Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

 
శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమ్
ఆస్థితా  జనకాదయః  |
లోక సంగ్రహమేవాపి
సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి | 20 |

జనకుడు మొదలగు జ్ఞానులు గూడ ఆసక్తి రహితముగా కర్మలను ఆచరించుట వలననే పరమసిద్ధిని పొందిరి . కావున నీవును లోకహితార్ధమై కర్మలను ఆచరించుటయే సముచితము . ( 20 )

యద్యదాచరతి    శ్రేష్ఠః
తత్తదేవేతరో   జనః  |
స  యత్ప్రమాణం  కురుతే
లోకస్తదనువర్తతే  | 21 |

శ్రేష్ఠుడైన పురుషుని ఆచరణమునే ( ప్రవర్తననే ) ఇతరులను అనుసరింతురు . అతడు నిల్పిన ( ప్రతిష్ఠించిన ) ప్రమాణములనే లోకులందఱును పాటించెదరు . ( 21 )

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
22

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ||  21.  శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
                గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

నైన తస్య కృతేనార్థో
నాకృతేనేహ  కశ్చన |
న చాస్య సర్వభూతేషు
కశ్చిదర్తవ్యపాశయః     | 18 |

అట్టి మహాత్ముడు ఈ జగత్తునందు కర్మలు చేయుట వలనను ,చేయకుండుట వలనను అతనికి ఎట్టి ప్రయోజనమూ ఉండదు . అతనికి సర్వప్రాణులతోడను స్వార్ధపరమైన సంబంధము ఏ విధముగను ఏ మాత్రము ఉండదు .   ( 18 )

తస్మాదసక్తః  సతతం
కార్యం కర్మ సమాచార |
ఆసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ
పరమాప్నోతి పూరుషః   | 19 |

అందువలన నీవు నిరంతరము ఆసక్తిరహితుడవై కర్తవ్య కర్మలను చక్కగా ఆచరింపుము . ఏలనన ,ఆసక్తిని వీడి కర్మలను సదా ఆచరించు మనుష్యునకు పరమాత్మ ప్రాప్తి కలుగును .    ( 19 ) 


 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
23

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 20.  అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే ।
               జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం
నానువర్తయతీహ యః  |
అఘాయురింద్రియారామో
మోఘం పార్థ స జీవతి | 16 |

ఓ అర్జునా ! ఇట్లు పరంపరాగతముగా కొనసాగుచున్న సృష్టిచక్రమునకు అనుకూలముగా ప్రవర్తింపనివాడు అనగా తన కర్తవ్యములను పాటింపక ఇంద్రియ సుఖలోలుడైన వాడు పాపి . అట్టివానియొక్క జీవితము వ్యర్ధము .

యష్ట్యాత్మరతిరేవ  స్యాత్
ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః  |
ఆత్మన్యేన  చ  సంతష్టః
తస్య కార్యం న విద్యతే | 17 |

సచ్చిదానందఘనపరమాత్మప్రాప్తినందిన  జ్ఞానియైన మాహాత్ముడు నిత్యమైన ఆత్మయందే రమించును . అతడు పూర్ణకాముడు . కనుక ఆత్మయందే తృప్తినొందును . అతడు ఆత్మయందే నిత్యసంతుష్టుడు . అట్టివానికి ఎట్టి కర్తవ్యమును ఉండదు .

 
 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

24

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో || 19. యస్యజ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదతః ।
           సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

అన్నాద్భవంతి భూతాని
పర్జన్యదన్నసంభవః  |
యజ్ఞాద్భావతి  పర్జన్యో
యజ్ఞ కర్మసముద్భవః  | 14 |

కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి
బ్రహ్మాక్షరసముద్భవమ్  |
తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ
నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్  | 15 |

