Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥


కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )
                                ( అనుబంధము )


3. గుడిలేదు ,కొలువుతీరగా,
   కడుదొడ్డ గృహమ్ములేదు ,కనకాసనమే
   య్యెడలేదు ,నీసమాధిని
 పొడగాంతుము భక్తి ,గ్రామమున కాలేషా !

4. కతలుగ , నీ మహిమలు ,సం
   తతమున్ గొనియాడు ,భక్తతతి ,తమ మదిలో
 గతమున్ ,దలంచుకొని ,సం
  స్తుతి చేయుదురెలమి ,హారతుల కాలేషా !
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
2
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ||

నెల్లూరు  దగ్గరి కస్మూరు దర్గా -శ్రీ కాలేషావారిపై తారావళి ( 27 పద్యాలు )
                     కస్మూరు కాలేషావలి ( షేక్ అలీ )
                                ( అనుబంధము )
1. నెల్లూరు మండలంబున ,
   సల్లలిత విశాలభావ ,సంపదనిండన్ ,
    పల్లవితమైన ,కస్మూ
    రల్లన ,నెలవయ్యె నీకు ,వలి కాలేషా !

2. అచ్చోటి తరులు ,గిరులును ,
    నిచ్చలు కొనియాడు ,మహిమ లేర్పడ పక్షున్ ,
    ముచ్చటపడి ,సేవింతును ,
   సచ్చరితుడ ! నిన్ను దైవసము కాలేషా !

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
3
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              ​దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

               శ్రీ హజరత్ ఖాదర్  వలీ శతకము (షేక్ అలీ )

108. కనినారల్ నను ,ప్రేమతోడ మహమద్ కాశీము ,మస్తానుబీ ,
         జనకుండున్ ,జననీ విలాసాలములతో ,జాన్త్వ న్వయాంకుండు ,న
         ర్సన సాహిత్య  విశేషముల్ దెలిపి ,నాకారాద్యుడై నిల్చె ,పు
         ట్టిన యూర్లింగము ,గుంట ,సాకునను తండ్రీ ! మౌల్వీ ! ఖాదర్వలీ !
 
 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
4

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥   


  శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము (షేక్ అలీ )

106. స్థిర చిత్తంబున నీదుగాథ ప్రవచించెన్ ,తెల్గునన్  వేంకటే
        శ్వర ,రావద్భుత ,సన్నివేశ రసప్రస్తావంబులన్ ,సత్కళా
        దరవిద్యాధికుదానిన్ ,విజయప్రస్తానంబునన్ ,నిత్యమున్
       కరమాసక్తిని సాకుమయ్య ,హితవాక్యప్రౌఢి ! ఖాదర్వలీ !

107. అరవైయైదు వసంతముల్ గడిచె ,నాయాయుప్రమాణావ ,దు
         ర్భర సంసార వయోధినీడుచు ,కవీంద్రస్తుత్య మార్గంబునన్ ,
        దరిజేరంగ ,దలంచుచుంటి ,నదియున్ తథ్యంబుగా ,నీదు సా
        దరభావంబున గల్గునంచు దలతున్ -దైవంశ !ఖాదర్వలీ !

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

5
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥ 


శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము  (షేక్ అలీ )

104. మనుజుందిప్పుడు ,శాస్త్రమార్గముల ,ద్యోమార్గంబువన్ ,సంచరిం
       చునుపాయంబు లెరింగి ,నూత్న గ్రహరాశుల్ జూచె ,రోగాలనె
      ల్లను ,మాంన్పమ్ దగు మందు కన్గొని యెనై నన్ ,మృత్యువుంగెల్చు ,శ
      క్తిని ,సాధింపక పోయే ,నేలయిటు పగ్గేల్ ? మౌల్వీ ! ఖాదర్వలీ !

105. సమతావాదము ,రాజకీయముల ,విశ్వాసంబు సాధించి ,మున్
       క్రమముం దర్పకనిల్చె గాని ,యిపుడాకాలంబు కన్పట్ట ,ద
       క్రమ ద్రవ్యార్జన ,సర్వజీవులకు మార్గంబయ్యే ,స్వార్ధంబు వి
      క్రమ మంజూపెను ,దుర్విదద్దులకు లోలంబయ్యె ,ఖాదర్వలీ ! అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
6
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

  శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

102. . ఇహసౌఖ్యంబులు ,నిత్యమంచు జగమేవిశ్వాసపూర్ణంబటం
         చ ,హిజిహ్వదులబోలు ,సంపదలు సత్యంబంచు ,నూహించి ,ప్ర
        త్యహమున్ మాయకు ,లోబడున్ ,నరుడు ,దైవంబున్న ,లేకున్న ,లో
        క ,హితంబెంచనివాడు మానవుడె ? సంకల్పింప ;ఖాదర్వలీ !

