Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
 
 జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.  గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

యద్యప్యేతే  న పశ్యంతి
లోభోపహాత చేతసః
కులక్షయకృతం  దోషం
మిత్రద్రోహే  చ  పాతకమ్   | 38|

కథం  న జ్ఞేయమస్మాభిః
పాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్ '
కులక్షయకృతం  దోషం
ప్రపశ్యద్భినార్ధన               | 39 |

లోభాకారణముగ భ్రష్టచిత్తులైన వీరు కులక్షయము  వలన కలుగు దోషములను ,మిత్రదోహమువలన  సంభవించు  పాపములను చూడకున్నచో ,ఓ జనార్దనా ! కులనాశనము వలన కలుగు నష్టములను  ఎరింగిన మనము ఈ పాపములకు దూరముగా ఉండుటకు ఏల ఆలోచింపరాదు ?                (38-39 )


 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
22

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 23.       ఏక ఏవ పరో బన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే ।
              గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః॥   
 
శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

తస్మాన్నార్హా వయం  హంతుం
ధార్తరాష్ట్రాన్  స్వబాంధవాన్  |
స్వజనం  హి  కథం హత్వా
సుఖినః స్యామ మాధవ | 37 |

కనుక ఓ మాధవా ! మనబంధువులైన  ఈ ధార్తరాష్ట్రులను చంపుట మనకు తగదు . స్వజనులను చంపిన మనకు సుఖము ఎట్లు అబ్బును ?


అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
23

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

 
శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

నిహత్య  ధార్తరాష్ట్రాన్న:
కా ప్రీతి :  స్యాజ్జనార్ధన |
పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్
హత్వై తానాతతాయినః      | 36 |

ఓ జనార్దనా ! ఈ ధార్తరాష్ట్రులను  చంపి ,మనము బావుకొనునది ఏమి ? ( మనము మూట కట్టుకొనునది యేమి ? ) ఈ ఆతతాయులను  చంపుటవలన  మనకు పాపమే కలుగును .  ( 36 )


 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
24

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ||  21.  శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
                గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

ఆచార్యాహః  పితరః పుత్రా:
తథైవ  చ పితామహా: |
మాతులా: శ్వశురాః  పౌత్రా :
శ్యాలాః  సంబంధినస్తథా  | 34 |

గురువులు ,తండ్రులు ,తాతలు ,కొడుకులు ,మనుమలు ,మేనమామలు ,మామలు ,బావమరుదులు ,ఇతర బంధువులు మొదలగువారు అందరును ఇచ్చటికి చేరియున్నారు .  ( 34 )

ఏతాన్న  హంతుమిచ్ఛామి
ఘ్నతోపి  మధుసూదన |
అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య
హేతో:  కిం ను మహీకృతే | 35 |

ఓ మధుసూదనా ! ముల్లోకాధిపత్యము కొరకైనను  నేను ఎవ్వరినీ చంపను . ఇక ఈ భూమండల విషయమై చెప్పనేల ? అట్లే వీరిలో ఎవ్వరైనను నన్ను చంపబూనిననూ నేను మాత్రము వీరిని చంపనే చంపను .                    ( 35 )

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
25

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 20.  అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే ।
               జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

న కాంక్షే విజయం కృష్ణ
న చ రాజ్యం సుఖాని చ |
కిం నో రాజ్యేన గోవింద
కిం  భోగైర్జీవితేన  వా | 32 |

ఓ కృష్ణా ! నాకు విజయముగాని ,రాజ్యముగాని ,సుఖములు గాని అక్కరయే లేదు . గోవిందా ! ఈ రాజ్యము వలనగాని ,ఈ భోగములవలన గాని ,ఈ జీవితమువలన గాని ప్రయోజనమేమి ?     ( 32 )

యేషామర్థే   కాంక్షితం నో
రాజ్యం భోగా :  సుఖాని చ |
త ఇమే వస్థితా  యుద్ధే
ప్రాణంస్త్యక్త్వా ధనాని  చ  | 33 |

మనము ఎవరికై ఈ రాజ్యమును ,భోగములను ,సుఖములను  కోరుకొనుచున్నామో ,వారే ధనప్రాణములయెడ ఆశలు వదులుకొని యుద్ధమునకు వచ్చియున్నారు .     ( 33 )
 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

26

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో || 19. యస్యజ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదతః ।
           సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

నిమిత్తాని చ పశ్యామి
విపరీతాని కేశవ |
న చ శ్రేయోనుపశ్యామి
హత్వా  స్వజనమాహవే  | 31 |

ఓ కేశవా ! పెక్కు అపశకునములు కనబడుచున్నవి . యుద్ధమున స్వజనసమూహమును చంపుటచే  శ్రేయస్సు కలుగునని అనిపించుటలేదు . 
 
 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
27
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :


   శ్లో || 18 .  ఏ నేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్త చైత్యాదికం తదా ।
                   జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

గాండీవం స్రంసతే హస్తాత్
త్వక్షైవ పరిదహ్యతే |
న చ  శక్నోమ్యవస్థాతుం
భ్రమతీవ చ మీ మనః  | 30 |

గాండీవము చేతినుండి జారిపోవుచున్నది . చర్మము తపించుపోవుచున్నది . మనస్సు భ్రమకు గురియైనట్లు అనిపించుచున్నది . కనుక ఇక్కడ నిలబడలేక పోవుచున్నాను . (30 )
 

 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
28


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

అర్జున ఉవాచ

దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ
యుయుత్సుమ్  సముపస్థితమ్  | 28 |
సీదంతి  మమ  గాత్రాణి
ముఖం చ పరిశుష్యతి  |
వేపథుశ్చ శరీరే మే
రోమహర్షశ్చ  జాయతే  | 29 |

అర్జునుడు పలికెను -ఓ కృష్ణా సమరోత్సాహముతో రణరంగమున నిలిచియున్న ఈ స్వజన సమూహమును జూచి ,నా అవయవములు శిథిలము లగుచున్నవి . నోరు ఎండిపోవుచున్నది . శరీరమునందు వణుకు ,గగుర్పాటు కలుగుచున్నవి . (281/2-29 )
 
       
    అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 
29

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

తాన్ సమీక్షస్య కౌంతేయః
సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్  | 27 |
కృపయా  పరయావిష్టో
విషీదన్నిదమబ్రవీత్   |

సమరభూమికి వచ్చియున్న బంధువులను అందరిని చూచి ,కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు అత్యంత కరుణా సమంచితుడై శోక సంతప్తుడై ఇట్లు పలికెను .   

 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
30

 


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 
 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

తత్రాపశ్యత్  స్థితాన్ పార్ధ:
పితౄనథ  పితామహాన్  |
ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భాతౄన్
పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా  | 26 |
శ్వశురాన్   సుహృదశ్చైవ
సెంనయోరుభయోరపి    |

పిమ్మట పార్థుడు ఆ ఉభయసేనయందును చేరియున్న పెదతండ్రులను ,పినతండ్రులను ,తాత ముత్తాతలను ,గురువులను ,మేనమామలను ,సోదరులను ,పుత్రులను ,[పౌత్రులను ,మిత్రులను ,పిల్లనిచ్చిన మర్మాలను మున్నగు ఆత్మీయులను చూచెను .      ( 26,27 పూర్వార్థము )
   

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10