Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Gurupriya

Pages: [1] 2 3 ... 160
1

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥  13.  చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం।
             నాదబిందు  కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 
చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం
గుణకర్మవిభాగశః  |
తస్య కర్తారమపి మాం
విద్ద్యకర్తారమవ్యయమ్ ||

బ్రాహ్మణ ,క్షత్రియ ,వైశ్య ,శూద్ర వర్ణముల వారిని వారి గుణకర్మల ననుసరించి వేర్వేరుగా సృష్టించితిని . ఈ సృష్టి కార్యక్రమమునకు నేనే కర్తనైనను  ,శాశ్వతుడను పరమేశ్వరుడను ఐన నన్ను వాస్తవముగ 'అకర్తను 'గా తెలిసికొనుము .  (13 )

న మాం కర్మాణి లింపంతి
న మే కర్మఫలే స్పృహా |
ఇతి మాం యో భిజానాతి
కర్మభిర్న స బధ్యతే  | 14 |

నాకు కర్మఫలాశక్తి లేదు . కావున కర్మలు నన్నంటవు . ఈ విధముగా నాతత్త్వమును తెలిసినవారు కర్మబద్ధులు కారు . (14 )

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

2

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!

శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥12. స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్స చరాచరమ్ ।
             తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 

యే యథా మాం  ప్రపద్యంతే
తాంస్తథైవ భజామ్యహమ్ |
మమ  వర్తమానువర్తంతే
మనుష్యాః పార్థ సర్వశః | 11 |

పార్థా ! భక్తులు నన్ను సేవించిన రీతికి అనుగుణముగ నేను వారిని అనుగ్రహింతును . మనుష్యులందరును వివిధ రీతులలో నా మార్గమునే అనుసరింతురు .  ( 11 )

కాంక్షంతః  కర్మణాం సిద్ధిం
యజంత ఇహ దేవతాః |
క్షిప్రం హి మానుషే లోకే
సిద్ధిర్భవతి కర్మణా | 12 |

ఈ లోకమున కర్మఫలములను ఆశించువారు ఇతర దేవతలను పూజింతురు . ఏలనన అట్లు చేయుటచే కర్మలవలన కలుగు సిద్దీవారికి శీఘ్రముగా లభించును .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


3
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :


శ్లో || 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
               తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥ 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

జన్మ కర్మ చ మే దివ్యమ్
ఏవం యో వేత్తి తత్వతః |
త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ
నైతి మామేతి సోర్జున | 9 |

ఓ అర్జునా ! నా జన్మ ( అవతారము ) లు ,కర్మములు దివ్యములు . అనగా నిర్మలములు . అలౌకికములు . ఈ తత్త్వరహస్యమును తెలిసికొనినవాడు ( సర్వశక్తిమంతుడై సచ్చిదానంద ఘానా పరమాత్మ అజుడు ,శాశ్వతుడు ,సకల ప్రాణులకును పరమగతి ,పరమాశ్రయుడు . అతడు కేవలము ధర్మమును స్థాపించుటకును ,లోకములనుద్ధరించుటకును తన యోగమాయవలన సగుణరూపములో ప్రకతితుడగుచుండును . కనుక పరమేశ్వరునితో సమానుడైన సుహృదుడు ,ప్రేమాస్పదుడు ,పతితపావనుడు ,మఱియొకడు లేడు -ఈ విషయమును తెలిసికొని ,అనన్యభక్తితో పరమేశ్వరునే చింతన చేయుచు ఆసక్తిరహితముగా ప్రపంచమున ప్రవర్తించువాడే ,పరమేశ్వరుని తత్వమును ఎఱిగినవాడు . ) తనువును చాలించిన పిమ్మట మఱల జన్మింపడు సరికదా ! నన్నే చేరును .

వీతరాగభయక్రోధా
మన్మయా మాముపాశ్రితాః |
బహవో మద్భావమాగతాః  | 10 |

ఇదివరలో గూడ సర్వథా రాగభయక్రోధ రహితులైన వారు ,దృఢమైన భక్తి తాత్పర్యములతో స్థిరబుద్ధి గలిగి ,నన్ను ఆశ్రయించిన భక్తులు పెక్కుమంది జ్ఞాన తపస్సంపన్నులై పవిత్రులై నా స్వరూపమును పొందియుండిరి . ( 10 )
 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


4
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!!
 
శ్రీ గురు గీత :
 శ్లో ॥ 10. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
              గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మతస్మైశ్రీ  గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 

యదా యదా హి ధర్మస్య
గ్లానిర్భవతి భారత  |
అభ్యుత్ధామధర్మస్య
తదాత్మానం సృజామ్యహమ్ | 7 |

ఓ భారతా ! ( అర్జునా ! ) ధర్మమునకు హాని కలిగి నప్పుడును ,అధర్మము పెచ్చు పెరిగిపోవుచున్నప్పుడు డును నన్ను నేను సృజించుకొందును . అనగా సాకార రూపముతో ఈ లోకమున అవతరింతును . (7 )

పరిత్రాణాయ సాధూనాం
వినాశాయా చ దుష్కృతామ్  |
ధర్మ సంస్థాపనార్ధాయ
సంభవామి యుగే యుగే | 8 |
సత్పురుషులను పరిరక్షించుటకును ,దుష్టులను రూపుమాపుటకును ,ధర్మమును సుస్థిరమొనర్చుటకును నేను ప్రతియుగమునందును అవతరించుచుందును .
 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం!
 జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

