Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Gurupriya

Pages: 1 [2] 3 4 ... 139
16
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

                      శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య  చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

తురక సాధువు

మూర్తిజాపూర్ దగ్గర కురుకు అనే గ్రామంలో మహతాబ్ షా అనే ముస్లిం సాధువు వున్నారు . ఎప్పుడైన స్వామి అకోలా వస్తే తనకు తెలియ చేయవలసిందిగా కోరారు .   స్వామి యొక్క రాకను తెలియచేయుట కొరకు 'కురుకు ' ఒక మనిషిని పంపించినారు . అదే సమయంలో ముస్లిం సాధువైన మహతాబ్ షా అకోలాకు బయలుదేరెను . వీరిద్దరు దారిలో కలుసుకున్నారు . ఆ మనిషి బాపూరావ్ సందేశాన్ని చెప్పాడు . ఇక నువ్వు ' కురుకు ' వెళ్ళక్కరలేదు . బండిలో స్టేషను వెళ్దాముఅన్నారు . ముస్లిం సాధువు సిద్ధయోగులు వారు కూర్చున్న చోటినుంచే అన్ని విషయాలూ తెలుసుకొనగలరు . మహతాబ్ షా తో వారి కొందరు ముస్లిం భక్తులు కూడా వేంచేసిరి . రెండవరోజు ఉదయాన్నే మహతాబ్ షా ఉన్న చోటికి స్వామీజీ వచ్చీ  వస్తూనే జుట్టుపట్టుకొని తురక సాధువును తన్నడం ప్రారంభించారు . దానర్ధం ఏమిటంటే సాధువై ఉండీ నీవు నీ జాతికి ఏ మంచి పనీ చేయలేదు . నీవలన ధార్మిక కార్యక్రమాలు నాశనమయ్యాయి . ద్వేషం ,అహంకారం రోజు రోజుకూ నీలో పెరుగుతున్నాయి . దీన్ని నీకు తెలియజేయుటకే నిన్ను తన్నాను ,తెలుసా ! అని స్వామి అన్నారు . తన్నులు తిన్న తన తప్పును తెలుసుకున్నారు . సాధువే సాధువు మనసును తెలుసుకొనగలడు . మీరు వచ్చిన పని అయినది మీరు ఇక ఉండకండి . కురుకు తిరిగి వెళ్ళండి అని ముస్లిం సాధువు తనతో వచ్చిన వారితో చెప్పెను .


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

17
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఉద్యోగ ప్రాప్తి

కాశీనాథ్ ఖండేరావు గర్దె  స్వామి దర్శనార్ధం షేగాం  వెళ్ళాడు . స్వామి ప్రసన్నంగా ఉండటం చూసి చాలా సంతోషించాడు . సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు . నేను నిజంగా అదృష్టవంతుణ్ని లేకుంటే స్వామిని దర్శించగలిగే వాడినా అనుకుంటున్నాడు . స్వామి ప్రేమగా వెళ్ళు ,నీ మనస్సులోని కోరిక ఫలిస్తుందిలే అన్నారు . నేను ఏ కోరికతో ను రాలేదు . ఇంటికి వెళ్లి టెలిగ్రాం  వాడు గుమ్మంలో  ఉన్నాడు .అదిపోయి చూచుకో అన్నారు . వెంటనే వెళ్లి చూచేసరికి  టెలిగ్రాం వాడు నిలబడి ఉన్నాడు . టెలిగ్రాం  చేతిలోనికి తీసుకొని సమయంలో అందులో ఏమున్నదో అని ఖంగారు పడ్డాడు . తీరా చించి చుస్తే ,నీవు మోర్జి ప్రాంతంలో మునసబుగా నియమించబడ్డావు అని వుంది . అది చూచి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు . స్వామి 'నీవు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళమన్నావో ఇప్పుడు కాని అర్ధం కాలేదు' . 

