Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Gurupriya

Pages: [1] 2 3 ... 149
1
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 
 
         దివ్యజనని అలివేలు మంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల (శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

1. అదె అర్కపురము మన ఆంధ్రరాష్ట్రము నందు
    వెలసె అవతారమూర్తి రాజరాజేశ్వరి దేవి ,
    శక్తి అనసూయ ,మాత ఆ తేజస్విని
    సాధు ,సజ్జనులతో చర్చించు దివ్యజనని .

2. అచట చేరిరి సాధు సంగంబులెల్ల
     అట్టివారిలో  అలివేలు మంగతాయి
     అమ్మకింపుగ సేవచేయుచునుండె
    'సత్సంగత్యే నిస్సంగత్వం ' అనిన ఇదియె గాదె . 

3.  చెలులందరు గూడి చెరువు నీరు దెచ్చి
     సేవచేసి పూజాదులు చేసినారు
     ఎంతని వర్ణింతురు మన్నవ వారి ఆడపడుచును
     చెప్పుకొనగ మన్ననలకు  దరి మరేది .

4. మన్నవ బాలకృష్ణ గారి గారాబు బిడ్డ
    తల్లి రంగనాయకమ్మ గారి ముద్దు తనయ
    మన్నవ వారి మర్యాద నిలిపె తాయి
    మన్ననల వారి పదముల భక్తితో గొలుతు

5. అమ్మ అనసూయమాత ఆశీస్సులందె
   సద్గురుని చేరి ఆశ్రమము పొందె
  వారి ఆశీస్సులే తాయికి జయముగా
 గురుభరద్వాజ చేయి పట్టెనమ్మ .

6. డెబ్బది అయిదు మార్చి ఆరునాడు
    స్వామి కోవెలలోన సాయి ఆశీస్సుతోడ
   జరిగె కళ్యాణము లోకకళ్యాణముగా
   వీక్షించిన జనుల కనుల ధన్యమయ్యె .

7. ఏ నోము నోచితినో ఏ పూజ చేసితినొ
    ఏ వ్రతము సలిపితినొ ఏమి చేసితినొ
    ముక్కోటి దేవతలు ప్రత్యక్షమైనట్టు
   తాయి భరద్వాజ దంపతుల కనులకంటిని .

8. కళ్యాణ రూపమున మిమ్ము తలవగ తాయి
    వేదిక కనిపించె వేద విధులతో నిండి
    మంగళ వాద్యములు మారుమ్రోగుచునుండ
    చిన్నగ తలవంచి చిరునవ్వు నవ్వె

9. స్వామిని చూచుటకు కోరికను గలిగి
   నీట ప్రతిబింబము తోచగా బెదిరి
   దిటవు చేసికొని పతిదేవుని చూచి
   చేతులు జోడించి ఆశీర్వాదమును కోరె .

10. గురుని చేయందుకొని ఏడడుగులు నడిచి
      తృప్తిపొందినది మరి శాంతినొందినది
     పంచభూతములపై ఆన పరమాత్మ పొందినది
    భరద్వాజ సాటి సద్గురుడు లేడే లేడు .11. గురుని చేయందుకొని వచ్చి గురుపత్నియైనది
      ఎల్లప్రజ ఆనందమొందునటుల
     ఒక్క ఎక్కిరాల వంశమును గాదు
    భక్తి వరుల గూడ నిద్ధరించు తాయి .

12. గురుని అడుగు జాడలె గురుతుగా నడిచియు
      మమ్ము గూడ నడిపించితీవి నీవు
      విసుగు పడు పనులెన్ని ఎదురైన గాని
      ఓర్పుతో చక్కబరచు శాంతమూర్తివమ్మ.


15. మాస్టారు మాటకు మారు మాటాడక
      చిరునవ్వుతో సేవలు సలుపు తాయి
     పట్టి కొలుతుమమ్మ మీ పాదములను
     నీబిడ్డలము మామ్మాదరించు .

