Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

      శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

45. లోగానుమాగినే లోకాలోకాములెల్ల
      కాలజ్ఞానము చూడా తెలిసేనయ
      వాక్కున దైవాము లేదన్న వారెల్ల
      ఆకు రాలినట్లు రాలేనయా

46. ప్రత్యక్షమైనా మీదట కొన్ని వత్సరాల్
       సత్యంబుగా ప్రకాశించేనయ
      కూత కూయని నోరు కూసేరు జనులెల్ల
      కుంపాటి బెట్టినట్లయ్యెనయా .
       
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
2

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥ 

               శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

43. ఆ వాక్యములు ఆదిభూతు డాలకించి
      దివిజేంద్రులను జూచి ఇట్లనియె
      ఓ విరించి వీరవసంతుడనై బుట్టి
      కావరాత్ముల నెల్ల ఖండింతునయా .

44. మామ మామయని బిల్చును యల్లుడు
       మారేడు బుర్రలలో యుండేనయ
       మామ పేరు మార్గశిర శుద్ధ చతుర్దశి
       మంగళవారమని పాడేరయా . 


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

3


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥

                  శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

41. మాలమాదిగలు భూపాలులగుటచేత
      నీలవర్ణ నీతుల్ నీతులయ్యె
      మేలు కీడై తారతమ్యము లేకను
      మత్తులై చరియించు చున్నారయా .

42. అట్టి మ్లేచ్ఛా నీచులను నిర్వంశము చేయు
      పుట్టించవలె పుణ్య పురుషు నొకని
      పుట్టించుకున్నాను భూలకమునందు
      మెట్టుమీరే జనులు మాలలయ్యేరయా .

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
4

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

 శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

39. భువిలో మానవులు దుష్కర్ములయ్యేని
     దివి దేవేంద్రుడు బ్రహ్మ మునులూ సుమా
     శ్రీ వైకుంఠము కేగి శ్రీనివాసుల గని
    యా విష్ణుమూర్తిని పొగిడేరయా

40. స్వామి కలియుగమందు నీచులు ప్రజలయ్యే
      సాధుల బాధలొనర్చ లేరయ్య
      యేమందు మన్యాయ కార్పణ్యముల చేత
     కర్కోటకులయ్యి  యుండేరయా .

     

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
5

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥

   శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేద వాక్యములు

37. కందుకూరులోని స్త్రీ పురుషుడయ్యీని
కలకోడి తర్వాత గూసేనయ 
 సందేహము లేదు సామగానము చెవుల
 సకలమైనవారు వినేరయా .

38. రుద్రాసీమలో యుండె క్రోధాపు మనుజులు
      రూపహీనులెయి పొయ్యేరయ
      రుద్రూడు కరుణా సముద్రుడు
     శ్రీ వీరభద్రూడు భక్తుల బ్రోచేనయా .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
6

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

    శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు     

35. మైసూరు ముందుండి ఘోరెమ్మ వచ్చేని
       మాయావ్యాధుల బహు మ్రింగీనయా
       దాసవర్యులాక తాపత్రయము లేక
      గాని లేక గురుని గోల్చేరయా

36. వావివరుస లేక పొయ్యేరు జగములో
      వసుధలో పంటాలు ఎండేనయా
      శ్రీయుతుని మతము సమకూడివచ్చీని
     సత్యవాదులు కొందరుండేరయా .
     
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


7


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 

            శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

33. శంకరాచార్యులు శ్రీవ్యాసులు వాక్యాలు
      శాశ్వతంబుగనడువ బోయేనయ
      శంకరుని సన్నిధిన విద్యారణ్యులవారికి
      శాసనము సత్యమై అయ్యేనయా .

34. ఆడవేణిలోను కప్ప కోడి కూత కూచేని
      అందరు వినగను అరచేనయ
     మేదిని మీదను తాడిపర్తిలోను
     మేక మనిషి రూప మయ్యేనయా 
     
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
8


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

 శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

31. ముండమోపులెల్ల ముత్తైదులయ్యీని
       ముందొచ్చె గతి మీకు దెలిపెనయా
       బండాలటాడేటి  పాపిష్టి నరులంత
       పండాకురీతిగ రాలేనయా .

32. కుంభకోణమందు గోవధ జేసేరు
       కొల్లాపురము కొల్లబుచ్చేనయ
       కంభాపుచెరువులో కలపొన్నబూసిని
      కందుకూర్లో చెరలు బుట్టేనయా . 
     

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!9


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

           శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

29. కోటికొండాలోన కొంగమాట్లాడేను
       కోడుమూరు లుద్దరించేరయా
       తాడిపర్తిలోను ద్రవ్యాము దీసేరు
      ధర్మదేవత ధరను నిల్చేనయా

30 . యేనూరు కోట్ల భూమండలములోను
       పొట్టుబోయి గట్టి నిలిచేనయా
     యేడూళ్ల కొక వూరు యేకాంతమయ్యీనీ
     యేకాంగులు అరుదయ్యేరయా .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
10


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

           శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

29. కోటికొండాలోన కొంగమాట్లాడేను
       కోడుమూరు లుద్దరించేరయా
       తాడిపర్తిలోను ద్రవ్యాము దీసేరు
      ధర్మదేవత ధరను నిల్చేనయా

30 . యేనూరు కోట్ల భూమండలములోను
       పొట్టుబోయి గట్టి నిలిచేనయా
     యేడూళ్ల కొక వూరు యేకాంతమయ్యీనీ
     యేకాంగులు అరుదయ్యేరయా .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
Pages: [1] 2 3 ... 10