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

18
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

 శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥     

                                          శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము  రామ మోహన రావు )

తరువాత 'జఠార్ సాహెబ్ ' గారి కోర్టులో దావా వేశారు . 'జఠార్ సాహెబ్ ' గారు విచారణకు గాను షేగాం  ట్రావెలర్స్ బంగ్లాలో దిగారు . ఈ సంగతి తెలిసిన భక్తులు ఇతర భక్తులు అచ్చటికి చేరుకున్నారు .అకోలానివాసి వెంకట్రావు దేశాయి ఏదోపని మీద షేగాం  వచ్చి ఈ విషయం గురించి తెలుసుకొని చాలా విచారించాడు . చేతులు జోడించి ఈ దావాను ఎదో విధంగా తిప్పివేయవలసినదిగా కోరాడు . స్వామి మహిమ తెలియని వాడులేరు . వారు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరులు ,దావా వేయుట సమర్ధనీయం గాదు . దీన్ని ఆపివేయటం ఎంతైనా మంచిది అన్నాడు . జఠార్  సాహెబ్ గారితో నియమాలు తెలిసిన వారు ఆ మాదిరిగా వ్యవహరించటం తప్పేకదా అని పోలీసును పంపించి ఆ గజాననులను తీసుకొనిరండి అని చెప్పారు . పోలీసు అధికారులు మిమ్మల్ని వెంటనే తీసుకురమ్మన్నారు . మీరు రాకుంటే ఈడ్చుకునిపోతాను అన్నాడు . అమర్యాదగా మాట్లాడినందుకు నేను  ఇక్కడనుండి కదలనేకదలను . ఏది నీ చేతిని విడిపించుకో చూద్దామని ఆ పోలీసు అధికారి చేయి పట్టుకున్నారు . చేయి విడిపించుకోలేకపోగా వణకటం ప్రారంభించాడు . ఆలస్యమైనందుకు శ్రీ వెంకట్రావును పంపి మీరే తీసుకురండి అని జఠార్ సాహెబ్ చెప్పారు . చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి అని చెప్పారు . ఇంతలో పోలీసు చెయ్యిపట్టుకొని బంగళాలో ఒక మూల కూర్చున్నారని వర్తమానం అందింది . నేను దిగంబరంగా ఉంటే మీకేమిటి అభ్యంతరం . చిలుము నింపి ఇవ్వండి మిగిలినవన్ని నిరర్థకాలే నా దృష్టిలో అని స్వామి సెలవిచ్చారు . తరువాత భాస్కర్ పట్టుదలే దీనికంతటికీ కారణమని అతనిని దోషిగా నిర్ణయించి అయిదు రూపాయలు జరిమానా విధించారు . తరువాత స్వామి భాస్కర్ లోని మొండి వైఖరి ఫలితం చూచావుగా అన్నారు .

 
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

19
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥ 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
           గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మై​శ్రీ ​​​ గురవేనమః ॥

                                  శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర (వేము  రామ మోహన రావు )

వ్యర్ధ ప్రయత్నం

భాస్కర్ అనే భక్తుడు స్వామిని మాల్కాపూర్ వేంచేయవలసినదిగా ఆహ్వానించాడు . స్వామి ఒప్పుకోలేదు .అచ్చట భక్తులు మీ రాకకై ఎదురుచూస్తున్నారు . మీరు తప్పక రావలసిందిగా కోరుతున్నాను అన్నాడు . నేను యిప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్లేదిలేదు . వ్యర్ధ ప్రయత్నం చేయకు పశ్చాత్తాప పడవలసి వస్తుంది అని హెచ్చరించారు . అయినా స్వామిని మల్కాపూర్ తీసుకుని వెళ్లే నిమిత్తం స్టేషనుకు  తీసుకొని వచ్చాడు . స్టేషను  మాస్టరుతో మాట్లాడి 12 మందికి రిజర్వేషను చేయించాడు . బండి వచ్చిన దరిమిలా రిజర్వేషన్ పెట్టెలోకాకుండా ఆడవాళ్ళ పెట్టెలో ఎక్కి కూర్చున్నారు స్వామి . పోలీసు అధికారి అది చూసి పిచ్చివాడా నీకు బుద్ధి లేదు . ఆడవాళ్లు పెట్టెలో దిగంబరంగా ఎక్కుతావా అని చెయ్యి పట్టుకొని క్రిందకు దింపేశాడు . తరువాత స్టేషను  మాస్టరు ,పోలీసు అధికారి కలిసి పెట్టె వద్దకు వచ్చి పరికించగా మరల స్త్రీల పెట్టెలోని కూర్చొని వున్నారు . వీరు మహాయోగులు అందుచేత వీరిని ఈ పెట్టెలో వెళ్లనీయి అని పోలీసు అధికారితో చెప్పారు . కాని పోలీసు అధికారి పై అధికారులకు టెలిగ్రామ్ ద్వారా తెలియపర్చాను అన్నాడు వినయంగా . స్వామితో దయచేసి తమరు దిగిరండి నియమాన్ని ఉల్లంఘించండి అని ష్టేషన్ మాస్టర్ మనవి చేశాడు . ఇది విని క్రిందకు దిగి వచ్చారు .

