Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు .

 61. . గండి నుండి పూరు పావాకుబొయ్యీని
         గూడూరు మీదుగా యేగేనయ
          మెండూగ జని చేగల్కోటాకు బొయ్య
         యందుండి దక్షిణ దిశకు నేగేనయా .

62. ఆ నెల ఆదివారము తిరుమల్వేలి
      ఆ మహాలింగేశుని వద్దకు వాడూక
     చొప్పున సాయం సమయమందు
      అనేకూలు వచ్చేరయా .
   

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


22

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

59. మల్లికార్జుని గుడి శిఖరాన నిప్పులు
     జల్లుజల్లున అగ్ని రాలేనయ
    కల్లగాదు శక్తి బెబ్బులివలె వాచ
    ముల్లాము ఉప్పొంగి అరచేనయ.

60 .  యాదగిరి యేటి జలచరములన్నీ
        బాగుగా భువిపల్కు పల్కేనయ
        భోగి వీరయోగి వస్తాడనే వార్త
        భువిలో జంతువులెల్ల పొగిడేనయా . 

 
 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
23

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 


    శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

 57. మకరాము ఒకటి శ్రీశైలాని కొచ్చియు
      మకరమెన్మిది దినమూ లుండేనయ
      తెగువాతో భ్రమరాంబ గుడిలో మేకపోతు
      తిరుగూచు మాయమయ్యేనయా

58. శ్రీనాగ మల్లికార్జుని వీపూనందు
      పొగలూను మంటాలు యెగిరేనయ
      ధ్వనిబట్టి గురుమూర్తి వింతాలు యేడూళ్లకును
      వచ్చీ నాట్యము లాడేనయా .
 
                                       
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
24

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 
శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

       శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

55. శ్రీరంగపట్నము చెన్నపట్నము నుండి
       శీఘ్రముగా బ్రహ్మలోచ్చేరయ
       వీరావసంతుని ప్రకాశమింకాను
       వెంకటాద్రి వారితో బల్కేనయా .

56. శ్రీశైలనాధుండు సాక్షాత్కారముగాను
       దాసజనులతో మాటలాడేనయ
       శ్రీశూడు వీరావసంతుడొచ్చునని
      యా శతకంఠుడు పల్కేనయా .


 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

25
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 
 
          శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

53. హంపిలో యుండేటి హనుమంతరాయుండు
      అరచి వీధుల కేక వేసేనయ
      నా కేక తగ్గట్టె మహానంది మూలంతా
      ఆకు రాలినట్లు రాలేనయా

54. ఆకాశవీధినా రాకాసి పంపులూ
      కేక వేయుచు దుమికేరయ
      చీకాకుపడినటుల జడమతుల్ జచ్చేరు
      శమామని దూతలు వచ్చేరయా .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

26
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥ 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
              గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మైశ్రీ  గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

51. హంపీ విరూపాక్ష రెండూళ్ల నడుమాను
      అరచి బసవడు రంకె వేసేనయ
      విరూపాక్షి వద్ద వీరంగ వాద్యము
     మారెమ్మ గుళ్లోను మ్రోగేనయా

52.  మూడుకోట్ల ముత్తైదువులు శాపము
       మందార పరిహార మయ్యేనయ
       మూడుకోట్ల మత్తైదుల పురుషులు
       ముకుందుని వెంట వచ్చేరయా . 
         

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
27
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥

            శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

49. వినుకొంద దుర్గమ్మ వీధిలోకి వచ్చి చేరి
      వీధుల వెంబడి తిరిగేనయ
      కనకాగిరీ వద్ద కలహంబులయ్యీని
      కాంభోజనుదేవియు పుట్టేనయా .

50. హంపీ విరూపాక్షి రెండూళ్ల నడుమాను
      అగ్నివర్షములు గురిసేనయ
      పెంపుతో పదునాల్గు గ్రామాలు మండేను
      భూమి వణికి గ్రామా లదిరేనయా . 


 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
28


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ||

                 శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు
47. ఉత్తరదేశమున సత్తుగ ప్రజలంత
      కత్తులతో  వేటలాడేరయా
      ఉత్తమాటలు గావు నదీనదములు పొంగి
       ఊళ్ళన్ని కొట్టుకు పోయేనయా

48. కన్యారాశిన శని ప్రావేశమయితేను
       కమలనాధుడు పయనమయ్యేనయ
       సన్నజాజుల వాన సాయంత్రము నందు
       శాతమన్యుడు గురిపించేనయా


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
29

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

      శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

45. లోగానుమాగినే లోకాలోకాములెల్ల
      కాలజ్ఞానము చూడా తెలిసేనయ
      వాక్కున దైవాము లేదన్న వారెల్ల
      ఆకు రాలినట్లు రాలేనయా

46. ప్రత్యక్షమైనా మీదట కొన్ని వత్సరాల్
       సత్యంబుగా ప్రకాశించేనయ
      కూత కూయని నోరు కూసేరు జనులెల్ల
      కుంపాటి బెట్టినట్లయ్యెనయా .
       
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
30

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥ 

               శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

43. ఆ వాక్యములు ఆదిభూతు డాలకించి
      దివిజేంద్రులను జూచి ఇట్లనియె
      ఓ విరించి వీరవసంతుడనై బుట్టి
      కావరాత్ముల నెల్ల ఖండింతునయా .

44. మామ మామయని బిల్చును యల్లుడు
       మారేడు బుర్రలలో యుండేనయ
       మామ పేరు మార్గశిర శుద్ధ చతుర్దశి
       మంగళవారమని పాడేరయా . 


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10