Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Gurupriya

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 145
31
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 

  శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

96.  తాజుద్దీన్ మహర్షి ,నాగపురియం దజ్ఞానులంబ్రోవగా
       రాజాస్థానమునందుజేరి ,మతసారం బ్ల్లాగుప్పించి ,వి
       భ్రాజత్కీర్తిగడించె ,నా మహితు జేరంబోయి ,లోకైక ,ర
      క్షా ,జీవామృతధారనందితివికాదా ! మౌల్వీ !ఖాదర్వలీ!

97.   గురుసందర్శనమాచరించు ,కొనసంకోచించు ,చున్నింటి ,కా
       దరి ,చూతావనిజమ్ము నీడనిలువన్ ,తాజుద్దీనావేళ ,నీ
       దరికిన్ శిష్యులబంపి ,చేర్చుకొనె ,సత్యంబెంచి ,నీవన్న నా
       గురుచూడామణి ,కెంతమక్కువయె! వాకోజాల !ఖాదర్వలీ ! 

 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

32
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥


శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

94. అనలంబంతట ,నగ్నిగోళముల గేహాలన్నిటింగాల్చి ,ని
     న్గని భక్త్వాదరవృత్తి చల్లబడె ,లోకాస్తుత్య ! నీశైశవం
      బున ,దిక్కుంజరముల్ ప్రశంసాలిడ ,నంభోజాక్షుడే ,యీతదం
     చును ,నేపుణ్యమొనర్చిరో జనులు నిన్నుంజూచె ;ఖాదర్వలీ !

95. బడిలో విద్యలనభ్యసించుటకు ,నీ భావంబు పర్వెత -కె
      న్నడు ,నాశంబును బొందనట్టి పరతత్త్వజ్ఞానముంగాంచగా
     కడుయత్నించినదంట ,యెందరిటులోకంబందు సాధించి వెం
     బడి కైవల్యవధమ్ము కన్గొరిదేవా ! మౌల్వీ ,ఖాదర్వలీ !   
       

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


33
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

92. తాతల్ తండ్రులు సైనికాధిపతులై ,ధైర్యందీరాభోగులై ,
       ఖ్యాతింగాంచిరి ,తిరుచునాపల్లి నవాబ్ వంశంబునన్ ,నీవు నా
      రీతిన్ ,ధార్మికమార్గమందు విజయశ్రీ కేతనం బెత్తి ,సం
      ప్రీతిన్ మానవజాతి నోమితి ,ధరిత్రిన్ -మౌల్వీ ;ఖాదర్వలీ!

93. ఊయేలన్ నిదురించు ,వేళల మహో గ్రోత్తాల సర్పంబు ,కా
      టేయన్ ,రానొక గండు ,బిల్లి పరిమార్చెన్ దాని ,దైవాజ్ఞగా
      నీయాంతర్య మెరుంగ లేరెవరు ,వర్ణింపంగా ,నీశైశవ ,క్రీ
     డాయోచన సర్వసమ్మత కళా ఢ్యంబౌట -ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

34
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥


 శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )90. ఎన్నో యేండ్లకుగాని ,భక్తులను రక్షింపంగ ,సర్వేసుడా
       వన్నా నీ శరణ్యులై ,భువనమందా విద్భవంజందు నీ
       చిన్నేల్ నీయెడ సత్యమై నిలిచి వాసింగాంచె ,ధర్మంబ వి
      చ్ఛిన్నం చైవది ,నీకతాన గుణారాశీ ! మౌల్వీ ! ఖాదర్వలీ !

91. బీమాబీబలిఖాను దంపతులకున్ ,బిడ్డండవై ,సత్కళా
      ధామంబౌ ,గృహమందు ,సర్వమత విద్యాబుద్ధులన్ నేర్చి ,యెం
       తో ,మోదంబునతాజుద్దీన్ గురుని ,యందున్ ధార్మికావేశ ,భా
      షామర్మంబులెరింగి ,మించితివి ,శశ్వత్కీర్తి ;ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
  
 


                                                               

                                                                                                                                                                                         

35
జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.  గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

88.   వటవృక్షంబున బ్రహ్మరాక్షసుడు ,త్రోవంబోవు వారెల్లరిన్,
       నటుసత్త్వంబున ,బాధపెట్టనది ,భావం బందునూహించి ,యు
        త్కట క్రోధమ్మున పారద్రోలితివి ,నీ కళ్యాణగాథల్ ,వినన్
       మటుమాయంబగు సర్వరోగములు ధర్మస్ఫూర్తి ;ఖాదర్వలీ !