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

20
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥ 

                                      శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( శ్రీ రామ మోహన రావు )

అక్కడ అకోలాలో భక్తులు రాకరకాలయిన భోజన పదార్థాలను ఏర్పాటు చేశారు . రకరకాలయిన  పిండివంటలతో ఏర్పాటు చేశారు . రకరకాలయిన పిండివంటలతో ఏర్పాటు చేసిన వంటలు లేవటంలేదు . కొంచెం ఆగండి అన్నారు . నేను ఈ రోజు నాలుగవ ఝాములో భోజనం చేస్తాను . అప్పటిదాకా ఉండలేనివారు భోజనం చేయవచ్చు అన్నారు . కానీ స్వామివారు భోజనం చేయకుండా ఎవరు చేస్తారు అన్నారు . 'త్రయంబక్ ' తరువాత బండీలో వచ్చాడు . స్వామి దగ్గరకు వెళ్లి సాష్టాంగ పడి ,స్వామి ఆజ్ఞ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు . భోజనం చేసే సమయమా ఇది . ఇప్పటిదాకా నీకోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నాను ఇంకా ఆలస్యమెందుకు ,భోజనం పెట్టు అని చెప్పారు . సిగ్గు పడుతూ స్వామి ఏంచెయ్యను పన్నెండు గంటలు దాటిపోయినది అంటూ వడ్డించాడు . అది చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు . స్వామి భక్తవత్సలుడు . అందులో రెండు రొట్టెలను స్వామి ఆరగించి మిగిలినవి ప్రసాదంగా భక్తులకు పంచిపెట్టారు . స్వామి అతనిని ఆశీర్వదించి నీవు వచ్చే ఏడు డాక్టరు ప్యాసవుతావు . నీవు అకోలా వేళ్ళు అని ఆశీర్వదించి పంపించారు .

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   

21

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥ 

                           శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

భక్తుని కోరిక -ఆశీర్వాదము

అకోలా పట్టణంలో 'రాజారాం కబర్ ' అనునతడు వెండి ,బంగారు వ్యాపారం చేసేవాడు . అతనికి గోపాల్ ,త్రయంబక్  అనే యిద్దరు కుమారులు కలరు . రెండవవాడైన త్య్రంబక్ హైదరాబాద్ లో డాక్టరు చదువుచున్నాడు . చిన్నప్పటి నుండి అతనికి భక్తిభావం ఎక్కువ . ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు మూసీనది ఒడ్డున కూర్చొని ధ్యానం చేసేవాడు . అతనికి ఒక కోరిక కలిగింది . షేగాం లో స్వామికి భోజనం ఎందుకు చేయించకూడదు అనుకున్నాడు . కానీ తన కోరిక తీరేదెలా ? తన తల్లి చిన్నతనంలోనే పోయింది . ఇంట్లో వదినగారు వుంది కాని చేదు స్వభావం కలది . ఆమెను ఏమని అడుగగలడు . తల్లి దగ్గర అంతో ఇంతో మారాం చేసి తన కోర్కె ఎలాగో నెరవేర్చుకునేవాడు . మరిది ముఖం చూసి ఏమయ్యా నీవెందుకు వ్యాకులపడుతున్నావు . నాతో చెప్పకూడదా ? వదిన తల్లితో సమానమంటారు గదా !నా వద్ద దాపరికం ఎందుకు ? నీ సమస్య ఏమిటో చెప్పు అని వత్తిడి చేయసాగింది . ఏమి లేదు శ్రీ గజాననులకు యిష్టమైన  పదార్థాలను మన యింట్లో వండించి ఆయనకు సమర్పించాలనే కోరిక ఎప్పటినుంచో ఉంది . అవి ఏర్పాట్లు చేయుట వలన నీకు కూడా పుణ్యం ,నా కోరిక నెరవేరినట్లు అవుతుంది . మరిది కోరిక ప్రకారము పదార్థాలన్నీ తయారుచేసి ఇచ్చి త్వరగా బయలుదేరు షేగాం వెళ్లే బండి టైమైంది . అది దాటిపోతే సాయంత్రందాకా బండి లేదు . ఇదంతా వృధా ప్రయాస అవుతుందని తొందర చేసింది . తీరా ష్టేషనుకు వెళ్ళేటప్పటికి బండి వెళ్ళిపోయింది . మరలా 3 గంటలదాకా బండి లేదు . భోజన సమయం దాటిపోయింది . ఏంచేయాలో తోచక ,తనను తానూ నిందించుకొని స్వామిని ప్రార్ధిస్తున్నాడు ,ఏడుస్తున్నాడు .