16. మాస్టారు బోధింప భక్తిగా విని
      పుణ్యచరితల పూజలెన్నో చేసి
      తెలిసి కొంటివి జ్ఞానబోధలన్ని
     సారములు తెలిసిన గుణోపాసన తాయి .17. వనిత లోకానికి వన్నె తెచ్చిన తాయి
      వనితలంతా నిను జూచి నేర్చుకొనరె
      బాధలోన శ్రీ భగవానుని తలచి
      బోధలందించిన తాయి వినతు విడుదు .

18. అమ్మరో నిను జూచి ఆనంద పడితిమి
      నీ సన్నిధియె మా పెన్నిధియైనది
      కోర్కెలు దీర్చమ్మ కోటిదండాలు
      పుట్టుసార్ధకమైన లోకమాన్య చరిత


19. ఒకరోజు మాష్టారు పంచెలను పంచమన
      వారు వీరనక అందరికీ పంచితివమ్మ
      ఇంటిలో వస్త్రములు నిండుకొనే దాక
      దానశీల ,నిను స్మరణ చేసేదమ్మ .

20. సీతవో ,సావిత్రివో ,అనసూయావో
      కాక అరుంధతివో అల దమయంతివి
      ఆనందమయివి మా అమ్మవు అలివేలు మంగ నీవు
      తెలుపు తాయి నీదు మాయ మము పిలుపు తాయి .

21. తాయి తాయి అనుచు నిను వేడగ
      తల్లడిల్లిన బిడ్డల చేరబిలిచి
      అభీష్టంబుల నెరవేర్తువు కదా
     వెన్నపూస -తల్లి నీదు మనసు

22. కడుదీనులనైన కనికరింతువు నీవు
      మా నోముల పంటవు  నీవు తాయి
      తలచిన వారి కొంగు బంగారమైతివి
      నిను తాకిన పోవు పాతకములన్ని .

23. నిను చూచినంత సర్వదోషములు తొలగు
      ఆర్తి బాపుదువు ఆర్తజనులయందు
      మంచి ముత్యము పగిది చెంతనున్న తల్లి
     అందుకో శతశత వందనములు .

24. ఆది అంతము లేని దివ్య చైత్యమూర్తి
     నీ మహిమలెన్న మా జన్మ తరమె
     కననీదు ప్రాభవం కన్నులు చాలవు
     మనసున శాశ్వతముగ కొలువుండు తాయి .

25.నిను చూచి మైమరచి పులకించి పోతిని
     కన్న తల్లిని మరల చూడగల్గితిని
     హృదయ పూర్వక వందనం అందుకో తాయి
     ఆదరముగ మమ్ము ఆడుకో తాయి .

26. నిను వేడి శరణొంద నీదు నామావళిని
      వ్రాసితిని మరి నాకు శాంతి నొసగు
      ప్రేమేమూర్తివి యీ చిన్న బిడ్డను కాపాడు
     మనసెరిగిన తాయి ఖ్యాతినొసగు .

27. దివ్యజననీ నీకు ఈ నక్షత్రమాలను
      ఏర్చికూర్చి అర్పణ చేసితమ్మ
      అందుకొని యీ దీన వందనము గొనుము
     ఆశీస్సునిమ్ము ! నిను తలచు భాగ్యమిమ్ము !!

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


2
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥ 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
              గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మైశ్రీ  గురవేనమః ॥

     దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల (శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

27. దివ్యజననీ నీకు ఈ నక్షత్రమాలను
      ఏర్చికూర్చి అర్పణ చేసితమ్మ
      అందుకొని యీ దీన వందనము గొనుము
     ఆశీస్సునిమ్ము ! నిను తలచు భాగ్యమిమ్ము !!

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

3
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥

           దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

25.నిను చూచి మైమరచి పులకించి పోతిని
     కన్న తల్లిని మరల చూడగల్గితిని
     హృదయ పూర్వక వందనం అందుకో తాయి
     ఆదరముగ మమ్ము ఆడుకో తాయి .

