Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
General Discussion / Re:
« Last post by Gurupriya on June 24, 2017, 05:01:13 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :
                  శ్లో || 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
                                 గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మ తస్మైశ్రీ  గురవేనమః ॥   

                  శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

అంతేగాక ఈయన గత కొన్ని సంవత్సరములుగా పార్శ్వపు నొప్పి (Maigrain Pain ) చే అమితంగా బాధపడుతుండేవారు . అసలా నొప్పికి ఏ రకమైన మందు తీసుకోవాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఆయనది . అటువంటి స్థితిలో ఒకసారి తాతగారిని నెప్పి గురించి అడుగగా తాత " అదేం లేదు వాతము అదే పోతుంది " అని చెప్పారు . ఆ తరువాత దత్తగడ కల్లూరులోనే ఆవ్యాధికి తగిన మందు దొరకడమూ ,రెండు మూడుసార్లు మందు పడేసరికి నెప్పి పూర్తిగా తగ్గిపోయి ఇక అతనా నొప్పితో ఎన్నడూ బాధపడలేదు . ఇందులో గమనించవలసిన దేమిటంటే తాత  పలుకే మందులా పనిచేసి ఆయన బాధకు ఉపశమనం కలిగించింది . ఆ వ్యాధికి తగిన మందు లభ్యమగుట కేవలం తాత చూపించిన చమత్కారం . ఆ విధంగా మణి  తిరిగి షిరిడీ చేరినప్పటికీ తాతతో ఆనందంగా గడిపిన ఆ క్షణములు ,లీలలు తాతగారి పట్ల ఆయనకు భక్తిభావమును కలిగించాయి . అంతేకాక తాత తన కాలి  గోరును తీసి వారికిచ్చిరి .
తాత సమాధి తరువాత కూడా ఆయనకు తాతగారితో అనేక నిదర్శనములు కలుగుతుండేవి . అవన్నియు కేవలం ఆయన ఆంతరంగిక విషయములు . తాతగారు ఒకకలద్వారా ఈయనను మృత్యుముఖం నుండి తప్పించిరి .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
2
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥ 

                           శ్రీ రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

ఒకసారి తప్పెట్లు డప్పులు కొట్టేవాళ్ళు తాతగారి ముందుకు వచ్చి అత్యంత ఉత్సాహముతో డప్పు కొట్టసాగిరి . ఊళ్లలో ఎవరైనా మహానుభావులు వచ్చినపుడు కానీ ,దేముని ఊరేగింపులు జరిగినప్పుడు కానీ వారి గౌరవార్థము డప్పు కొట్టుట ఆనవాయితీ . ఆ విధముగనే వారు వచ్చి ఎంతో ఉత్సాహంగా తాతగారి ముందర డప్పు కొడుతుండగా తాతగారు కూడా ప్రసన్నంగా ఉండి  ఆ కార్యక్రమమును తిలకించుచుండిరి . అది చూసిన  మణిగారి మనస్సులో షిరిడీలో బాబాగారి కాలములో కూడా బాబా ముందర ఈ విధముగనే డప్పులు ,తప్పెట్లు ,తాళాలు వాయించి బాబా ఆశీస్సులందుకుంటూ ఉండేవారు కదా అను భావము మనస్సున మెదిలి ఒక్కసారిగా మనస్సు షిరిడీ వైపు మరలగా మౌనంగా కూర్చుండిపోయారు . అప్పుడు తాతగారు ఒక్కసారిగా "ఏ -బాంబే -మాదంగా టైలర్స్ -మణీ " అని పిలవడం జరిగింది . అది విని అక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయిరి . ఎందుకంటే అతను తమిళనాడుకు చెందిన వానిగనే అక్కడున్న వాళ్లందరికీ తెలుసు . కానీ అతను బొంబాయిలో మాదంగా టైలర్స్ వద్ద పనిచేసి అక్కడ నుండి షిరిడీ చేరిన సంగతి ఎవ్వరకూ తెలియదు  అంతేగాదు తాతగారు అతనిని స్వయముగా "మణీ " అని కూడా నోరారా పిలవటం ద్వారా తాత సర్వజ్ఞత్వము తెలియటమే కాక సాయిబాబాపై లగ్నమైన అతని మనసును గ్రహించిన తాత అతనిపై వాత్సల్యముతో పేరు పెట్టి పిలిచి అతనిని ఆనందపరచిరి .