 

                                           

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని

22
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              ​దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

                         శ్రీ గజానన్ మహారాజ్  దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

స్వామీజీకి ఈ తిలక్ సంగతి చెబుదామని వెళ్లారు . కాని  స్వామి నిద్రపోతున్నారు . మూడు రోజులయినా లేవలేదు . స్వామి నిద్రలేచేటంతవరకు వెళ్లకూడదని నిశ్చయించుకున్నారు . నాలుగవరోజు స్వామి మేల్కొని మీరెంత ప్రయత్నించినా ఫలితం దక్కదు . అక్కడ నుండి బొంబాయిలో తిలక్ వద్దకు వెళ్లి ఈ సంగతి వివరించారు . అది విని తిలక్ నవ్వుతూ స్వామీజీ మాటలలో ఎదో ఆంతర్యం ఉంది . బ్రిటీషువారు తిలక్ ను అరెస్టు చేసి జైలుతో పెట్టారు . అదే కాలంలో 'గీతారహస్యం ' ఆయనకే జైలులో రాయించారు . కర్మయోగం శ్రేష్టమైనదని తన అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు . వారి ప్రయత్నం నిరంతరం చిరంజీవిని చేసింది .
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

23

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥   

                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఈ ఉత్సవాలకు షేగాం లో శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ స్వామిని ఆహ్వానిస్తే బాగుంటుందనుకున్నారు . కొందరు దీనిని బలపరిచారు ,కొందరు వ్యతికేరించారు . ఆ షేగాం పిచ్చివాడెందుకు  అనుకున్నారు . పైగా ఆయన దిగంబరుడుగా తిరుగుతాడు  . శ్రీ గజాననుని శ్రీ చరణాలు ఇలాంటి స్థితిలో అక్కడ ధూళిని తాకాలని అన్నారు కొందరు . తిలక్ దేశోద్ధారకులైతే శ్రీ స్వామీజీ ఉత్సవ సమయంలో ఆశీనులౌతారు . కనుక నిజానిజాలు తేలిపోతాయి . కాబట్టి స్వామిని కూడా ఆహ్వానించటానికి నిర్ణయించుకున్నారు . ఆ రోజు రానేవచ్చింది . ప్రతివారు శ్రీ స్వామీజీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు . కానీ స్వామీజీ మొదటి నుండి మండపం లోనే కూర్చున్నారు . సాధువన్నమాటలు అసత్యాలు ,మిధ్యకావు ,శ్రీ స్వామి సభా వేదికపై ఉన్నతాసనంపై కూర్చొని ఉన్నారు . తిలక్ ,అణ్ణాసాహెబ్ పట్వర్ధన్ ,గణేష్ జిఖాపర్దే ,వెంకటరావును దేశాయి మొదలగువారు వేదిక నలంకరించారు . తిలక్ లేచి నిలబడ్డారు . నేడు చాల ధన్యమైనది . ఆశీర్వాదం ప్రసాదించటానికి శ్రీ గజాననులు విచ్చేశారు . ఇది మనకెంతో అవసరం అని అంటూనే బ్రిటిషు ప్రభుత్వాన్ని కించపరుస్తున్నారు . అప్పుడు గజాననులు లేచి అలా అనవద్దు ,వద్దని హెచ్చరించారు . తిలక్ జీని ప్రశంసించారు . కానీ తిలక్ తిలక్ ను అరెస్టు చేసి బేడీలు వేశారు . స్వామీజీ ఉపన్యాసం అవగానే షేగాం వెళ్లిపోయారు .