ప్రాణులన్నియు అన్నము ( ఆహారము ) నుండి జన్మించును . అన్నో త్పతి  వర్షములవలన ఏర్పడును . యజ్ఞములవలన వర్షములు కురియును . విహితకర్మలు  యజ్ఞములకు మూలములు . వేదములు విహిత కర్మలకు మూలములు . వేదములు విహిత కర్మలకు మూలములు . వేదములు విహిత కర్మలకు మూలములు . వేదములు నిత్యుడైన పరమాత్మ నుండి ఉద్భవించినవి తెలిసికొనుము . అందువలన సర్వవ్యాపియు ,అవ్యయుడును ఐన పరమాత్మ సర్వదా యజ్ఞములయందే ప్రతిష్ఠితుడై యున్నాడు . ( 14- 15 )


 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
25


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

   శ్లో || 18 .  ఏ నేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్త చైత్యాదికం తదా ।
                   జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్
 

ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా
దాస్యంతే  యజ్ఞభావితాః  |
తైర్దతానప్రదాయైభ్యో
యో భుంక్తే స్తేన ఏవ  సః  | 12 |
 
యజ్ఞములద్వారా సంతృప్తిని పొందిన దేవతలు మీకు ( మానవులకు ) ఆయాచితముగనే  ఇష్టములైన భోగములను ప్రసాదించెదరు . ఈ విధముగ దేవతలచే అనుగ్రహింపబడిన ఈ భోగములను ఆ దేవతలకు నివేదనచేయక తానే అనుభవించువాడు నిజముగా దొంగయే .  ( 12 )

యజ్ణశిష్టాశినః  సంతో
ముచ్యంతే  సర్వకిల్భిః  |
భుజంతే తే త్వఘం పాపా
యే పచ్చంత్యాత్మకారణాత్  | 13 |

యజ్ఞశిష్టాన్నమును తిను శ్రేష్ఠపురుషులు  అన్ని పాపములనుండి ముక్తులయ్యెదరు . తమ శరీరపోషణ కొఱకే ఆహారమును సిద్ధపఱచు  (వండు ) కొను పాపులు పాపమునే భుజింతురు . ( 13 )

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
26


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 
 
సహయజ్ఞాః ప్రజాః సృష్ట్వా
పురోవాచ  ప్రజాపతిః   |
అనేన ప్రసవిష్యధ్వమ్ 
ఏష వోఅస్త్విష్ట కామధుక్ | 10 |

కల్పాదియందు బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞసహితముగ ప్రజలను సృష్టించి ," మీరు ఈ యజ్ఞములద్వారా వృద్ధిచెందుడు .ఈ యజ్ఞములు మీకు కామధేనువు వలె కోర్కెలనెల్ల తీర్చును " అని పల్కెను . ( 10 )

దేవాన్ భావయతానేన
తే దేవా భావయంతు  వః |
పరస్పరం భావయంతః
శ్రేయః  పరమవాప్స్యథ  | 11 |

" ఈ యజ్ఞముల ద్వారా మీరు దేవతలను తృప్తిపఱచుడు . మఱియు ఆ దేవతలు మిమ్ములను అనుగ్రహింతురు . నిస్స్వార్ధ భావముతో మీరు పరస్పరము సంతృప్తిపఱచు కొనుచు పరమశ్రేయస్సును పొందగలరు " అని పల్కెను .  ( 11 )


 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 
27

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :ఛైవ

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

నియతం కురు కర్మ త్వం
కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః |
శరీరయాత్రాపి  చ తే
న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః  | 8 |

నీవు శాస్త్ర విహిత కర్తవ్య  కర్మలను ఆచరింపుము . ఏలనన ,కర్మలను చేయకుండుట కంటెను చేయుటయే ఉత్తమము . కర్మలను ఆచరింపనిచో నీ శరీర నిర్వహణము గూడ సాధ్యము గాదు . (8)

యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర
లోకోయం కర్మబంధనః |
తదర్ధం కర్మ కౌంతేయ
ముక్తసంగః  సమాచార | 9 |

ఓ అర్జునా ! యజ్ఞార్ధము చేయబడు కర్మలలో గాక ఇతర కర్మలయందు నిమగ్నులగుటవలన మనుష్యులు కర్మబంధములలో చుక్కుపడుదురు . కనుక నీవు ఆసక్తిరహితుడవై యజ్ఞార్ధమే కారవ్యకర్మలను చక్కగా ఆచరింపుము .

