Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 
 

                            || ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ||
                           అథ షస్థోధ్యాయః
                            ఆత్మసంయమయోగః

                           శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

అనాశ్రితః కర్మఫలం
కార్యం కర్మ కరోతి యః |
స సన్న్యాసీ  చ యోగీ చ
న నిరగ్నిర్న  చాక్రియః  | 1 |
 
శ్రీ భగవానుడు పలికెను - కర్మఫలమును ఆశ్రయింపక కర్తవ్యకర్మలను ఆచరించువాడే నిజమైన సన్న్యాసి , నిజమైన యోగి ,కాని కేవలము అగ్ని కార్యములను త్యజించినంత మాత్రమున సన్న్యాసియు  కాడు . అట్లే కేవలము క్రియలను త్యజించినంత మాత్రమున యోగియుకాడు .  ( 1 )

యం  సన్న్యాసమితి ప్రాహుః
యోగం తం విద్ధి పాండవ |
న  హ్యసన్న్యస్తసంకల్పో
యోగీ భవతి కశ్చన | 2 |

ఓ అర్జునా ! సన్న్యాసము అని పిలువబడునదియే యోగము అని తెలిసికొనుము . ఏలనన సంకల్ప త్యాగము చేయనివాడెవ్వడును యోగి కాలేడు . ( 2 )
 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!!  
 
2

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

భోక్తారం యఙ్ఞతపసాం
సర్వలోకమహేశ్వరమ్  |
సుహృదం  సర్వభూతానాం
జ్ఞాత్వా మాం  శాంతిమృచ్ఛతి  | 29 |

భగవంతుడు యజ్ఞములకును ,తపస్సులకును భోక్త . సమస్తలోకములకును లోకేశ్వరులకును అధిపతి . సమస్తాప్రాణులకును ఆత్మీయుడు . అనగా అవ్యాజ దయాళువు . పరమప్రేమస్వరూపుడు . ఈ భగవత్తత్వమును ఎఱిగిన భక్తునకు పరమ శాంతి లభించును .  ( 29 )

            ఓం తత్సదితి  శ్రీ మద్భాగవద్గీతాసూపనిషత్సు
       బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే
        కర్మ సంన్యాసయోగో నామ పంచమోధ్యాయః  || 5 ||


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 
3
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 
 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్  .

 కామక్రోధావియుక్తానాం
యతీనాం యతచేతసామ్ |
అభితో బ్రహ్మనిర్వాణం
వర్తతే విదితాత్మనామ్  | 26 |

కామక్రోధరహితులును ,చిత్తవృత్తులను జయించిన వారును అయి ,పరబ్రహ్మ పరమాత్మ సాక్షాత్కారమును పొందిన జ్ఞానులకు అంతటను శాన్తాపరబ్రహ్మ పరమాత్మయే గోచరించును . (26 )

స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్భాహ్యాన్
చక్షుశ్చైవాంతరే   భ్రువోః |
ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా
నాసాభ్యంతరచారిణౌ  | 27 | 

యంతేన్ద్రియమనోబుద్ధిః
మునిర్మోక్షపరాయణః  |
విగతేచ్ఛాభయక్రోధో
యః సదా ముక్త ఏవ  సః | 28 |

బాహ్యవిషయ భోగములను చింతనచేయక వాటిని పారద్రోలవలెను . దృష్టిని భ్రూమధ్యమునందు  స్థిరముగా ఉంచవలెను . నాసికయందు ప్రసరించుచున్న ప్రాణాపానవాయువులను సమస్థితిలో నడుపవలెను .
ఈ ప్రక్రియల ప్రభావమున మనస్సు ,బుద్ధి ,ఇంద్రియములు సాధకుని వశములోనికి వచ్చును . ఇట్టి సాధనవలన మోక్షపరాయణుడైన ముని ఇచ్చాభయక్రోధ రహితుడై సదా ముక్తుడగును . ( 27-28 )


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


4

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 
 
 యోఅంతః సుఖో అంతరారామః
తథాంతర్జ్యోతిరేవ  యః |
స యోగీ బ్రహ్మనిర్వాణం
బ్రహ్మభూతోఅధిగచ్ఛతి ||