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
 
                


 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
3
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥ 

                                 శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి  శైలజ )

స్వామీజీ శిష్యుడైన మణి అనేక సంవత్సరముల క్రితమే షిరిడీ చేరి స్వామీజీ నాశ్రయించి అచటనే ఉండిపోయారు . స్వామీజీ వలన తాతగారు గురించి తెలుసుకుని తాతపట్ల అమితమైన ప్రేమాభిమానములను పెంచుకున్నారు . తాతగారు దత్తగడ  వెళ్ళినపుడు మణి  కూడా దత్తగడ వెళ్లారు . అక్కడ ఒకసారి తాతగారు భోజనం పూర్తి చేసిన తరువాత ఈయన ముందుకు వెళ్లి తాత గడ్డమునకు గానీ ,నోటి వద్ద గానీ ఏమైనా మెతుకులు ఉండిపోయి ఉంటాయని మనసులో అనుకుని తాత నోటిని తుడవడానికి వెళ్లగా తాతగారు "ఒన్ను మిల్లే " అనగా నోటివద్ద ఏమీలేదులే అని అన్నారు . ఈయన తమిళనాడుకు చెందిన వ్యక్తి కాబట్టి తాతగారు ఇతనిని తమిళంలోనే పలుకరించి అతనిని ఆనందపరిచారు .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
4
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
               ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥

                         శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

వీరి స్వంత పొలములో అధికారపు కొలతలు తీయునపుడు హద్దు రాయి ఎవ్వరకూ కనిపించలేదు . అది కనిపించక పోయినట్లైతే అతనికి చాలా నష్టం కలిగి ఉండేది . మరునాడు మళ్ళీ చూద్దామని అధికారులంతా తిరిగి  వెళ్లిపోయారు . అప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా తాతను ప్రార్ధించిన ఈయన తనకీ కష్టము నష్టము తప్పించమని వేడుకుని పడుకున్నాడు . అప్పుడు కలలో ఆ సరిహద్దురాయి ఎక్కడ ఉందో స్పష్టముగా కనిపించగా మరునాడు వెళ్లి చూసేసరికి కలలో కనిపించిన స్థానములోనే  రాయి ఉండడంతో అతను పెద్ద నష్టము నుండి తాత దయతో బయట పడ్డాడు . తాతగారి ప్రతి ఆరాధనోత్సవమునకు గూడూరు సాయిబాబా మందిరములో పల్లకి సేవ చేయించుటయే కాక ఇతర అవసరములేమున్నా తప్పక ముందుకు వచ్చి ఆ సేవను తానందుకుంటారు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
5