26. నిను వేడి శరణొంద నీదు నామావళిని
      వ్రాసితిని మరి నాకు శాంతి నొసగు
      ప్రేమేమూర్తివి యీ చిన్న బిడ్డను కాపాడు
     మనసెరిగిన తాయి ఖ్యాతినొసగు .


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   

4
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ||

                దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

23. నిను చూచినంత సర్వదోషములు తొలగు
      ఆర్తి బాపుదువు ఆర్తజనులయందు
      మంచి ముత్యము పగిది చెంతనున్న తల్లి
     అందుకో శతశత వందనములు .

24. ఆది అంతము లేని దివ్య చైత్యమూర్తి
     నీ మహిమలెన్న మా జన్మ తరమె
     కననీదు ప్రాభవం కన్నులు చాలవు
     మనసున శాశ్వతముగ కొలువుండు తాయి .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

5
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

                       దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

21. తాయి తాయి అనుచు నిను వేడగ
      తల్లడిల్లిన బిడ్డల చేరబిలిచి
      అభీష్టంబుల నెరవేర్తువు కదా
     వెన్నపూస -తల్లి నీదు మనసు

22. కడుదీనులనైన కనికరింతువు నీవు
      మా నోముల పంటవు  నీవు తాయి
      తలచిన వారి కొంగు బంగారమైతివి
      నిను తాకిన పోవు పాతకములన్ని .
     
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

6

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥ 

               దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

19. ఒకరోజు మాష్టారు పంచెలను పంచమన
      వారు వీరనక అందరికీ పంచితివమ్మ
      ఇంటిలో వస్త్రములు నిండుకొనే దాక
      దానశీల ,నిను స్మరణ చేసేదమ్మ .

20. సీతవో ,సావిత్రివో ,అనసూయావో
      కాక అరుంధతివో అల దమయంతివి
      ఆనందమయివి మా అమ్మవు అలివేలు మంగ నీవు
      తెలుపు తాయి నీదు మాయ మము పిలుపు తాయి .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!


7
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥

                 దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

17. వనిత లోకానికి వన్నె తెచ్చిన తాయి
      వనితలంతా నిను జూచి నేర్చుకొనరె
      బాధలోన శ్రీ భగవానుని తలచి
      బోధలందించిన తాయి వినతు విడుదు .

18. అమ్మరో నిను జూచి ఆనంద పడితిమి
      నీ సన్నిధియె మా పెన్నిధియైనది
      కోర్కెలు దీర్చమ్మ కోటిదండాలు
      పుట్టుసార్ధకమైన లోకమాన్య చరిత


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

8

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

15. మాస్టారు మాటకు మారు మాటాడక
      చిరునవ్వుతో సేవలు సలుపు తాయి
     పట్టి కొలుతుమమ్మ మీ పాదములను
     నీబిడ్డలము మామ్మాదరించు .

16. మాస్టారు బోధింప భక్తిగా విని
      పుణ్యచరితల పూజలెన్నో చేసి
      తెలిసి కొంటివి జ్ఞానబోధలన్ని
     సారములు తెలిసిన గుణోపాసన తాయి .
     

  అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 

9
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥

   దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

13. పతిపాదములె ప్రాపు గూర్చునని విన్నావు
      పతివ్రతామతల్లులు సీత ,సావిత్రులు బోలు
      అర్కపురి అనసూయ వెలుగు చూశావు
     ఆ వెలుగును మాకు శాంతి చూపిన పుణ్యచరితవమ్మ .

14. గురువు తెలిపిన మాట రతనాల మూటగా
      సందర్శకులు మీ కన్నబిడ్డలుగా
      సేవచేసితివి - ఆదరించితివి
      ఘనత కెక్కితివమ్మ తాయి మాత .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

10


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

        దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

11. గురుని చేయందుకొని వచ్చి గురుపత్నియైనది
      ఎల్లప్రజ ఆనందమొందునటుల
     ఒక్క ఎక్కిరాల వంశమును గాదు
    భక్తి వరుల గూడ నిద్ధరించు తాయి .