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!


24
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥ 

                          శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

శివాజీ జయంతి

బాలగంగాధర్ తిలక్ మహారాష్ట్రలో ఒక వజ్రం వంటివాడు . దూరదృష్టి కలవాడు . దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం తన ప్రాణాలనే ఫణంగా పెట్టినవాడు . విదేశ శక్తులను ఎదిరించటం ఆయన చూపిన ధైర్యసాహసాలు ఎన్నని చెప్పగలము . అతడెవరికి భయపడనివాడు . తనకంటూ ఏ ఆశాలేకుండా జీవితం గడిపాడు . అందుకనే ప్రజలు 'అతనిని లోకమాన్యుడు '  అన్నారు . ఒకసారి శివాజీ జయంతికి ఉపన్యాసం ఇవ్వటానికి ఆహ్వానిస్తే ఆయన అకోలా వచ్చారు . ఉత్సవానికి ఏర్పాట్లు భారీ ఎత్తున జరుగుచున్నాయి . శివాజీ జయంతి ఉత్సవానికి తిలక్ నే అధ్యక్షుడుగా నిశ్చయించారు  . అతడు అకోలా తలచి పలుప్రాంతాలనుండి జనం  వచ్చారు . ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షులు ,ఉపాధ్యక్షులను నిర్ణయించడమైనది .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

25
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

                                               శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

సోమవతి అమావాస్య

సోమవారం వచ్చే అమావాశ్యకు 'సోమవతి అమావాశ్య ' అంటారు . సోమవతినాడు నర్మదానదిలో స్నానం చేసినవారికి ఎంతో పుణ్యం వస్తుందని పురాణాలు చెపుతున్నాయి . పుణ్యం సంపాదించాలని షేగాం నుండి కొందరు నర్మదానది స్నానానికి బయలుదేరారు . మార్తాండ్ పాటిల్ ,బంకట్ లాల్ ,మారుతీ చంద్రభాను ,భజరంగలాల్ మొదలైనవారు ఓంకారేశ్వర్ వెడదామని నిర్ణయించుకొని స్వామిని కూడా తమతో రావలసినదిగా కోరారు . ఆ నర్మదానదికి మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్లండని ప్రార్ధించారు . నేను ఇక్కడ నుండే నర్మదానదిలో స్నానం చేస్తాను మీరు వెళ్ళిరండి అని చెప్పారు . కాని తమ పట్టు వీడలేదు . నేను వస్తే ఏదైనా విపరీతం జరగవచ్చు . తరువాత నన్ను దోషిని చేస్తారు అన్నారు స్వామి . ఎలాగో స్వామిని కూడా తీసుకుని వెళ్లారు . దేశం నలుమూలల నుండి జన సందోహం వచ్చారు . ఎవరిమటుకు వారు ఆనందంలో నిండిపోయారు . శంకరుని దర్శించుకొని యధోచితంగా పూజలు చేసుకున్నారు . గజాననులు మాత్రం పద్మాసనం వేసుకొని నర్మద ఒడ్డున కూర్చున్నారు . వారు నలుగురు స్నానాలు పూర్తిచేసి ,శంకరుని దర్శించుకొని ,బండివానిని 'ఖేడే ఘాట్ ' స్టేషన్ నుంచి రానుపోను బేరం కుదుర్చుకున్నారు . దారి బాగుండనందున ఎడ్లు బెదిరి ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది . అందువల్ల నావమీద 'ఖేడే  ఘాట్ ' వరకు వెళ్దాం అన్నారు . అందరు అలానే చేస్తున్నారు . మీరు వెళ్దామంటే అలానే వెళ్దాము అన్నారు స్వామి . 'ఖేడే ఘాట్ 'వెళ్ళటానికి నావమీద పోవాల్సివుంది . అందువల్ల అందరు నావను ఎక్కారు . నావ కొంత దూరం పోగానే ఒక రాయికి కొట్టుకొని చిల్లుపడింది . నావలోకి నీరు వచ్చేస్తోంది . అందరు భయభ్రాంతులయ్యారు . ప్రాణాలతో బయటపడుట కల్ల అనుకున్నారు . 'గిణ గిణ గణాంత బోతే ' అని సంకీర్తన చేస్తున్నారు . ఆపద నుండి కాపాడండి అని వేడుకున్నారు స్వామిని . ఇంతలో నావ సుడిగుండంలో చిక్కుకొని మునిగిపోయింది . అందరు జలసమాధి అయ్యారు అనుకున్నారు . ఇదంతా చూసి స్వామి భయపడకండి నర్మదామాత మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది . అలా అన్నారో లేదో నావలోకి నీరంతా పోయింది . నర్మదామాత నావకు పడ్డ రంధ్రాన్ని మూసివేసింది . ఒడ్డుకు క్షేమంగా చేర్చింది . నర్మద జాలరి  స్త్రీ వేషంలో కనిపించి శ్రీ స్వామికి నమస్కరించి మాయమైంది .
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 

