Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో  యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥

                        శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

81. గంగాధరుని దర్శనానికి వచ్చేరు
      గంగా యమునలు యుప్పొంగేనయ
      తుంగభద్రా తీరమున త్రిమూర్తులు గూడి
     శృగారముగా సంభాషించేనయా .

82. ఓరుగంటిలోన ద్రవ్యాము తీసేరు
      విశ్వనాథుని పూజించేరయ
       వారణాసిలోని విశ్వనాధుని పూజ
      వారినాభుడూ జేసేరయా .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
  
 


                                                               

                                                                                                                                                                                         
12

 జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.  గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు .

 79. కురుకొండాలో యున్నా హనుమంతరాయుడు
        కోపాముతోడాను పెరిగేనయ
        ధరణికి నాలుగు తాటియాకుల పొడవు
        నరుల కంటికి గానుపించేనయా .

80.  కాశీలోను గంగా స్నానము జేసేరు
       కార్యాకార్యాములెల్ల గల్గీనయ
       నాసికాగ్రమందు చూచేటి వారికి
       వ్యాసూలు దరిశాన మయ్యేనయా .
       
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

 

 
13

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 23.       ఏక ఏవ పరో బన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే ।
              గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః॥   

 శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

 77. కోమటివారెల్ల కులభ్రష్టులయ్యేరు
       గొప్ప పట్నాలు కోల్లపోయేనయ
       క్షేమాములేకను పాంచాలకులు బుద్ధులు
      పామరులయి ఊర్లు తిరిగేరయా .

78. దొడ్డయిన తిరుమాల దోసిళ్ళుబొయ్యేని
      ఉండే దేశము వలస బొయ్యేనయ
      శ్రద్ధా చేయని ముండామోపుల నెల్లాను
      బట్టి మునిమడుగులో దోచేరయా . 

అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
14

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

   శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

75. ఢిల్లీ వారు తర్లి దక్షిణ మొచ్చేరు
       యుల్ల మెల్ల తల్లాడిల్లేనయ
       నెల్లూరు సీమంత నిర్మూలమయ్యేని
       గుగ్గెళ్ళు దుగ్గాని కమ్మేనయా

76. తిరుపతి వేంకటేశ్వరుని గుడిలో మ్లేచ్చులు
       అద్భుతంగ ఆడి పాడేరయా
       గరుడాధ్వజం నానాదిక్కులకు యేగి
       చోద్యము ఆడుచుండేనయా .

 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
15


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ||  21.  శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
                గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

        శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

73. నారాయణస్వామి బృందావనమునకు
      ఆ స్వామి బృగువెంబడోచ్చేరయ
      ధారాళముగ దేవతలందారు
       దేవాది సుతుపూజ చేసేరయా

74. ఆలంపురిలోను ఉత్పాతం బుట్టీను
      అంబ జోగులాంబ ఆవలించేనయ
      వెంకాలపడియున్న భూదేవి లేచేని
     కులకు కుచముల పాలు గురిసేనయా
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
16

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 20.  అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే ।
               జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

71.  రాయదుర్గమున రామచిలక వచ్చి
       రామ ధర్మజ వార్త బల్కేనయ
       పాయగట్లు గొల్లపశువులా వద్దేడు
      వాయచాయుకు బిడ్డ బుట్టేనయ .
 
72. గాయత్రి పురవాసుల్ కామజనకూనకు
      కానుకల్  బహుమాన మిచ్చేరయ
     మాయవిరహికూనాకు ద్వారకపురి వారు
    మాణికాహారము లిచ్చేరయా 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

17

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో || 19. యస్యజ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదతః ।
           సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

69. కంచికామాక్షిక ఉగ్రాముగల్లీని మించి
      దక్షిణ సీమ కేగేనయ
      పంచాన గల్గిన వసుధీశిశువులా
      పొంచి కిలారించి గూల్చేనయా .

70. కొత్తపేటపైన పురములోనూ వక్క
       కోతీ వచ్చి మాట్లాడేనయ
       ఎత్తేపురముగట్టు యెక్కి ఆ కోతపుడు
       ఏడుదినములు మాటలాడేనయా .

 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
18

గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :


   శ్లో || 18 .  ఏ నేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్త చైత్యాదికం తదా ।
                   జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

 67. కాలభైరవుడు ఉత్తరాది ప్రజల
       కాలదొక్కి నేల రాచేనయ
       కాలికీడు చేత దక్షిణాది ప్రజలు
      కాశీ పంపుల నష్టమయ్యేనయా

68.  వికారి మూడేని విష్ణునామము మీద
       వీరావసంతుడు వచ్చేనయ
       వికారి మూడారు వెళ్ళితేను భువికి
       వీరావసంతూడు వచ్చేనయా .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
19

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

 శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

 65. కాశీ గంగాల్ పెరిగి మరాటి లోకపాలు
       గ్రామాలు కొట్టూక పొయ్యేనయ
     కాశీలో ఆర్వేల జనులు ప్రావాహములో
     జిక్కియు నాశన మయ్యేనయా

66. అలహాబాదు యేరు ప్రవాహము చేత
      అచట పదివేలిరవై నాల్గిండ్లను
      కూలి విన్నూట డెబ్భైవేల ప్రజలు
     కూలి హాని బొందేరయా .
       
  అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 
20

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు .

63.  భువిలో దక్షిణ అమెరికా దేశమందునా
       భూకంపం బహుగాను బుట్టేనయ
       అదిరిన యా నగరమందు సర్వాత్ములు
      బెదిరియు నాశనమయ్యేరయా .

64. అందులోను అయిదు కుటుంబాలవారు
     ఆచటాను తప్పియు బతికేరయ
    సంధియానాకరము స్వాములైరి
    సోమనగర గిరిన అగ్ని పెరిగేనయా .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10