12. గురుని అడుగు జాడలె గురుతుగా నడిచియు
      మమ్ము గూడ నడిపించితీవి నీవు
      విసుగు పడు పనులెన్ని ఎదురైన గాని
      ఓర్పుతో చక్కబరచు శాంతమూర్తివమ్మ.
     
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!11


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 

           దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

9. స్వామిని చూచుటకు కోరికను గలిగి
   నీట ప్రతిబింబము తోచగా బెదిరి
   దిటవు చేసికొని పతిదేవుని చూచి
   చేతులు జోడించి ఆశీర్వాదమును కోరె .

10. గురుని చేయందుకొని ఏడడుగులు నడిచి
      తృప్తిపొందినది మరి శాంతినొందినది
     పంచభూతములపై ఆన పరమాత్మ పొందినది
    భరద్వాజ సాటి సద్గురుడు లేడే లేడు .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

12
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

7. ఏ నోము నోచితినో ఏ పూజ చేసితినొ
    ఏ వ్రతము సలిపితినొ ఏమి చేసితినొ
    ముక్కోటి దేవతలు ప్రత్యక్షమైనట్టు
   తాయి భరద్వాజ దంపతుల కనులకంటిని .

8. కళ్యాణ రూపమున మిమ్ము తలవగ తాయి
    వేదిక కనిపించె వేద విధులతో నిండి
    మంగళ వాద్యములు మారుమ్రోగుచునుండ
    చిన్నగ తలవంచి చిరునవ్వు నవ్వె

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
13


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

          దివ్యజనని అలివేలుమంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

5. అమ్మ అనసూయమాత ఆశీస్సులందె
   సద్గురుని చేరి ఆశ్రమము పొందె
  వారి ఆశీస్సులే తాయికి జయముగా
 గురుభరద్వాజ చేయి పట్టెనమ్మ .

6. డెబ్బది అయిదు మార్చి ఆరునాడు
    స్వామి కోవెలలోన సాయి ఆశీస్సుతోడ
   జరిగె కళ్యాణము లోకకళ్యాణముగా
   వీక్షించిన జనుల కనుల ధన్యమయ్యె .

                             
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

14
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో  యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥

                       దివ్యజననిఅలివేలుమంగమ్మ తల్లి  నక్షత్రమాల ( శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

3.  చెలులందరు గూడి చెరువు నీరు దెచ్చి
     సేవచేసి పూజాదులు చేసినారు
     ఎంతని వర్ణింతురు మన్నవ వారి ఆడపడుచును
     చెప్పుకొనగ మన్ననలకు  దరి మరేది .

4. మన్నవ బాలకృష్ణ గారి గారాబు బిడ్డ
    తల్లి రంగనాయకమ్మ గారి ముద్దు తనయ
    మన్నవ వారి మర్యాద నిలిపె తాయి
    మన్ననల వారి పదముల భక్తితో గొలుతు


                                           
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
  
 


                                                               

                                                                                                                                                                                         

15

 జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.    గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

                                       
          దివ్యజనని అలివేలు మంగమ్మ తల్లి నక్షత్రమాల (శ్రీమతి మాదిరాజు పద్మావతమ్మ )

1. అదె అర్కపురము మన ఆంధ్రరాష్ట్రము నందు
    వెలసె అవతారమూర్తి రాజరాజేశ్వరి దేవి ,
    శక్తి అనసూయ ,మాత ఆ తేజస్విని
    సాధు ,సజ్జనులతో చర్చించు దివ్యజనని .

2. అచట చేరిరి సాధు సంగంబులెల్ల
     అట్టివారిలో  అలివేలు మంగతాయి
     అమ్మకింపుగ సేవచేయుచునుండె
    'సత్సంగత్యే నిస్సంగత్వం ' అనిన ఇదియె గాదె . 
     
 
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

 

 

Pages: [1] 2 3 ... 149