామీజీ మొదటి నుండి మండపం లోనే కూర్చున్నారు . సాధువన్నమాటలు అసత్యాలు ,మిధ్యకావు ,శ్రీ స్వామి సభా వేదికపై ఉన్నతాసనంపై కూర్చొని ఉన్నారు . తిలక్ ,అణ్ణాసాహెబ్ పట్వర్ధన్ ,గణేష్ జిఖాపర్దే ,వెంకటరావును దేశాయి మొదలగువారు వేదిక నలంకరించారు . తిలక్ లేచి నిలబడ్డారు . నేడు చాల ధన్యమైనది . ఆశీర్వాదం ప్రసాదించటానికి శ్రీ గజాననులు విచ్చేశారు . ఇది మనకెంతో అవసరం అని అంటూనే బ్రిటిషు ప్రభుత్వాన్ని కించపరుస్తున్నారు . అప్పుడు గజాననులు లేచి అలా అనవద్దు ,వద్దని హెచ్చరించారు . తిలక్ జీని ప్రశంసించారు . కానీ తిలక్ తిలక్ ను అరెస్టు చేసి బేడీలు వేశారు . స్వామీజీ ఉపన్యాసం అవగానే షేగాం వెళ్లిపోయారు .


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

24
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥ 

                          శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

శివాజీ జయంతి

బాలగంగాధర్ తిలక్ మహారాష్ట్రలో ఒక వజ్రం వంటివాడు . దూరదృష్టి కలవాడు . దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం తన ప్రాణాలనే ఫణంగా పెట్టినవాడు . విదేశ శక్తులను ఎదిరించటం ఆయన చూపిన ధైర్యసాహసాలు ఎన్నని చెప్పగలము . అతడెవరికి భయపడనివాడు . తనకంటూ ఏ ఆశాలేకుండా జీవితం గడిపాడు . అందుకనే ప్రజలు 'అతనిని లోకమాన్యుడు '  అన్నారు . ఒకసారి శివాజీ జయంతికి ఉపన్యాసం ఇవ్వటానికి ఆహ్వానిస్తే ఆయన అకోలా వచ్చారు . ఉత్సవానికి ఏర్పాట్లు భారీ ఎత్తున జరుగుచున్నాయి . శివాజీ జయంతి ఉత్సవానికి తిలక్ నే అధ్యక్షుడుగా నిశ్చయించారు  . అతడు అకోలా తలచి పలుప్రాంతాలనుండి జనం  వచ్చారు . ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షులు ,ఉపాధ్యక్షులను నిర్ణయించడమైనది .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
25
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