( సమిష్టి ) అంతరాత్మయందే సుఖించువాడును ,ఆత్మయందే రమించువాడును ,ఆత్మజ్ఞానియైనవాడును అగు సాంఖ్యయోగి ,సచ్చిదానంద ఘనపరబ్రహ్మ పరమాత్మయందు ఏకీభావస్థితుడై ,బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందును .  ( 24 )

లభంతే బ్రహ్మనిర్వాణమ్
ఋషయః  క్షీణకల్మషాః |
చ్ఛిన్నద్వైధా  యతాత్మానః
సర్వభూతహితే రతాః | 25 |

పాపరహితులును ,జ్ఞానప్రభావమున సమస్త సంశయములనివృత్తిని సాధించినవారును ,సర్వప్రాణుల హితమును గోరువారును ,నిశ్చలస్థితితో మనస్సును పరమాత్మయందు లగ్నముచేసినవారును అగు బ్రహ్మవేత్తలు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందుదురు . ( 25 ) 
 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
5

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 

యే హి  సంస్పర్శజా భోగా
దుఃఖయోనయ ఏవ తే |
ఆద్యంతవంతః  కౌంతేయ
న తేషు రమతే బుధః | 22 |

విషయేంద్రియ సంయోగమువలన ఉత్పన్నములగు భోగములన్నియును భోగాలాలసులకు సుఖములుగా భాసించినను అవి నిస్సందేహముగా దుఃఖహేతువులే . ఆద్యంతములుగలవి . అనగా అనిత్యములు . కావున ఓ అర్జునా ! వివేకి వాటి యందు ఆసక్తుడు కాడు . ( 22 )   

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
6

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్
,గోరఖ్ పూర్   

న ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య
నోద్విజేత్ ప్రాప్య చాప్రియమ్ |
స్థిరబుద్ధిరసమ్మూఢో
బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మణి  స్థితః | 20 |

ప్రియలాభములకు పొంగిపోనివాడును ,అప్రియములు ఎదురైనప్పుడు క్రుంగి పోనివాడును ,స్థిరమైన బుద్ధిగలవాడును ,మోహవివశుడు కానివాడును అయిన బ్రహ్మవేత్త సచ్చిదానందఘనపరబ్రహ్మ పరమాత్మ యందు సదా ఏకీభావస్థితి యందుండును . ( 20 )

బాహ్యస్పర్శేష్వ సకాత్మా
విన్దత్యాత్మని యత్సుఖమ్ |
స బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా సుఖమక్షయ మశ్నుతే | 21 |

ప్రాపంచిక విషయములయందు అనాసక్తమైన అంతః కరణముగల సాధకుడు ఆత్మస్థితాధ్యానజనితమైన సాత్త్వికాత్మానందమును పొందును . పిదప అతడు సచ్చిదానంద ఘనపరబ్రహ్మ పరమాత్మ ధ్యానయోగము నందు అభిన్నభావస్థితుడై అక్షయానందమును అనుభవించును .   ( 21 ) 
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

7
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :


శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

 విద్యావినయసంపన్నే 
బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని  |
శుని  చైవ శ్వపాకే  చ
పండితాః సందర్శినః  | 18 |

జ్ఞానులు విద్యావినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుని యందును ,గోవు ,ఏనుగు ,కుక్క మొదలగు వానియందును ,చండాలుని యందును సమదృష్టినే కలిగి యుందురు     ( 18 )

ఇహైవ తైర్జితః  సర్గో
యేషాం  సామ్యే స్థితం మనః |
నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ
తస్మాద్ బ్రాహ్మణి తే స్థితాః | 19 |

సర్వత్ర సమభావస్థిత మనస్కులు ఈ జన్మ యందే  సంపూర్ణ జగత్తును జయించిన వారగుదురు . అనగా ప్రాపంచిక విషయాతీత స్థితికి చేరుదురు ( ప్రాపంచిక బంధములనుండి ముక్తులయ్యెదరు ) . సచ్చిదానంద ఘనపరమాత్మ దోషరహితుడు ,సముడు ,సమభావ స్థితామనస్కులైన జ్ఞానులు సచ్చిదానంద ఘనపరమాత్మ యందు స్థితులు . కనుక వారు త్రిగుణాతీతులు ,జీవన్ముక్తులు . ( 19 )


 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

8
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!
 
శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥ 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
              గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మైశ్రీ  గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 

జ్ఞానేన తు తదాజ్ఞానం
యేషాం  నాశితమాత్మనః |
తేషామాదిత్యవత్ జ్ఞానం
ప్రకాశయతి  తత్పరమ్ | 16 |

కాని వారి ( ప్రాణుల ) అజ్ఞానము పరమాత్మతత్త్వజ్ఞాన ప్రాప్తిద్వారా తొలగిపోవును . అప్పుడు ఆ జ్ఞానము వారికి స్సీసచ్చిదానంద ఘనపరమాత్మను సూర్యుని వలె ( సూర్యప్రభవలె ) దర్షింపజేయును . ( పరమాత్మస్వరూపమును ప్రత్యక్షమొనర్చును . ( 16 )

తద్బుద్ధయస్త దాత్మానః
తన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణాః  |
గచ్ఛంత్య పునరావృత్తిం
జ్ఞానానిర్ధూతకల్మషాః   | 17 |

తద్రూపమును పొందిన మనోబుద్ధులుగలవారై ,సచ్చిదానందఘనపరమాత్మ యందే నిరంతరము ఏకీభావములో స్థితులై ,తత్పరాయణులైన పురుషులు జ్ఞానసాధనతో పాపరహితులై ,పునరావృత్తి రహితమైన పరమగతిని పొందుదురు .  ( 17 )   


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
9
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

నాదత్తే  కస్యచిత్ పాపం
న చైవ సుకృతం విభుః |
అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం
తేన ముహ్యంతి జంతవః  | 15 |

సర్వవ్యాపియైన భగవంతుడు ప్రాణుల పుణ్యపాప కర్మలలో దేనికిని భాగస్వామి కాడు . అజ్ఞానముచే జ్ఞానము కప్పబడియుండుటవలన ప్రాణులు మోహితులగుచుందురు . (15 )

జ్ఞానేన తు తదాజ్ఞానం
యేషాం  నాశిత మాత్మనః  |
తేషామాదిత్యవత్  జ్ఞానం
ప్రకాషయతి తత్పరమ్ | 16 |

కాని  వారి ( ప్రాణుల అజ్ఞానము పరమాత్మతత్త్వజ్ఞాన ప్రాప్తిద్వారా తొలగిపోవును . అప్పుడు ఆ జ్ఞానము వారికి సచ్చిదానందఘన పరమాత్మను సూర్యుని వలె ( సూర్యప్రభవలె )  దర్షింపజేయును ( పరమాత్మ స్వరూపమును ప్రత్యక్షప్రత్యక్షమొనర్చును ) 
 
  అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   
10


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ||

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   


యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా
శాంతిమాప్నోతి నైష్టికీమ్ |
అయుక్తః కామకారేణ
ఫలే సక్తో నిబధ్యతే | 12 |

నిష్కామకర్మయోగి కర్మఫలములను త్యజించి ,భగవత్ప్రాప్తి రూపమైన శాంతిని పొందును . కర్మఫలాసక్తుడైనవాడు ఫలేచ్చతో కర్మలాచరించి బద్ధుడగును .

సర్వకర్మాణి మనసా
సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ |
నవద్వారే పురే దేహీ
నైవ కుర్వన్ న కారయన్  | 13 |

అంతఃకరణమును అదుపులోనుంచుకొని ,సాంఖ్యయోగమును ఆచరించు పురుషుడు కర్మలను ఆచరింపకయే ,ఆచరింపజేయకయే ,నవద్వారములు గల శరీరమునందు సమస్తకర్మలను మానసికముగా త్యజించి ,సచ్చిదానంద ఘనపరమాత్మ స్వరూపమున స్థితుడై ,ఆనందమును అనుభవించును . (13)


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
Pages: [1] 2 3 ... 10