Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

అశోచానన్వశోచస్త్వం
ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ  భాషసే  |
గతాసూనగతాసూంశ్చ
నానుశోచంతి  పండితాః  | 11 |

శ్రీ భగవానుడు పలికెను - ఓ అర్జునా ! శోకింపదగని వారికొరకై  నీవు శోకించుచున్నావు . పైగా పండితుని ( జ్ఞాని ) వలె  మాట్లాడుచున్నావు . పండితులైన వారు ప్రాణములు పోయిన వారిని గూర్చిగాని ,ప్రాణములు పోనివారిని గుఱించి గాని శోకింపరు .  ( 11)


 నత్వెవాహం జాతు నాసం
న త్వం నేమే  జనాధిపాః |
న చైవ న భవిష్యామః
సర్వే  వయమతః  పరమ్  | 12 |

నీవుగాని ,నేనుగాని ,ఈ రాజులుగాని ఉండని కాలమేలేదు . ఇక ముందు కూడ మనము ఉండము  అనుమాటయే లేదు . ( అన్ని కాలములలోను  మనము ఉన్నాము . ఆత్మ శాశ్వతము . అది అన్ని కాలముల యందును ఉండును . శరీరపతనముతో అది నశించునది కాదు )  ( 12 )


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
12
 
 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥ 

                 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

సంజయ ఉవాచ

ఏవముక్త్వా  హృషీకేశం
గుడాకేశ హః   పరంతప |
న యోత్స్య ఇతి గోవిందమ్
ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవ హ | 9 |

సంజయుడు పలికెను -ఓ రాజా ! ఈ విధముగా పలికిన పిమ్మట అంతర్యామియైన శ్రీకృష్ణునితో గుడాకేశుడైన అర్జునుడు ,"నేను యుద్ధము చేయనే చేయను " అని స్పష్టముగా నుడివి మౌనము వహించెను .    (9)

తమువాచ  హృషీకేశ ః
ప్రహసన్నివ  భారత  |
సేనయోరుభయోర్మధ్యే
విషీదంతమిదం  వచః   | 10 |

ఓ ధృతరాష్ట్రా  ! ఉభయసేనల మధ్య శోకసంతపుతుడై న   అర్జునుని  జూచి ,శ్రీకృష్ణుడు మందహాసముతో ఇట్లు పలికెను .        (10 ) 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

13


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

 కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః
పృచ్ఛామి   త్వాం  ధర్మసమ్మూఢచేతాః  |
యఛ్రెయః స్స్యాన్నిశ్చితం  బ్రూహి తన్మే
శిష్యస్తే హం శాధి మాం త్వాంప్రపన్నమ్     | 7|

కార్పణ్యదోషము  ( పిరికితనము ) నకు  లోనై నా స్వభావమును కోల్పోయి గిలగిలలాడుచున్నాను . ధర్మాధర్మముల విచక్షణకు దూరమై నా కర్తవ్యమును నిర్ణయించుకొనలేకున్నాను . నాకు నిజముగా శ్రేయస్కరమైన దానిని తెలుపుము . నేను నీకు శిష్యుడను . శరణాగతుడను ,ఉపదేశింపుము .   (7).

న హి ప్రపశ్యామి మామాపనుద్యాత్
యచ్చోకముచ్చోషణ మింద్రియాణాం  |
అవాస్య భూమావాసపత్నమృద్ధం
రాజ్యం సురాణామపి   చాధిపత్యమ్  | 8|

ఈ శోకము నా ఇంద్రియములను దహించివేయుచున్నది .సిరిసంపదలతో గూడిన తిరుగులేని రాజ్యాధికారము లభించినను ,కడకు సురాధిపత్యము  ప్రాప్తించినను ఈ శోకాదాహము చల్లారునుపాయమును గాంచలేకున్నాను .   