26
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥ 

                                                    శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం

బండుతాత్యా అనే ఒక సంపన్నుడు మెహర్ తహసిక్ లో ఉండేవాడు . అతిథి సత్కార్యాలు చేస్తుండేవాడు . అడగని వారిది పాపం ,తనకున్న దాంట్లో ఎదో ఒకటి సమర్పించేవాడు . అప్పుచేసి ఇంటిలో సామాగ్రి అమ్మి అవసరాలను ఆదుకునేవాడు . ఇలా తనకున్న సర్వస్వం దానధర్మాలకు పోగా చివరికి తన ముఖం కూడా లోకులకు చూపించలేక పోయాడు . సంపద ఉన్నప్పుడే కదా బంధువులు ,స్నేహితులూన్నూ . అవి పోయిన తరువాత ఎవరు పట్టించుకుంటారు . అన్ని వైపులా నుండి కష్టాలు ఎదురయినాయి . ఆత్మహత్య చేసుకుందామా అనుకున్నాడు ,లేక నూతిలో దూకుదామ అనుకున్నాడు లేక హిమాలయాలకు పోయి అక్కడ చనిపోదామా అని పరిపరి విధముల ఆలోచిస్తున్నాడు . తనను ఎవరు గుర్తించకుండా ఒంటినిండా విభూతి పూసుకొని గోచిపెట్టుకొని హిమాలయాలకు వెళదామని మనసులో భగవంతుని ప్రార్ధించి రైల్వే స్టేషనుకు వెళ్ళాడు . అచ్చట ఒక బ్రాహ్మణుడు ఎదురై  హరిద్వారకు టికెట్టు కొనే ముందు యోగి దర్శనం చేసుకొని హరిద్వారంకు వెళ్ళు అని చెప్పాడు . విదర్భ ప్రాంతంలో " శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ " అనే యోగేశ్వరులున్నారు వారిని దర్శించు . అతనికేమి అర్ధం కాలేదు . ఇతను ఎవరు ఇతడు ఎందుకు కనిపించాడు . ఏది ఏమైనా షేగాం  వెళ్లి గజాననుని దర్శనం చేసుకొని తరువాత ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం అనుకున్నాడు . శ్రీ గజానన దర్శనం చేసుకున్నాడు . పిచ్చివాడా ప్రాణాలు తీసుకునేందుకు హిమాలయాలకు వెళ్ళకు . నీపొలంలో " మసోబా " అనే గ్రామదేవత వుంది దానికి పూర్వ దిశగా ఒక తుమ్మ చెట్టు వుంది . ఆ చెట్టు వద్ద రెండు ఝాములకు తవ్వితే నీకు ధనం లభిస్తుంది ,దానితో నీ బాకీలు తీర్చి సుఖంగా జీవించు అని చెప్పారు స్వామి . స్వామి అమృతవాక్కులను విని నిధిని పొంది ,తన జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకున్న బంకు తాత్యా .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