                                               శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

సోమవతి అమావాస్య

సోమవారం వచ్చే అమావాశ్యకు 'సోమవతి అమావాశ్య ' అంటారు . సోమవతినాడు నర్మదానదిలో స్నానం చేసినవారికి ఎంతో పుణ్యం వస్తుందని పురాణాలు చెపుతున్నాయి . పుణ్యం సంపాదించాలని షేగాం నుండి కొందరు నర్మదానది స్నానానికి బయలుదేరారు . మార్తాండ్ పాటిల్ ,బంకట్ లాల్ ,మారుతీ చంద్రభాను ,భజరంగలాల్ మొదలైనవారు ఓంకారేశ్వర్ వెడదామని నిర్ణయించుకొని స్వామిని కూడా తమతో రావలసినదిగా కోరారు . ఆ నర్మదానదికి మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్లండని ప్రార్ధించారు . నేను ఇక్కడ నుండే నర్మదానదిలో స్నానం చేస్తాను మీరు వెళ్ళిరండి అని చెప్పారు . కాని తమ పట్టు వీడలేదు . నేను వస్తే ఏదైనా విపరీతం జరగవచ్చు . తరువాత నన్ను దోషిని చేస్తారు అన్నారు స్వామి . ఎలాగో స్వామిని కూడా తీసుకుని వెళ్లారు . దేశం నలుమూలల నుండి జన సందోహం వచ్చారు . ఎవరిమటుకు వారు ఆనందంలో నిండిపోయారు . శంకరుని దర్శించుకొని యధోచితంగా పూజలు చేసుకున్నారు . గజాననులు మాత్రం పద్మాసనం వేసుకొని నర్మద ఒడ్డున కూర్చున్నారు . వారు నలుగురు స్నానాలు పూర్తిచేసి ,శంకరుని దర్శించుకొని ,బండివానిని 'ఖేడే ఘాట్ ' స్టేషన్ నుంచి రానుపోను బేరం కుదుర్చుకున్నారు . దారి బాగుండనందున ఎడ్లు బెదిరి ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది . అందువల్ల నావమీద 'ఖేడే  ఘాట్ ' వరకు వెళ్దాం అన్నారు . అందరు అలానే చేస్తున్నారు . మీరు వెళ్దామంటే అలానే వెళ్దాము అన్నారు స్వామి . 'ఖేడే ఘాట్ 'వెళ్ళటానికి నావమీద పోవాల్సివుంది . అందువల్ల అందరు నావను ఎక్కారు . నావ కొంత దూరం పోగానే ఒక రాయికి కొట్టుకొని చిల్లుపడింది . నావలోకి నీరు వచ్చేస్తోంది . అందరు భయభ్రాంతులయ్యారు . ప్రాణాలతో బయటపడుట కల్ల అనుకున్నారు . 'గిణ గిణ గణాంత బోతే ' అని సంకీర్తన చేస్తున్నారు . ఆపద నుండి కాపాడండి అని వేడుకున్నారు స్వామిని . ఇంతలో నావ సుడిగుండంలో చిక్కుకొని మునిగిపోయింది . అందరు జలసమాధి అయ్యారు అనుకున్నారు . ఇదంతా చూసి స్వామి భయపడకండి నర్మదామాత మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది . అలా అన్నారో లేదో నావలోకి నీరంతా పోయింది . నర్మదామాత నావకు పడ్డ రంధ్రాన్ని మూసివేసింది . ఒడ్డుకు క్షేమంగా చేర్చింది . నర్మద జాలరి  స్త్రీ వేషంలో కనిపించి శ్రీ స్వామికి నమస్కరించి మాయమైంది .
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
26
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥ 

                                                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం

బండుతాత్యా అనే ఒక సంపన్నుడు మెహర్ తహసిక్ లో ఉండేవాడు . అతిథి సత్కార్యాలు చేస్తుండేవాడు . అడగని వారిది పాపం ,తనకున్న దాంట్లో ఎదో ఒకటి సమర్పించేవాడు . అప్పుచేసి ఇంటిలో సామాగ్రి అమ్మి అవసరాలను ఆదుకునేవాడు . ఇలా తనకున్న సర్వస్వం దానధర్మాలకు పోగా చివరికి తన ముఖం కూడా లోకులకు చూపించలేక పోయాడు . సంపద ఉన్నప్పుడే కదా బంధువులు ,స్నేహితులూన్నూ . అవి పోయిన తరువాత ఎవరు పట్టించుకుంటారు . అన్ని వైపులా నుండి కష్టాలు ఎదురయినాయి . ఆత్మహత్య చేసుకుందామా అనుకున్నాడు ,లేక నూతిలో దూకుదామ అనుకున్నాడు లేక హిమాలయాలకు పోయి అక్కడ చనిపోదామా అని పరిపరి విధముల ఆలోచిస్తున్నాడు . తనను ఎవరు గుర్తించకుండా ఒంటినిండా విభూతి పూసుకొని గోచిపెట్టుకొని హిమాలయాలకు వెళదామని మనసులో భగవంతుని ప్రార్ధించి రైల్వే స్టేషనుకు వెళ్ళాడు . అచ్చట ఒక బ్రాహ్మణుడు ఎదురై  హరిద్వారకు టికెట్టు కొనే ముందు యోగి దర్శనం చేసుకొని హరిద్వారంకు వెళ్ళు అని చెప్పాడు . విదర్భ ప్రాంతంలో " శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ " అనే యోగేశ్వరులున్నారు వారిని దర్శించు . అతనికేమి అర్ధం కాలేదు . ఇతను ఎవరు ఇతడు ఎందుకు కనిపించాడు . ఏది ఏమైనా షేగాం  వెళ్లి గజాననుని దర్శనం చేసుకొని తరువాత ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం అనుకున్నాడు . శ్రీ గజానన దర్శనం చేసుకున్నాడు . పిచ్చివాడా ప్రాణాలు తీసుకునేందుకు హిమాలయాలకు వెళ్ళకు . నీపొలంలో " మసోబా " అనే గ్రామదేవత వుంది దానికి పూర్వ దిశగా ఒక తుమ్మ చెట్టు వుంది . ఆ చెట్టు వద్ద రెండు ఝాములకు తవ్వితే నీకు ధనం లభిస్తుంది ,దానితో నీ బాకీలు తీర్చి సుఖంగా జీవించు అని చెప్పారు స్వామి . స్వామి అమృతవాక్కులను విని నిధిని పొంది ,తన జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకున్న బంకు తాత్యా .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
27
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.  యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥


                           శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్యచరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

కుష్టు రోగి రక్షణ

గంగాభారతిగుసాయి అను భక్తుడు కుష్టురోగంతో బాధపడుతున్నాడు . శరీరమంతా కుళ్ళి రంధ్రాలు పడ్డాయి . చెవి తమ్మెలు ఎండిపోయాయి . శరీరం అంతా ఎఱ్ఱగా తయారైంది ,చూడటానికి చాల అసహ్యంగాను , భయంకరంగాను వున్నాడు . స్వామి మహత్యం విని షే గాం కి బయలుదేరాడు . అది అంటురోగమని ,నువ్వు స్వామి దర్శనానికి పోవటానికి వీలులేదని చెప్పారు . కానీ ఎటులనో వీలు చేసుకొని స్వామి పాదాలపై పడ్డాడు . స్వామి వాని నెత్తి మీద మోది ,రెండు చెంపలు నాలుగైదుసార్లు వాయించి కాలితో ఒక తన్నుతన్నారు . అంతేకాకుండా అతనిమీద ఉమ్మేశారు . అలా ఉమ్మినదాన్ని శరీరమంతా పూసుకున్నాడు . అది దివ్యౌషధంగా పనిచేసి అతని కుష్టు తగ్గిపోయినది . ఆ వార్తవినగానే స్వామి దర్శనార్ధం తండోపతండాలుగా రాసాగారు . ఆనందోత్సాహం వర్ణనాతీతం .
 

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


28
Request for prayers / Re: Jai Sai Master
« Last post by Swapna on March 23, 2018, 06:19:50 PM »
Jai Sai Master
SaiBaba

Maa chelli ki manchi sambandam kudiri pelli ayyindi last year November lo.
Chala Thank you Baba.

Ikkada cheppukunte kastam teerenatte
Bharadwaja  Master andarni kapadandi

Sri sachidananda sadguru sainatha maharaj ki jai
Sri sachidananda sadguru alivelumangamma sahitha bharadwaja maharaj ki jai
Sri sachidananda sadguru Nampally Baba maharaj ki Jai
29
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥   