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
14

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

  గురూనహత్వా హి మహానుభావాన్
శ్రేయో  భోక్తుం  భైక్ష్య మాపీహలోకే  |
హత్వార్థకామాంస్తు   గురూనిహైవ
భుంజీవ భోగాన్ రుధిరప్రదిగ్ధాన్  | 5|

మహానుభావులైన ఈ గురుజనులను చంపకుండా  బిచ్చమెత్తుకొని యైనను  ఈ లోకమున జీవించుట నాకు శ్రేయస్కరమే . ఏలనన ఈ గురుజనులను చంపినను ,రక్తసిక్తములైన రాజ్యసంపదలను ,భోగములను మాత్రమే నేను అనుభవింపవలసి యుండును గదా !  (5)

నచైతద్విద్మః  కథారన్నో గరీయో
యద్వా జయేమ యది వా నో  జయేయు  |
యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః
తే వస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రా ః    | 6 |

ఈ యుద్ధము చేయుట శ్రేష్ఠమా ? లేక చేయకుండుట శ్రేష్ఠమా ? అనునది ఎఱుగము . యుద్ధమున వారిని మనము జయింతుమా ? లేక మనలను  వారు జయింతురా ? అను విషయమును గూడ  ఎఱుగము . మనకు ఆత్మీయులైన  ధార్తరాష్ట్రులే  ఇచట మనలను ఎదిరించి ( పోరాడుటకు ) నిలిచియున్నారు . వారిని చంపి ,జీవించుటకును  మనము ఇష్టపడము . (6)

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
15

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥

  శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్


క్లై బ్యం  మా స్మ  గమః  పార్ధ
నైతత్త్వయ్యు పద్యతే
క్షుద్రం  హృదయదౌర్భల్యం
త్యక్త్వో త్తిష్ఠ   పరంతప   | 3|

కావున ఓ అర్జునా ! పిరికితనమునకు  లోనుకావద్దు . నీకిది ఉచితము కాదు . ఓ పరంతపా ! తుచ్ఛమైన ఈ హృదయదౌర్భల్యము ను వీడి ,యుద్ధమునకై నడుము బిగింపుము . ( 3)

అర్జున ఉవాచ

కథం భీస్మమహం  సంఖ్యే
ద్రోణం చ మధుసూదన |
ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి
పూజార్హా వరిసూదన    | 4|

అర్జునుడు పలికెను - ఓ మధుసూదనా ! పూజ్యులైన భీష్మపితామహుని ,ద్రోణాచార్యులను యుద్ధమున ఎదిరించి బాణములతో ఎట్లు పోరాడగలను ? ఏలనన ఓ అరిసూదనా ,ఈ ఇరువురును నాకు పూజ్యులు . ( 4) 

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
16

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

  || ఓం శ్రీ ప్రమాత్మనే నమః ||
అథ ద్వితీయోధ్యాయః
 సాంఖ్య యోగః

సంజయ ఉవాచ

తం తథా కృపయావిష్టమ్
అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ |
విషీదంతమిదం  వాక్యమ్
ఉవాచ మధుసూదనః  | 1|

సంజయుడు పలికెను - ఈ విధముగా కరుణాపూరిత  హృదయుడైన అర్జునుని కనులలో అశ్రువులు  నిండియుండెను . అవి అతని వ్యాకుల పాటును ,శోకమును తెలుపుచుండెను . అట్టి అర్జునితో శ్రీ కృష్ణ భగవానునుడు ఇట్లనెను  (1)

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

కుతస్త్వా కశ్మల మిదం
విషమే  సముపస్థితమ్   |
అనార్యజుష్టమస్వర్గమ్
అకీర్తికరమర్జున     | 2|

కావున ఓ  అర్జునా 1 పిరికితనమునకు  లోనుకావద్దు . నీకిది ఉచితము కాదు . ఓ పరంతపా ! తుచ్ఛమైన  ఈ హృదయదౌర్భలయమును  వీడి ,యుద్ధమునకై  నడుము బిగింపుము .    (3)

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


17


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 


శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

 యది      మామ ప్రీతికారమ్   
అశస్త్రం    శస్త్రపాణయః |
ధార్తారాష్ట్రా  రణే  హన్యు ః
తన్మే  క్షేమతరం  భవేత్  | 46 |