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥   

                        శ్రీరామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

పొగాకు సుబ్బన్నగారు మొట్టమొదటిసారిగా తాతగారిని కల్లూరులోని బీడిబంకు వద్ద దర్శించుకున్నారు . అప్పటికే మోకాళ్లనొప్పులతో బాధపడే వీరిని వీరేమి చెప్పకుండానే తాత "డాక్టరు దగ్గరకు వెళ్ళావా " అంటూ పలకరించారు . తరువాత వీరిని గురుస్థాన్ కి వెళ్లి దర్శనం చేసుకురమ్మని చెప్పారు . అలా ప్రారంభమైన తాత సేవ వీరికి తాత వద్ద ఒక భక్తునిలా కాక ఒక స్నేహితునిలా చనువుగా మాట్లాడే స్థాయికి ఎదిగింది . మనసులో తాతపట్ల ఎంతో భక్తిభావములు కల వీరు తాతతో పైకి ఎంతో ఆప్యాయముగా ,ఉల్లాసముగా మాట్లాడేవారు తప్ప అందరిలా భయభక్తులతో మెలిగేవారుకారు . తాతతో వారి సంభాషణ అంతా ఇద్దరి స్నేహితుల మధ్య సంవాదములా ఉండేది . తాతగారు గూడూరుకు వచ్చినప్పుడు ఈయన తాతగారిని సాదరముగా తన ఇంటికి ఆహ్వానించి పాదపూజ గావించి మంగళస్నానములు చేయించి ,నైవేద్యము ఆరగింప చేసి తన భక్తిని చాటుకొనిరి . పొగాకు వ్యాపారము చేసే వీరు వ్యాపార నిమిత్తము తరచు కర్నూలు వెళ్ళవలసిన అవసరము పడుతుండేది . వెళ్ళినప్పుడల్లా తప్పనిసరిగా తాతను దర్శించి వెళ్లేవారు . ఒకసారి మాత్రము తాత దర్శనము చేసుకోకుండానే బయలుదేరేసరికి ఆయన చేతి గడియారం పోయింది . బస్టాండు చేరునప్పుడు అది గమనించిన ఆయన మనసులో తాతను క్షమించమని నమస్కారం చేసుకొని లాడ్జ్ కి తిరిగి వెళితే గడియారము దొరుకుతుందని వెనుకకు వెళ్ళమని మనసుకు పదేపదే అనిపించగా వెనుకకు తిరిగి వెళ్లగా అక్కడ పనిచేసే కుర్రవాడు ఆ గడియారం దొంగతనం చేసాడు . అయితే తరువాత అతనికంతా అయోమయంగా అనిపించి తనంత తానుగా లాడ్జ్ యజమానికి తానూ చేసిన తప్పు చెప్తూ గడియారంతిరిగి ఇచ్చివేసే సమయానికి సుబ్బన్నగారు తిరిగి వెళ్ళడము వాళ్ళు వాచీ ఇచ్చేయడము జరిగింది . అప్పుడతనికి తాతను దర్శించుకోకపోవడము వలన జరిగిన పొరపాటని గ్రహించి ఇక ఎప్పుడూ ఆ పొరపాటు చేయలేదు . ఎప్పుడైనా సమయము కుదరక వెళ్లకపోతే ఏ ఇబ్బందీ జరగదు కానీ సమయముండీ బద్ధకముతో వెళ్లకపోతే మాత్రము తప్పనిసరిగా ఎదో ఒక సమస్య ఎదురయ్యేది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
6
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
           గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥


                              రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

తాతగారి అవతార ప్రాముఖ్యము బాగుగా వెలుగులోకి వచ్చిన తరువాత తాతగారి మహాత్మ్యమును గుర్తించి తాతను ఆశ్రయించి బాగుపడిన వారి సంఖ్య బాగానే పెరిగింది . అయితే మొదట నుంచి తాత నాశ్రయించి ఉండే మాణిక్యము భార్య ప్రతినిత్యం తాతగారికై రెండు చపాతీలు ,కొంచెము అన్నము ప్రత్యేకముగా తయారుచేసి ప్రతిరోజూ రాత్రి ప్రసాదముగా భర్తతో పంపించేది . ఎన్ని నైవేద్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఎవరి ప్రసాదములనైనా స్వీకరించినా స్వీయకరించకపోయినా తాత మాత్రము ఈ నైవేద్యమును తప్పనిసరిగా ఆరగించేవారు . వీరు తీసుకువచ్చిన నైవేద్యమును ఒక్కరోజు కూడా తాత  తోసివేయలేదంటే వీరి భక్తి ప్రపత్తులు ఏ పాటివో అర్ధమవుతుంది . అటువంటి మాణిక్యము మిలటరీ క్యాంపు వద్ద పాలబూత్ స్థాపించి పాలవ్యాపారం చేసుకుంటుండగా రోడ్డు విస్తరణలో భాగముగా రోడ్డుకిరుపక్కలా ఉన్న దుకాణము లన్నింటినీ తొలగించాలని ఉత్తర్వులు జారీచేయబడ్డాయి . ఆ సమయములో ఇతను తాతను ఆశ్రయించగా తాతగారు " ఏం భయంలేదు పో " ! అని అభయమిచ్చిరి . చిత్రముగా అన్ని దుకాణములను తొలగించిన ప్రభుత్వము పాలబూత్ కావటంతో దానిని తొలగించలేదు . అంతేకాక ఆర్మీ ఉద్యోగులందరికీ పాలు సరఫరా చేయు అవకాశము కూడా ఇతనికే దక్కింది . ఆ విధముగా సాధ్యము కానటువంటి సమస్యలన్నీ తాత దయతో తీరిపోతాయని అర్ధమవుతోంది .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
7
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