                                             శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

 
మఠం నిర్మాణం

గజాననులు మామూలు సాధువు గాదు . మహా యోగి . వారికోసం, మఠం ,చందాలు ,యింటింటికి తిరిగి బిచ్చమడగడం అవన్ని అక్కర్లేదు . వారు ఏది కావాలంటే అది క్షణాలలో సాధించగలరు . వారి ఐశ్వర్యం అమూల్యమైనది . ఒక గింజ అనేక గింజలుగా మారుతుంది . పుణ్యకర్మల యొక్క ఫలితం కూడా అంతే . స్వామికి మఠం నిర్మించాలని గ్రామస్తులు ఆ పనిలో నిమగ్నులయ్యారు . నేనిక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ పని ఎలా అవుతుంది అని ఒక ఇసుక బండిపై ఎక్కి కూర్చున్నారు . అది చూసి బండివాడు బండి దిగాడు ,తాను మాల వాడవ్వటం వల్ల . అరే నీవెందుకు దిగావు మా బోటివారికి అంటు ముట్టూ ఉండవు . బండివాడు మీతో బండిలో కూర్చొనుట సబబుకాదు అన్నాడు . సరే నీ ఇష్టం అన్నారు స్వామి . స్వామి  ఎడ్ల నుద్దేశించి బండివాని వెనుకనే నడవండి అన్నారు . మార్గమధ్యలో ఎట్టి అవరోధం కలుగకుండా  చేరవలసిన స్థలానికి చేరుకుంది . స్థలం మధ్యలో సమాధిగా కట్టుటకు కొద్ది  తేడా వచ్చింది . అందువల్ల కొంత మార్పు చేయవలసి వచ్చింది . అది ప్రభుత్వ స్థలం కావటం వల్ల కొందరు గిట్టనివాళ్ళు ఫిర్యాదు చేశారు . ఈ సందర్భంగా వచ్చిన అధికారి అనుకూలంగా తీర్పు  వ్రాసాడు . అంతకు ముందు అతనికి వేసిన దండన కూడా రద్దయింది . స్వామి వాక్కుకు తిరుగేమున్నది ,అనుకున్నట్లుగా కొత్త మఠం ప్రారంభమయింది . కొత్త మఠంలోకి వచ్చిన  తరువాత  స్వామి లీలలను తెలుసుకొనుట ఎంతో ముదావహం . మహాత్ములు చేతలు ,వాక్కు వారి ప్రవర్తన వింతగాను చూపరులకు అర్థరహితంగా కనబడిన ,అవి నిత్యసత్యాలు .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
30
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

                                               శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్యచరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

          వివరం తెలుసుకొనగోరి ఎవరు నువ్వు ? ఎక్కడనుంచి వచ్చావు ? నీ గురువెవరు ? అని ప్రశ్నించారు . నేను గజాననుని శిష్యుణ్ణి చీమల బాధించటం వల్ల చెట్టుపై కెక్కాను ,పైకెక్కిన బాధ తప్పలేదు అన్నాడు . అతని మాటలలో నమ్మకం కుదరలేదు . పెద్దల పేరు చెప్పుకొని వేషాలు వేస్తున్నావు . ఆ గ్రామ పెద్ద శ్యామరావ్  దేశ్ ముఖ్  ఒరేయ్ దొంగ వెధవా గజాననులు సాక్షాత్తు భగవంతులు . ఆయన పేరుకు కళంకం తీసుకొని రాకు . తమ సామర్ధ్యం చేత ఋతువుకాని కాలంలో మామిడి పళ్ళు కాయించారు . కనీసం నీవు ఈ ఎండిపోయిన చెట్టుకు ఆకుల్ని కాయిస్తే నిన్ను వదిలి పెడతాం . లేకపోతే చితకబాదుతాం అన్నారు . ప్రజల కోరిక కు పీతాంబరుడు భయపడి స్వామిని ఈ ఆపద నుండి కాపాడమని సవినయంగా ప్రార్ధించాడు . స్వామి నన్ను పరీక్షించకండి . వెంటనే ఆకులులేని మోడును చిగురింప చేయండి . అక్కడివారంతా గజాననుని నామోచ్చారణ చేయుట ప్రారంభించారు . ఆ మోడు బారిన చెట్టు కళకళ లాడుతూ చిగురించింది . అది చూసి తాము అనవసరంగా ఇతనిని తూలనాడాము . ఇతడు నిజంగా గజాననుల శిష్యుడే అని నిర్ణయించుకొని గౌరవమర్యాదలతో ఊరిలోనికి తీసుకోపోయిరి . పీతాంబరుని గొప్పతనాన్ని తెలియపర్చటానికే కాండోలికి పంపారు . కాండోలి వాస్తవ్యులందరికి చిరస్మరణీయుడైనాడు .పీతాంబరునికి ఒక మఠాన్ని నిర్మించాడు . కాలక్రమేణా అతడి నిర్యాణం కూడా అక్కడే జరిగింది .


 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10