Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Gurupriya

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 153
31

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥ 

               శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

43. ఆ వాక్యములు ఆదిభూతు డాలకించి
      దివిజేంద్రులను జూచి ఇట్లనియె
      ఓ విరించి వీరవసంతుడనై బుట్టి
      కావరాత్ముల నెల్ల ఖండింతునయా .

44. మామ మామయని బిల్చును యల్లుడు
       మారేడు బుర్రలలో యుండేనయ
       మామ పేరు మార్గశిర శుద్ధ చతుర్దశి
       మంగళవారమని పాడేరయా . 


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!


32


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥

                  శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

41. మాలమాదిగలు భూపాలులగుటచేత
      నీలవర్ణ నీతుల్ నీతులయ్యె
      మేలు కీడై తారతమ్యము లేకను
      మత్తులై చరియించు చున్నారయా .

42. అట్టి మ్లేచ్ఛా నీచులను నిర్వంశము చేయు
      పుట్టించవలె పుణ్య పురుషు నొకని
      పుట్టించుకున్నాను భూలకమునందు
      మెట్టుమీరే జనులు మాలలయ్యేరయా .

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

33

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

 శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

39. భువిలో మానవులు దుష్కర్ములయ్యేని
     దివి దేవేంద్రుడు బ్రహ్మ మునులూ సుమా
     శ్రీ వైకుంఠము కేగి శ్రీనివాసుల గని
    యా విష్ణుమూర్తిని పొగిడేరయా

40. స్వామి కలియుగమందు నీచులు ప్రజలయ్యే
      సాధుల బాధలొనర్చ లేరయ్య
      యేమందు మన్యాయ కార్పణ్యముల చేత
     కర్కోటకులయ్యి  యుండేరయా .

     

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 

34

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥

   శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేద వాక్యములు

37. కందుకూరులోని స్త్రీ పురుషుడయ్యీని
కలకోడి తర్వాత గూసేనయ 
 సందేహము లేదు సామగానము చెవుల
 సకలమైనవారు వినేరయా .

38. రుద్రాసీమలో యుండె క్రోధాపు మనుజులు
      రూపహీనులెయి పొయ్యేరయ
      రుద్రూడు కరుణా సముద్రుడు
     శ్రీ వీరభద్రూడు భక్తుల బ్రోచేనయా .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

35

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

    శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు     

35. మైసూరు ముందుండి ఘోరెమ్మ వచ్చేని
       మాయావ్యాధుల బహు మ్రింగీనయా
       దాసవర్యులాక తాపత్రయము లేక
      గాని లేక గురుని గోల్చేరయా

36. వావివరుస లేక పొయ్యేరు జగములో
      వసుధలో పంటాలు ఎండేనయా
      శ్రీయుతుని మతము సమకూడివచ్చీని
     సత్యవాదులు కొందరుండేరయా .
     
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!36


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 

            శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

33. శంకరాచార్యులు శ్రీవ్యాసులు వాక్యాలు
      శాశ్వతంబుగనడువ బోయేనయ
      శంకరుని సన్నిధిన విద్యారణ్యులవారికి
      శాసనము సత్యమై అయ్యేనయా .

34. ఆడవేణిలోను కప్ప కోడి కూత కూచేని
      అందరు వినగను అరచేనయ
     మేదిని మీదను తాడిపర్తిలోను
     మేక మనిషి రూప మయ్యేనయా 
     
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

37


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

 శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

31. ముండమోపులెల్ల ముత్తైదులయ్యీని
       ముందొచ్చె గతి మీకు దెలిపెనయా
       బండాలటాడేటి  పాపిష్టి నరులంత
       పండాకురీతిగ రాలేనయా .

32. కుంభకోణమందు గోవధ జేసేరు
       కొల్లాపురము కొల్లబుచ్చేనయ
       కంభాపుచెరువులో కలపొన్నబూసిని
      కందుకూర్లో చెరలు బుట్టేనయా . 
     