27
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.  యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥


                           శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్యచరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

కుష్టు రోగి రక్షణ

గంగాభారతిగుసాయి అను భక్తుడు కుష్టురోగంతో బాధపడుతున్నాడు . శరీరమంతా కుళ్ళి రంధ్రాలు పడ్డాయి . చెవి తమ్మెలు ఎండిపోయాయి . శరీరం అంతా ఎఱ్ఱగా తయారైంది ,చూడటానికి చాల అసహ్యంగాను , భయంకరంగాను వున్నాడు . స్వామి మహత్యం విని షే గాం కి బయలుదేరాడు . అది అంటురోగమని ,నువ్వు స్వామి దర్శనానికి పోవటానికి వీలులేదని చెప్పారు . కానీ ఎటులనో వీలు చేసుకొని స్వామి పాదాలపై పడ్డాడు . స్వామి వాని నెత్తి మీద మోది ,రెండు చెంపలు నాలుగైదుసార్లు వాయించి కాలితో ఒక తన్నుతన్నారు . అంతేకాకుండా అతనిమీద ఉమ్మేశారు . అలా ఉమ్మినదాన్ని శరీరమంతా పూసుకున్నాడు . అది దివ్యౌషధంగా పనిచేసి అతని కుష్టు తగ్గిపోయినది . ఆ వార్తవినగానే స్వామి దర్శనార్ధం తండోపతండాలుగా రాసాగారు . ఆనందోత్సాహం వర్ణనాతీతం .
 

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!28
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥   

                                             శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

 
మఠం నిర్మాణం

గజాననులు మామూలు సాధువు గాదు . మహా యోగి . వారికోసం, మఠం ,చందాలు ,యింటింటికి తిరిగి బిచ్చమడగడం అవన్ని అక్కర్లేదు . వారు ఏది కావాలంటే అది క్షణాలలో సాధించగలరు . వారి ఐశ్వర్యం అమూల్యమైనది . ఒక గింజ అనేక గింజలుగా మారుతుంది . పుణ్యకర్మల యొక్క ఫలితం కూడా అంతే . స్వామికి మఠం నిర్మించాలని గ్రామస్తులు ఆ పనిలో నిమగ్నులయ్యారు . నేనిక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ పని ఎలా అవుతుంది అని ఒక ఇసుక బండిపై ఎక్కి కూర్చున్నారు . అది చూసి బండివాడు బండి దిగాడు ,తాను మాల వాడవ్వటం వల్ల . అరే నీవెందుకు దిగావు మా బోటివారికి అంటు ముట్టూ ఉండవు . బండివాడు మీతో బండిలో కూర్చొనుట సబబుకాదు అన్నాడు . సరే నీ ఇష్టం అన్నారు స్వామి . స్వామి  ఎడ్ల నుద్దేశించి బండివాని వెనుకనే నడవండి అన్నారు . మార్గమధ్యలో ఎట్టి అవరోధం కలుగకుండా  చేరవలసిన స్థలానికి చేరుకుంది . స్థలం మధ్యలో సమాధిగా కట్టుటకు కొద్ది  తేడా వచ్చింది . అందువల్ల కొంత మార్పు చేయవలసి వచ్చింది . అది ప్రభుత్వ స్థలం కావటం వల్ల కొందరు గిట్టనివాళ్ళు ఫిర్యాదు చేశారు . ఈ సందర్భంగా వచ్చిన అధికారి అనుకూలంగా తీర్పు  వ్రాసాడు . అంతకు ముందు అతనికి వేసిన దండన కూడా రద్దయింది . స్వామి వాక్కుకు తిరుగేమున్నది ,అనుకున్నట్లుగా కొత్త మఠం ప్రారంభమయింది . కొత్త మఠంలోకి వచ్చిన  తరువాత  స్వామి లీలలను తెలుసుకొనుట ఎంతో ముదావహం . మహాత్ములు చేతలు ,వాక్కు వారి ప్రవర్తన వింతగాను చూపరులకు అర్థరహితంగా కనబడిన ,అవి నిత్యసత్యాలు .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

