Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 

           దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

9. స్వామిని చూచుటకు కోరికను గలిగి
   నీట ప్రతిబింబము తోచగా బెదిరి
   దిటవు చేసికొని పతిదేవుని చూచి
   చేతులు జోడించి ఆశీర్వాదమును కోరె .

10. గురుని చేయందుకొని ఏడడుగులు నడిచి
      తృప్తిపొందినది మరి శాంతినొందినది
     పంచభూతములపై ఆన పరమాత్మ పొందినది
    భరద్వాజ సాటి సద్గురుడు లేడే లేడు .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
12
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

7. ఏ నోము నోచితినో ఏ పూజ చేసితినొ
    ఏ వ్రతము సలిపితినొ ఏమి చేసితినొ
    ముక్కోటి దేవతలు ప్రత్యక్షమైనట్టు
   తాయి భరద్వాజ దంపతుల కనులకంటిని .

8. కళ్యాణ రూపమున మిమ్ము తలవగ తాయి
    వేదిక కనిపించె వేద విధులతో నిండి
    మంగళ వాద్యములు మారుమ్రోగుచునుండ
    చిన్నగ తలవంచి చిరునవ్వు నవ్వె

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!13


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

          దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

5. అమ్మ అనసూయమాత ఆశీస్సులందె
   సద్గురుని చేరి ఆశ్రమము పొందె
  వారి ఆశీస్సులే తాయికి జయముగా
 గురుభరద్వాజ చేయి పట్టెనమ్మ .

6. డెబ్బది అయిదు మార్చి ఆరునాడు
    స్వామి కోవెలలోన సాయి ఆశీస్సుతోడ
   జరిగె కళ్యాణము లోకకళ్యాణముగా
   వీక్షించిన జనుల కనుల ధన్యమయ్యె .

                             
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
14
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో  యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥

                       దివ్యజననిఅలివేలుమంగమ్మ తల్లి  నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

3.  చెలులందరు గూడి చెరువు నీరు దెచ్చి
     సేవచేసి పూజాదులు చేసినారు
     ఎంతని వర్ణింతురు మన్నవ వారి ఆడపడుచును
     చెప్పుకొనగ మన్ననలకు  దరి మరేది .

4. మన్నవ బాలకృష్ణ గారి గారాబు బిడ్డ
    తల్లి రంగనాయకమ్మ గారి ముద్దు తనయ
    మన్నవ వారి మర్యాద నిలిపె తాయి
    మన్ననల వారి పదముల భక్తితో గొలుతు


                                           
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
  
 


                                                               

                                                                                                                                                                                         
15

 జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.    గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                       
          దివ్యజనని అలివేలు మంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల (శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

1. అదె అర్కపురము మన ఆంధ్రరాష్ట్రము నందు
    వెలసె అవతారమూర్తి రాజరాజేశ్వరి దేవి ,
    శక్తి అనసూయ ,మాత ఆ తేజస్విని
    సాధు ,సజ్జనులతో చర్చించు దివ్యజనని .

2. అచట చేరిరి సాధు సంగంబులెల్ల
     అట్టివారిలో  అలివేలు మంగతాయి
     అమ్మకింపుగ సేవచేయుచునుండె
    'సత్సంగత్యే నిస్సంగత్వం ' అనిన ఇదియె గాదె . 
     
 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

 

 
16


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 23.       ఏక ఏవ పరో బన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే ।
              గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః॥   
               

                                             ఓం
                                      దివ్యజనని
 దత్త పాదుకా  శతకము( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

107. మీరు పలికింపగా పలికిన పలుకులివి
         కరుణా కటాక్షములు కోరిన పదములివి
         హృదయమర్పణ జేసి ఆనందపడితిని
         అందుకొని ఆడుకో సాయి మాస్టారు .

108. 'తాయి తాయి ' అనుచు తపము చేయగ చూచి
         తాయి వచ్చి తమ పాదుకలందజేసె
         పరవశించిపోతి వరమిచ్చెనను తాయి
         దత్తపాదుకలంద ,నే ధన్యనైతి .
   
              సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
17


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

                                       ఓం
                                   దివ్యజనని
శ్రీ దత్త పాదుకా శతకము ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

105. సత్యమార్గము జూపు సాయి మాష్టారు
        పాదుకలిచ్చి సద్గతిని నిలిపె
       ఆదుకొను గురుని అండనుంటిని నేను
       దత్తపాదుకలంద ,నే ధన్యనైతి .

106. ఆసక్తిగా వృషనామ సంవత్సరము నందు
         గురుపూర్ణిమ బృహస్పతి వారమందు
         పలికితి నీమహిమపై పద్యశతకమ్ము
         పాదదాసిని దీవించు సాయిమాస్టారు .
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
18


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ||  21.  శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
                గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                       ఓం
                                   దివ్యజనని
     శ్రీ దత్త పాదుకా శతకము ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

103. గురుబోధ వినుటయె పూర్వసుకృతము
        ఆచరించుట విధి -ఆశీస్సు సుమ్మి
        అవధూతలకు వోలె ఆనందమిచ్చిన
        దత్తపాదుకలంద ,నే ధన్యనైతి .

104. 'సాయిరాం 'అనిన స్ఫర్వంబు సమకూరు
         గురువు మన్నన నొంద తరుగు లేదు
        కరుణ హస్తముతో వరమిచ్చు మన తాయి
       దత్తపాదుకలంద ,నే ధన్యనైతి .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
19

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 20.  అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే ।
               జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                       ఓం
                                   దివ్యజనని
     శ్రీ దత్త పాదుకా శతకము ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

101. ఓంకారమె నేను శ్రీకారమై నేను
        నాదబ్రహ్మ నేను వేదమంతా నేను
       నీవు చూచెడిదంత నా లీలాయె అనిన
       దత్తపాదుకలంద ,నే ధన్యనైతి .

102. ఎవ్వరేమన్నను ఏ కొదువ కలుగును
        అభయమిచ్చు సాయి యింట నుండ
        కల్పతరువైనట్టి తాయి దీవెనలతో
        దత్తపాదుకలంద ,నే ధన్యనైతి .

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

20

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో || 19. యస్యజ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదతః ।
           సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                           ఓం
                                   దివ్యజనని
     శ్రీ దత్త పాదుకా శతకము ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

99. చూచువారెవరు ,చూడబడునదేది
      సర్వమీవె గాదె సృష్టియాది మొదలు
     బ్రహ్మాండ మంతట నిండియుండిన స్వామి
     దత్తపాదుకలంద ,నే ధన్యనైతి .

100. కనురెప్పపాటులో కాంతువు యోగంబు
        కన్నులార నన్ను కాంచుమెపుడు
        అన్యుడెవడు లేడు అన్ని నేనేయనిన
        దత్తపాదుకలంద ,నే ధన్యనైతి .

 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10