89. ఏ జన్మంబున ,నేతవమ్మునొనరించెన్ మోతి యీ జన్మలో ,
      నాజన్మాంతము కూడియుండినది ,నిన్నర్చించి -విశ్వాస వి
     భ్రాజత్పూర్ల వివేకసంపదలతో ,భావింప జంతూత్కర
      వ్యాజంబయ్యది ,నీయెడన్ విమలమైవర్దిల్లె ;ఖాదర్వలీ !


 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

.

 

 

36
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 23.       ఏక ఏవ పరో బన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే ।
              గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః॥   శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

86. " ఇకబాల్ "సత్కవియన్న మాటలివి ,ధాత్రిన్ మానవుందేవ్డు,దై
          వ కటాక్షంబును కోరి మ్రొక్కులిడినన్ ,భక్తిన్ యముందేని యె
          న్నిక ప్రాణంబులుదీయలే ,డిదియే శక్తింగూర్ప ,నా రాజపు
          త్రకు కాపాడితి ,పాముగండ మెలమిన్ దప్పించి ;ఖాదర్వలీ !

87.   ఊరున్ చేరున్ లేని బ్రాహ్మణ జటాయోగిన్ ,సుదూరంబుగా
       చారం ద్రోవితి ,శాస్త్ర చర్చలకు నాహ్వానింప దుష్టాత్ములన్
       చోరం గెల్చితి ,-వన్నదాన సమయంబున్ వర్షహీనంబుగా
       తేరం దీర్చితి ,-నీ మహాత్మ్యముల కంతేలేదు ;ఖాదర్వలీ !


 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

37
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః


 శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

85. "మేరే ,దిల్క ,దరద్ ,దవావనుచు ", నిన్ మేలైన "ఖవ్వా " లిలన్
       సారోదాత్త గళంబులన్ ,సతము ప్రస్తావింపగావించు -భా
      క్తారాధ్యుండవుగా ;హసన్ముఖుడవై ,కన్పట్టు నీ సుందరా
     కారంబున్ ,దరిసించి పొంగిరి జనుల్ -కాంక్షించి ;ఖాదర్వలీ !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

38
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ||  21.  ​శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
                గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

84. అరయన్ ఉత్తభారతంబిల ప్రశంసార్హంబు ,- సూఫీమత
     స్థిర సౌభాగ్యమునందు ,నజ్మీరుపురశ్రీ " కాజామోహ్దీన్ ను " దయయా
     భరితం బైవెలుగొందె ,-నాగపురి బాబా తాజుద్దీన్ వాసమై
     కరమాహ్లాదము గూర్చె ,నీ గురుడు విఖ్యాతుఁడు ;ఖాదర్వలీ !


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

39
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 20.  అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే ।
               జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )


82. సాయీబాబును గాంచినాడ ,కనుమూర్ సంస్థానమందా ,వలీ
      స్థాయిన్ గాంచి తరించినాడ ,సహమద్భాద్వాసినాయబ్ రసూల్
      ధ్యేయంగాంచినవాడ, గర్తపురిమూర్తిల్ కాలేమస్తాన్ వలీ                             
     శ్రీయుంగాంచినవాడ, కాని కరువయ్యెన్ శాంతి ;ఖాదర్వలీ !

83. వీరెల్లన్ సమతానురాగ ప్రతిభా విర్భూత మార్గాన -వే
      ర్వేరంజీవులనుద్ధరించు జనులే -విశ్వేశునభ్యర్చనా
       ధార ప్రజ్ఞ వెలుంగునట్టి మునులే ,- ధర్మైక మార్గంబునన్
      సారాసారము లుగ్గడించు ఋషులే ,-సత్యంబు ;ఖాదర్వలీ !


 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


40
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో || 19. యస్యజ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదతః ।
           సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ  శతకము ( షేక్ అలీ )

80. ప్రతి గ్రామమును ,నుద్ధరించునొక బాబా ,సద్గురూత్తం సమై
       వేతలంబాపుదునంచువచ్చు ,ప్రజకావేషంబు గ్రాహ్యంబు కా
      కతి భక్తీంభజియింత్రు వాని ,తుదకాకష్టుండు ,కాంతా జవో
      చిత మానంబును దోచు ,నేచు ,నిదిబల్ చిత్రంబు ;ఖాదర్వలీ !

81. ఒకడే దేవుడన్నమాట నిజమే ,యుర్విన్ ప్రజాకోటి ,దొ
       క్కొక మార్గమ్ముగదా ! యెవండెవని మ్రొక్కుల్ దీర్చునన్ ,మున్గిపో
       దకలం కంబగు దైవభావము ,-స్వకీయంబైన ధర్మంబు -వే
       రొక సిందూరినయడ్డె,కయ్యములు రేగున్ ధాత్రి ! ఖాదర్వలీ !