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
28
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 
 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య
య ఆస్తే మనసా స్మరన్ |
ఇంద్రియార్ధాన్ విమూఢాత్మా
మిధ్యాచారః స ఉచ్యతే | 6 |

బలవంతముగా ,బాహ్యముగా ఇంద్రియ వ్యాపారములను నిగ్రహించి ,మానసికముగా ఇంద్రియ విషయములను చింతించునట్టి మూఢుని మిధ్యాచారి అనగా దంభి  అనియందురు .  (6)

యస్త్వింద్రియాణి   మనసా
నియమ్యారభతే ర్జున
కర్మేంద్రియైః కర్మయోగమ్
అసక్తః  స విశిష్యతే | 7 |

కాని అర్జునా ! మనస్సుతో ఇంద్రియములను వశపరుచుకొని ,అనాసక్తుడై ఇంద్రియములద్వారా కర్మయోగాచారణమును కావించు పురుషుడు శ్రేస్థుడు .   
 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


29

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 
 
న కర్మణామానారంభాత్
నైష్కర్మ్యం పురుషోశ్నుతే |
న చ సన్న్యసనాదేవ
సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి | 4|

మనుష్యుడు కర్మలను ఆచరింపకయే నైష్కర్యము అనగా యోగనిష్ఠాసిద్ధి ( ఏ స్థితిలో పురుషుని కర్మలు అకర్మలగునో అనగా ఫలమును ఉత్పన్నము చేయలేవో ఆ స్థితిని నైష్కర్మ్యమందురు .

న హాయ్ కశ్చిత్ క్షణమపి
జాతు తిష్ఠత్యకర్మకృత్ |
కార్యతే హ్యవశః  కర్మ
సర్వః ప్రకృతిజైర్గుణైః  | 5 |

ఏ మనుషుయుడైనను ఏ కాలమునందైనను క్షణమాత్రము గూడ కర్మను ఆచరింపకుండ ఉండలేడు . ఇందు ఎట్టి సందేహమునకును తావులేదు . ఏలనన మనుష్యులందఱును ప్రకృతిజనితములైన గుణములకు లోబడి కర్మలను చేయుటకు బాధ్యులగుదురు . ప్రతి వ్యక్తియు కర్మను ఆచరింపవసియే యుండును . (5)


 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
30

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 
 
శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా
పురా ప్రోక్తా మయానఘ |
జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం
కర్మయోగేన యోగినామ్ | 3 |

శ్రీ భగవానుడు పలికెను - ఓ అనఘా ! అర్జునా ! ఈ లోకమున రెండు నిష్టలు గలవని ఇంతకుముందే చెప్పియుంటిని . వానిలో సాంఖ్యయోగులకు జ్ఞానయోగముద్వారా ( మాయాజనితములైన గుణములే గుణములయందు ప్రవర్తిల్లుచున్నవని భావించి ,శరీరేంద్రియ మనస్సులద్వారా జరుగు క్రియలన్నింటి యందును కర్తృత్వాభిమానము లేనివాడై ,సర్వ  వ్యాపియైన సచ్చిదానంద ఘన పరమాత్మయందు  ఏకీభావముతో స్థితుడై యుండుటయే జ్ఞానయోగము . దీనినే సన్యాసము ,సాంఖ్యయోగము అనియు అందురు . ) ద్వారా ( ఫలమును ,ఆసక్తిని వీడి ,భగవదాజ్ఞానుసారము  కేవలము భగవదర్ద సమత్వ బుద్ధితో కర్మలను ఆచరించుటను 'నిష్కామ కర్మయోగము ' అని యందురు . దీనినే 'సమత్వయోగము ' 'బుద్ధియోగము ' 'కర్మయోగము ' 'తదర్థకర్మ ' 'మదర్థకర్మ ' 'మత్కర్మ ' మొదలగు పేర్లతో వ్యవహరింతురు . )  నిష్ఠ కలుగును .   ( 3) 

 
     అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10