29
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

                                               శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్యచరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )

          వివరం తెలుసుకొనగోరి ఎవరు నువ్వు ? ఎక్కడనుంచి వచ్చావు ? నీ గురువెవరు ? అని ప్రశ్నించారు . నేను గజాననుని శిష్యుణ్ణి చీమల బాధించటం వల్ల చెట్టుపై కెక్కాను ,పైకెక్కిన బాధ తప్పలేదు అన్నాడు . అతని మాటలలో నమ్మకం కుదరలేదు . పెద్దల పేరు చెప్పుకొని వేషాలు వేస్తున్నావు . ఆ గ్రామ పెద్ద శ్యామరావ్  దేశ్ ముఖ్  ఒరేయ్ దొంగ వెధవా గజాననులు సాక్షాత్తు భగవంతులు . ఆయన పేరుకు కళంకం తీసుకొని రాకు . తమ సామర్ధ్యం చేత ఋతువుకాని కాలంలో మామిడి పళ్ళు కాయించారు . కనీసం నీవు ఈ ఎండిపోయిన చెట్టుకు ఆకుల్ని కాయిస్తే నిన్ను వదిలి పెడతాం . లేకపోతే చితకబాదుతాం అన్నారు . ప్రజల కోరిక కు పీతాంబరుడు భయపడి స్వామిని ఈ ఆపద నుండి కాపాడమని సవినయంగా ప్రార్ధించాడు . స్వామి నన్ను పరీక్షించకండి . వెంటనే ఆకులులేని మోడును చిగురింప చేయండి . అక్కడివారంతా గజాననుని నామోచ్చారణ చేయుట ప్రారంభించారు . ఆ మోడు బారిన చెట్టు కళకళ లాడుతూ చిగురించింది . అది చూసి తాము అనవసరంగా ఇతనిని తూలనాడాము . ఇతడు నిజంగా గజాననుల శిష్యుడే అని నిర్ణయించుకొని గౌరవమర్యాదలతో ఊరిలోనికి తీసుకోపోయిరి . పీతాంబరుని గొప్పతనాన్ని తెలియపర్చటానికే కాండోలికి పంపారు . కాండోలి వాస్తవ్యులందరికి చిరస్మరణీయుడైనాడు .పీతాంబరునికి ఒక మఠాన్ని నిర్మించాడు . కాలక్రమేణా అతడి నిర్యాణం కూడా అక్కడే జరిగింది .


 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


30
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

                                       శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ దివ్య చరిత్ర ( వేము రామ మోహన రావు )
 

చెట్టు క్రింద పుట్టలుగా ఉన్న చీమలు అతన్ని బాధించినవి . దానిని భరించలేక చెట్టెక్కి కూర్చున్నాడు . చెట్టు క్రింద పుట్టలుగా ఉన్న చీమలు అతన్ని బాధించినవి . దానిని భరించలేక చెట్టెక్కి కూర్చున్నాడు . అక్కడ కూడా వాటి బాధ అధికమగుటచే ఒక క్రొమ్ము నుండి మరియొక క్రొమ్మకు మారుతున్నాడు . కొమ్మలపై గెంతుతున్న ఇతణ్ణి కొందరు గొడ్ల కాపరులు చూసి కోతి చేష్టలు చేస్తున్నాడేమిటి ఈ మనిషి ,విచిత్రంగా ఉందే అనుకొని గజాననుని శిష్యులు ఈలాంటి ఆశ్చర్యకరమైన లీలను చూపిస్తూ వుంటారు . ఇతడు గజాననుని శిష్యుడై వుండాలి అని గ్రామంలోని పెద్దలకు ఈ విషయాన్ని వివరించారు . గ్రామ ప్రజలు అతనిని చూడటానికి వచ్చారు . .....
 
 
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Pages: 1 [2] 3 4 ... 139