 

అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

41
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :


   శ్లో || 18 .  ఏ నేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్త చైత్యాదికం తదా ।
                   జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ  శతకము ( షేక్ అలీ )

79.   చదువున్ నేర్పుటో ,సర్వధర్మముల విశ్వాసంబు కల్గించుటో ,
       సదసద్యోచన చేయుటో ,పరమునిన్ సద్భక్తి పూజించుటో ,
       మృదువాక్యంబుల శార్తులందనువుటో ,మేలెంచి దీవించుటో ,
        కద ! బాబాల విశిష్ట ధర్మంమటుకాకం జేటు ;ఖాదర్వలీ !

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

42
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ  శతకము ( షేక్ అలీ )

77.  నిన్నుంబోలినవారు లేరనుటయే నిక్కంబు ,కానీ ,దయో
       త్పన్న స్వాంతులు ,కొందరాపరము సేవాతత్పరుల్ ,భక్తులన్
       కన్నాకుంబలే నాకుచుండ్రు నిజమే ,-కర్మానుకూలార్ధ మె
       ట్లున్నన్ ,దైవము తోడుపాటువలయున్నాప్పార ! ఖాదర్వలీ !

78. పరభాగ్యంబును గోరువారు ,పరులన్ బాధించు వారెప్పుడున్ ,
      నరహత్యల్ జరిపించేవారు ,వరుసన్ నారీజనంబున్ ,నిరా
     దర చిత్తంబున గాంచువారు ,శిశుహత్యల్ చేయువారున్ ,సదా
     పరమాసక్తి భజింత్రు దైవమును బాబా ! వింత ! ఖాదర్వలీ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 

43

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ  శతకము ( షేక్ అలీ )

75. గురుశుశ్రూష యొనర్చి జేర్చినది సంకోచంబు లేకుండ ,దే
     వ రహస్యంబుగ బోధ చేసితిని ,-శిష్యా నీకా ముంజేర్చుకొం
    చు ,రసోద్దీప కవిత్వముల్ బలికితిన్ ,శోభిల్లగా నల్బదేం
     డ్లరయంగా ,నికమేమి కావలయు దేవా ! మౌల్వీ !ఖాదర్వలీ !

76. బాబాలెల్లరు ,సర్వధర్మముల సంభావించున్ ,సత్కృపన్
      డాబుల్ చూపక ,సాకగావలయు ,తోడై భక్తులన్ ,కాని యే
     సాబో కొందరి మంచిచెడ్డలను చర్చల్ చేయుచున్ ,తీర్చినన్
    బాబాలెందుకు ,ద్వేషభావములతో ,బాధింప ;ఖాదర్వలీ !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

44
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥   


శ్రీ హజరత్ ఖాదర్ వలీ  శతకము ( షేక్ అలీ )

73.ఆలోచించు ,కూరుచున్న యెడలన్ ,ఆత్మవ్యధా హేతువై
     కూలంద్రోయును ,మాననీయు ,నతడుక్కుంబిందమై లేచినన్ ,
     కాలుండైనను ,నాపలేడు ,జన తాకళ్యాణముంగోరు ,స
     చ్చీలుడౌటనతండు ,-దైవబలమున్ సిద్ధించు ,ఖాదర్వలీ !

74. తలితండ్రాదుల కష్టపెట్టు నిజపుత్రాకార శత్రుండు ,భ
      ర్తల వేధించెడి భార్య ,వితంతులకు బాధల్ గూర్చు దుర్జాతి భ
      ర్తలు ,కన్పింతురుగాని ,-సద్గురుని జేరన్ వచ్చి కీడెంచు ,శి
      ష్యులు కన్పింతురే ? నేడు చూడగలరీ చోద్యంబు ;ఖాదర్వలీ !
 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!45
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 14. చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
              అసిత్వం దర్శతంయేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః

శ్రీ హజరత్ ఖాదర్వలీ శతకము ( షేక్ అలీ )

71.   నీరుంబోసి నతమ్ము పెంచు నపుడే ,నిక్కంబుగా ,భూరుహం
        బారుంగాలములందు పంటనిడు ,చేవముజూపు ,-కాకున్నచో                     
        సారంబున్ వడిగోలుపోవు ,-నటులేసర్వేశు ,నిత్యంబు ,లో
        నారాధించెడి ,వానికే ,సిలుగు ,లెల్లందీరు ;ఖాదర్వలీ !

72.  కాలాహిందరి జేర్చుకొంచు ,మదిలో కారుణ్యమేపార ,దా ,
       బాలుంజక్కెరబోసి ,పెంచిన స్వభావంబేల పోనాడు ,- దు
        శ్మీలుండట్టులె ,కీడుచేయు తనకున్ శ్రేయంబు చేకూర్చు ,స
       చ్చీలుంజేరి ,యఘంబటంచనడుగా -చిత్తాన ;ఖాదర్వలీ !అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 145