103. పరతత్వంబును బోధసేయు చదువే భావింపగారాదు ,స
        ద్గురు కారుణ్య కటాక్షముల్ బడయగా ,కోర్కెందుకన్రాదు- సా
        దరపూర్వంబగు శీలసంపదయు ,మిధ్యాబింబమై తోచు ,నీ
       నరుడేరీతికలిన్ కృతార్థుడగుదేవా ! మౌల్వీ ! ఖాదర్వలీ !

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
7
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥                    శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

100. నినుదర్సింపగ వైష్ణవార్చకుడు ,తన్వింగూడి విచ్చేసి ,ద
       ర్శన భాగ్యంబులభింపకున్న నినుదూరన్ ,వచ్చి -దీవించి ,కో
       ర్కెను మన్నించితి ,సంతతిన్నొసగి ,మూర్తీభూత చైతన్య ,స
       ద్గుణముల్ నీయెడ నిట్టిశోభనిదె తోడ్తోనెంచ ,ఖాదర్వలీ !

101. తన శీర్షంబున మృత్యుఛాయలు యధా దర్పంబునన్ గోచరిం
         చిన ,జీవుండు గ్రహింపలేక బ్రదుకే ,సిద్ధాన్నమందెంచి ,దు
         ర్జనసాంగత్యమొనర్చి చేటుపడు ,విశ్వాసంబునన్ ,దైవభా
         వనరానీయడు -నేటి వింత వివరింపన్ రాదు ;ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
8
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

98. గురుడెల్లప్పుడు ఖాదరును బిలిచిపల్కున్ ,మమ్మురానీయడీ ,
       పరమంబైన ,రహస్యమేమోయని దుర్భావంబునన్ ,గట్టెలన్
       నరుకంబంపిరి ,శిష్యులప్డు నిను ,కందంజేతులాబాధ ,నీ
       గురుహస్తంబున గానుపించె ,నిదియే గోప్యంబు ;ఖాదర్వలీ !

99. పరదైవంబుల దూరలేదు ,పరసంబందర్చనా పద్ధతుల్ ,
      సరిగావంచు వచింపలేదు ,పరభాషాశాస్త్ర విజ్ఞానముల్ ,
     గురిగావంచు దలంపలే దఖిలభక్తుల్ ,గొల్చువాడొక్కడే
     ధరమార్గంబులు వేరటంటి ,కలతల్ దప్పింప ,ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


9
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 

  శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

96.  తాజుద్దీన్ మహర్షి ,నాగపురియం దజ్ఞానులంబ్రోవగా
       రాజాస్థానమునందుజేరి ,మతసారం బ్ల్లాగుప్పించి ,వి
       భ్రాజత్కీర్తిగడించె ,నా మహితు జేరంబోయి ,లోకైక ,ర
      క్షా ,జీవామృతధారనందితివికాదా ! మౌల్వీ !ఖాదర్వలీ!

97.   గురుసందర్శనమాచరించు ,కొనసంకోచించు ,చున్నింటి ,కా
       దరి ,చూతావనిజమ్ము నీడనిలువన్ ,తాజుద్దీనావేళ ,నీ
       దరికిన్ శిష్యులబంపి ,చేర్చుకొనె ,సత్యంబెంచి ,నీవన్న నా
       గురుచూడామణి ,కెంతమక్కువయె! వాకోజాల !ఖాదర్వలీ ! 

 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
10
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥


శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

94. అనలంబంతట ,నగ్నిగోళముల గేహాలన్నిటింగాల్చి ,ని
     న్గని భక్త్వాదరవృత్తి చల్లబడె ,లోకాస్తుత్య ! నీశైశవం
      బున ,దిక్కుంజరముల్ ప్రశంసాలిడ ,నంభోజాక్షుడే ,యీతదం
     చును ,నేపుణ్యమొనర్చిరో జనులు నిన్నుంజూచె ;ఖాదర్వలీ !

95. బడిలో విద్యలనభ్యసించుటకు ,నీ భావంబు పర్వెత -కె
      న్నడు ,నాశంబును బొందనట్టి పరతత్త్వజ్ఞానముంగాంచగా
     కడుయత్నించినదంట ,యెందరిటులోకంబందు సాధించి వెం
     బడి కైవల్యవధమ్ము కన్గొరిదేవా ! మౌల్వీ ,ఖాదర్వలీ !   
       

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Pages: [1] 2 3 ... 10