శస్త్రరహితుడనై ,ఎదిరింపని నన్ను శస్త్రములను  చేబూని ధార్తరాష్ట్రులు  యుద్ధమున వధించినను ,అది నాకు మిక్కిలి క్షేమకరమే  యగును . (46)

సంజయ ఉవాచ

ఏవముక్త్వార్జునః    సంఖ్యే
రథోపస్థ  ఉపావిశత్  |
విసృజ్య  సశరం  చాపం
శోకసంవిగ్నమానసః      | 47 |

సంజయుడు పలికెను -- అర్జునుడు ఈ విధముగా పలికి శోకసంవిగ్న  మానసుడై ,యుద్ధభూమియందు  ధనుర్భాణములను త్యజించి ,రథము  వెనుకభాగమున  చతికిలబడెను     (47 )

ఓం తత్పదితి  శ్రీ మద్భాగవద్గీతాసూపనిషత్సు
బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే  శ్రీ కృషార్జున సంవాదే
అర్జునవిషాదయోగో  నామ ప్రథమోధ్యాయః   || 1 ||
 
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
18


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

 ఉత్సన్నకులధర్మాణాం
మనుష్యాణాం  జనార్ధన |
నరకేనియతం వాసో
భావతీత్యనుశుశ్రుమ   | 44 |

ఓ జనార్దనా ! కులధర్మములు నశించినవారికి  నిరవధికముగా ( కలకాలము ) నరకప్రాప్తి తప్పదని ప్రతీతి .       (44 )

అహో బత మహత్సాపం
కర్తుం   వ్యవసితా వయమ్  |
యద్రాజ్యసుఖలోభేన
హంతుం స్వజనముద్యతాః    | 45 | 

అయ్యో ! మనము బుద్ధిమంతులమై యుండియు రాజ్యసుఖలోభముచే  స్వజనులనే  సంహరించుటకు ఉద్యుక్తులమై ,ఈ ఘోర పాపకృత్యములకు ఒడిగట్టుచున్నాము -ఇది యెంత దారుణము ? ( 45 )

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!19


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్       

సంకరో  నరకాయైవ
కులఘ్నా నాం  కులస్య చ |
పతంతి పితరో     హేషాం
లుప్తపిండోదకక్రియాః                 |42 |

వర్ణసాంకర్యము  కులఘాతకులను ,కులమును నరకమునందు  పడవేయును . పిండోదకములు ( శ్రాద్ధతర్పణములు ) లోపించినందువలన  వారి పితరులను అధోగతి పాలయ్యెదరు .      (42 )

దోషైరైతైః  కులఘ్నానాం
వర్ణసంకరాకారకై  ః     |
ఉత్సాద్యంతే  జాతిధర్మా  ః
 కులధర్మాశ్చ  శాశ్వతాః    | 43 |

వర్ణసాంకర్యమునకు  మూలములైన  ఈ దోషముల వలన కులఘాతకుల యొక్క సనాతన కులధర్మములు ,జాతిధర్మములు నష్టమగును .    (43)
   

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
20


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో  యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

కులక్షయే    ప్రణశ్యంతి
కులధర్మా:  సనాతనాః ధర్మ నష్టే కులం  కృత్నమ్
అధర్మోభిభివత్యుత      | 40 |

కులక్షయమువలన సనాతనములైన కులధర్మము లన్నియును నశించును . ధర్మము అంతరించి పోయినప్పుడు కులమునందు అంతటను పాపమే వ్యాపించును .     ( 40 )

అధర్మాభిభవాత్  కృష్ణ
ప్రద్యుష్యంతి  కులస్త్రియః  |
స్త్రీషు దుష్టాను వార్షేయ
జాయతే వర్ణసంకరః

ఓ కృష్ణా ! అధర్మము (పాపము ) పెచ్చు పెరిగి పోయినప్పుడు కులస్త్రీలు మిక్కిలి దూషితలగుదురు . ఓ వార్షేయా ! స్త్రీలు దూషితలు ఐనచో వర్ణసాంకర్యము ఏర్పడును .    (41)


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
 
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10