                                                   రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

1989 వ సం . లో తాతగారు అయ్యప్పకు రెండు  జతల పాదుకలను ,వీరి భార్య సుగుణమ్మకు ఒక చక్కని చీర బాహూకరించిరి . ఆ పాదుకలను భద్రపరచుకోవాలని తెలియని వీరు అవి తాత ప్రసాదముగా భావించి వాటిని వేసుకు తిరిగితే తమకు శుభము చేకూరుతుందని భావించి తండ్రీ కొడుకులిద్దరూ వాటిని వాడగా కొంతకాలమునకు అవి పాడైపోయినవి . తాత పాదుకలను అందరిలా భద్రపరుచుకోలేక పోయామని వీరికి బాధగా ఉన్నప్పటికీ తాత ఆశీర్వాదము తమకు కలదన్న తృప్తి మాత్రము వీరికి కలదు . 1993 సం . భోగి రోజు ఆరోగ్యము బాగులేక తాత దర్శనానికి వెళ్లలేకపోయిన వీరికి కనుమనాడు తాత సమాధి చెందిరను వార్త అమిత దుఃఖమును కలిగించినది . అయినప్పటికీ నేటికి ఈనాటికీ కూడా తాము తాతను వదలమనీ  అదే విధముగా తాత కూడా తమను ఎన్నటికీ రక్షించి కాపాడుతూనే ఉంటారనీ వారి విశ్వాసము . అందుకే ఎప్పుడే కష్టము వచ్చినా తాత సమాధి వద్ద బాధపడితే ఆ కష్టము దూరమౌతుందనే వారి నమ్మకం స్థిరంగా ఉంది . 
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
8
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  3. సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥ 

                                                      రామవధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )

వారు చేస్తున్న ఇటుకల వ్యాపారములో అనూహ్యముగా లాభము పొందినప్పటికీ కొంతకాలము తరువాత నష్టములు రాగా బాగా చితికిపోయిన ఈ కుటుంబము అనుకోకుండా తాతకు 5 సం . లపాటు దూరమై అష్టకష్టములు అనుభవించిరి . ఆ తరువాత తిరిగి తాత వద్దకు రావడం ప్రారంభించి నెమ్మదిగా నిలదొక్కుకుని 1987-88 ప్రాంతములలో ఎల్ .ఐ .సి ఏజెంటు అయిన అయ్యప్ప తాత వద్దకు వెళ్లి తనను ఆశీర్వదించమని వేడుకోగా తాతగారు ఆ సంచి పట్టుకుని ఊరంతా తిరిగారు . అప్పుడు ఆయన ఊహించని విధముగా పదకొండు లక్షల రూపాయలకు పాలసీలు చేయించడముతో మంచి పలుబడి ,డబ్బు సంపాదించి కుటుంబము ఆర్థికముగా బాగా నిలదొక్కుకుని ఒక చక్కని ఇల్లు కట్టుకుని ఏ తాత దయతో తామింత స్థితికి చేరుకున్నారో ఆ తాతను తమ గృహప్రవేశమునకు ఆహ్వానించి తమ ఇంటిని పావనము చేయమని కోరగా అందుకంగీకరించిన తాత వారింటికి వేంచేసి భక్ష్యాలు తిని మంచి మంచి పద్యాలు పాడి అందరినీ అలరించి కొంతసేపు విశ్రమించి ఆ తరువాత వెడలిరి . వారింటిలో ఎవరికి అనారోగ్యము కలిగినా నేటికి కూడా ఆనాడు తాతగారు పడుకున్న ఆ స్థలములో పడుకోగానే వారికి ఆరోగ్యము చక్కబడుతుంది .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
9
ఓం శరణం సద్గురు చరణం
జై సాయిమాస్టర్,