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
38


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

           శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

29. కోటికొండాలోన కొంగమాట్లాడేను
       కోడుమూరు లుద్దరించేరయా
       తాడిపర్తిలోను ద్రవ్యాము దీసేరు
      ధర్మదేవత ధరను నిల్చేనయా

30 . యేనూరు కోట్ల భూమండలములోను
       పొట్టుబోయి గట్టి నిలిచేనయా
     యేడూళ్ల కొక వూరు యేకాంతమయ్యీనీ
     యేకాంగులు అరుదయ్యేరయా .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

39


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

           శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

29. కోటికొండాలోన కొంగమాట్లాడేను
       కోడుమూరు లుద్దరించేరయా
       తాడిపర్తిలోను ద్రవ్యాము దీసేరు
      ధర్మదేవత ధరను నిల్చేనయా

30 . యేనూరు కోట్ల భూమండలములోను
       పొట్టుబోయి గట్టి నిలిచేనయా
     యేడూళ్ల కొక వూరు యేకాంతమయ్యీనీ
     యేకాంగులు అరుదయ్యేరయా .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

40


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో  యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥

                        శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

27. మధ్యపానము చేసి మహిమ మీద కోదారుం
      గుద్దులాటకు వచ్చేరయా
      గద్దె సుద్దులు జెప్పి కాలము గడిపేరు
     విద్యాలతో విర్రవీగేరయా

28. బ్రహ్మవేత్తలాను వెంటబెట్టుకుని
      బ్రహ్మాస్త్రము బూని వచ్చేరయా
      బ్రాహ్మలు వేశాలు బుడిబుడి మార్చేరు
     బ్రహ్మకుల ముద్దరించేరయా .
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
  
 


                                                               

                                                                                                                                                                                         

41

 జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.   గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు .

25.  కలకత్తా కాళీ పెటవురు దాహింసాగర్లో   
         వాయువ్యమూల దుఃఖించేనయ
        చెలరేగి ఆగ్నేయ ముఖముగా పొయ్యీని
        కలి నరులకు గాన వచ్చేనయా

26. శివనాగమ్మకు చిన్న మనుమడు బుట్టియుం
      సీమాకు దిక్కయ్యి వచ్చేనయ
      అవనిలో దైవము లేదన్నవారి
     ఆకు రాలినట్లు రాలేనయా . 

                                       
 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

 

 

42

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 23.       ఏక ఏవ పరో బన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే ।
              గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః॥   

 శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

23. ఆ నదిలో యుండు గొప్ప పడవలు
     పదునెనిమిది బోరగెలి పడేనయా
    యునికితో గాలి వేగాని కా పడవా పైకి
    నెగిరి భూమి కొచ్చేనయా

24. ఆగా విరిసిన దాని ప్రమాణము
      ఒక క్రోసు ప్రామాణ ముండేనయా
     లోకాములో కలకత్తా దేశమునందు
     భూకంపము అచట బుట్టేనయా .

అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

43

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

   శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

21. గుగ్గిళ్లరాయూడు వచ్చీని పగతూలం
      గుండెలన్నియు అదర ,చెండేనయా
      దగ్గెర చూపులు చూచేటి వారెల్ల దగ్ధ
      పటాలమయ్యి పొయ్యేరయా .

22. గొప్ప సుడిగాలి టెక్కా దేశమందు
      గొప్ప నది మధ్యా బుట్టేనయా
       గాలి గొట్టినందువల్లాను పండ్రెండు
      గ్రామాల మధ్య వెయిండ్లు గూలేనయా .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

44


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ||  21.  శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
                గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

19. మబ్బు మాయలబడి దబ్బరలాడేరు
      మబ్బు నడతలు బహు నడచేరయా
       గొబ్బున వారెల్ల నాశనమయ్యేరు
       గుణవంతులీ భువిలీ నిలిచేరయా .

20.    రుద్రూడు కాలాగ్ని రౌద్రూడు
        శ్రీ వీరభద్రూని భూమి గొలిచేరయా
        క్రోధుడై క్షుద్రాల రుద్రాభూమి కంపి
         ముద్రాభ్యాసుల విడిపించేనయా .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

45

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 20.  అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే ।
               జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి వేదవాక్యములు

17. నాల్గువేల యాసమన్నూట ముప్పదియేండ్లుమ్
      కలియుగాబ్దమూలు జరిగేనయా
     కలియందు శ్వేతముఖులు దొరలయ్యేడు
     మెలకువతో రాజ్య మెలేరయా

18. అయిదువేల ముప్పడెనిమిదింటిలో
     రాజు అవని వదిలి దివి కేగేనయా
    ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యంబుల క్షేమమయ్యే
   యోగజనుల కొచ్చేనయా ( 1936)

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 153