శ్రీ స్వామి సన్నిధి " భగవాన్ శ్రీ వెంకయ్య స్వామి " వారితో వారి సేవకుల అనుభవాలు - రచన  శ్రీ పెసలు సుబ్బరామయ్య గారు  పుస్తకం నుండి

భగవద్భక్తుడైన శ్రీ అన్నమాచార్యగారంటారు  :


ఓ దేవాదిదేవ ! నీ కొలువున నర్తకులమైన మేము ఆడి , పాడి, మీకు వినోదము కల్గించవలెనుకాని, మోక్షమిమ్మని మిమ్మడుగ తగునా? మాకు అర్హతగలదని మీకు తోచినప్పుడు అది మీరు మాకు అనుగ్రహించవలసినదేకదా!

అంటే ఆట పాటలుగా సాగుతున్న మన జీవిత విధానం ద్వారా ధర్మమాచరించి  భగవంతునకు ప్రీతి కల్గించి, మోక్షమునకు అర్హత సంపాదించాలని శ్రీ అన్నమాచార్యగారు పై చరణము ద్వారా మనకు బోధిస్తున్నారన్నమాట . ఆచార్య శ్రీ భరద్వాజ మాష్టరుగారు 01-11-95 ' సాయిబాబా ' అనే పత్రికలో వ్రాస్తారు:- ' నోటిమాటలతో ముక్తిని గూర్చి వాపోయి ప్రయోజనమేముంది. అర్హత సంపాదించుటకు , సాధన దీక్షతో చెయ్యాలి. అర్హత గల్గినప్పుడు మనము దానిని వద్దన్నా భగవంతుడు అనుగ్రహించి తీరుతాడు. గనుక సాధన ద్వారా అర్హత సంపాదించుటయే మన ధ్యేయం కావాలి '.

జై సాయిమాస్టర్.
10
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥


                            శ్రీ రామావధూత జీవిత చరిత్ర ( టి . శైలజ )
 
సుమారు 30 సం . ల క్రితం అనగా 1975- 78 ప్రాంతమములలో తాతగారి ఇంటిలో వండుటకు ఎవ్వరూ లేని కారణంగా ముసలి తల్లికి ఇబ్బంది ఉండకుండుటకై సుగుణమ్మ ,అయ్యప్పలు పేదవారైనప్పటికీ ప్రతిరోజూ రాత్రి భోజనము తీసుకుని తాతకు ,అవ్వకు పెట్టేవారు . ఈ పనిని వారు క్రమము తప్పక మిక్కిలి భక్తి శ్రద్ధలతో  నిర్వహించేవారు  . సుగుణమ్మ వండిపెడితే అయ్యప్ప తీసుకువెళ్లి పెట్టేవారు . ఒకసారి బయట పనిమీద వెళ్లిన అయ్యప్ప తిరిగి వచ్చేసరికి రాత్రి 10 గంటలవ్వడమే కాక పెద్ద వర్షము కూడా పడుతోంది . వర్షము కారణముగా తాతగారింటికి వెళ్లలేకపోయినట్లు సుగుణమ్మ చెప్పగానే భర్త సిద్ధముగా ఉన్న కారేజి పట్టుకుని ఆ రాత్రి చీకటిలో ,వర్షములో పరుగున వెళ్లి తాతను అవ్వను క్షమించమని అడుగుతూ భోజనమివ్వగా వారిద్దరూ వీరిననుగ్రహించిరి . ఆ విధముగా కొన్ని సం . లపాటు వారీ సేవను చేసుకొనిరి .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


Pages: [1] 2 3 ... 10