5
జై సాయి మాస్టర్ !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥ 9. గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 
 శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

బహూని మే వ్యతీతాని
జన్మాని తవ చార్జున  |
తాన్యహం వేద  సర్వాణి
న త్వం వేత్థ పరంతప  | 5 |

శ్రీ భగవానుడు తెలిపెను -ఓ పరంతపా ! అర్జునా ! నాకును నీకును పెక్కుజన్మలు గతించినవి . కాని వాటిని అన్నింటిని నేను ఎఱుంగుదును . నీవెఱుగవు . ( 5 )

అజోపి సన్వ్యయాత్మా
భూతానామీశ్వరోపి సన్  |
ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ
సంభవామ్యయాత్మమాయయా    | 6 |

నేను జన్మ రహితుడను ,నిత్యుడు ,సమస్త ప్రాణులకు ఈశ్వరుడను . అయినను నా ప్రకృతిని అధీనములో నుంచుకొని ,నా యోగ మాయచే అవతరించుచుందును .

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
                

 

                                                     
 
 
 
                                                                     
             
   

6


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ||

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

స ఏవాయం మయా తేద్య
యోగః ప్రోక్తః పురాతనః |
భక్తోసిమే  సఖా చేతి
రహస్యం హ్యేతదుత్తమమ్  | 3 |

ఈ యోగము ఉత్తమైనది . రహస్యముగా ఉంచదగినది . నీవు నాకు భక్తుడవు . ప్రియసఖుడవు . కనుక మిక్కిలి పురాతమైన ఈ యోగమును నేడు నీకు తెలుపుచుంటుని .  ( 3)

అర్జున ఉవాచ

అపరం  భవతో  జన్మ
పరం జన్మ వివస్వతః  |
కథమేతద్విజానీయాం
త్వామాదౌ  ప్రోక్తవానితి  | 4 |

అర్జునుడు పలికెను - కృష్ణా ! నీ జన్మ ఇటీవలిదే . సూర్యుని జన్మ కల్పాదియందు జరిగినది . అనగా అతి ప్రాచీనమైనది . కనుక నీవు సూర్యునకు దీనిని దీనిని ఉపదేశించుట ఎట్లు సాధ్యపడును ? దీనిని నేను విశ్వసించుట యెట్లు ?  (4)
 
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

7

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః
అథ చతుర్ధోధ్యాయః
జ్ఞానకర్మసన్న్యాసయోగః

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ
ఇమం వివస్వతే యోగం
ప్రోక్తస్వాన్ మనవే ప్రాహ
మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్  | 1|

శ్రీ భగవానుడు ఇట్లు పలికెను -నేను నిత్యసత్యమైన ఈ యోగమును సూర్యునకు తెలిపితిని . సూర్యుడు తన పుత్రుడైన వైవస్వతమనువునకు దీనిని బోధించెను . ఆ మనువు తన కుమారుడైన ఇక్ష్వాకునకు ఉపదేశించెను .  (1 )

ఏవం  పరంపరాప్రాప్తమ్
ఇమం రాజర్షయో విదుః  |
స కాలేనేహ  మహతా
యోగో నష్టః పరంతప  | 2|

ఓ పరంతపా ! ( అర్జునా !)  ఈ విధముగ  పరంపరా  ప్రాప్తమైన ఈ యోగమును రాజర్షులు ఎఱింగిరి . కాని అనంతరము ఈ యోగము కాలక్రమమున భూలోకమునందు లుప్తప్రాయ మయ్యెను .  (2)   


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

8
 
 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥ 

                 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

ఇంద్రియాణి  పరాణ్యాహుః
ఇంద్రియేభ్యః  పరం మనః |
మనసస్తు  పరా బుద్ధి ః
యో బుద్ధేః పరతస్తు సః   | 42 |

స్థూలశరీరము కంటెను ఇంద్రియములు బలీయములు ,సూక్ష్మములు ,శ్రేష్ఠములు అని పేర్కొందురు . ఇంద్రియములకంటెను మనస్సు ,దానికంటెను బుద్ధి శ్రేష్టమైనవి . ఆ బుద్ధి కంటెను అత్యంత శ్రేష్టమైనది ,సూక్షమైనది ఆత్మ .

ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా
సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా  |
జహి శత్రుం  మహాబాహో
కామరూపం దురాసదమ్  | 43 |

ఈ విధముగా బుద్ధికంటెను ఆత్మపరమైనదని అనగా సూక్ష్మము  ,బలీయము ,మిక్కిలి శ్రేష్ఠము ఐనదని  తెలిసికొని ,ఓ మహాబాహో ! బుద్ధిద్వారా మనస్సును వశపరుచుకొని ,దుర్జయశత్రువైన కామమును నిర్మూలింపుము .  ( 43 )

                                 ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భాగవద్గీతా సూపనిషత్సు
                               బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే
                               కర్మయోగో నామ తృతీయోద్యాయః  || 3 ||
 
 
 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!


9


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః
అస్యాధిష్ఠానముచ్యతే  |
ఏతైర్విమోహయత్యేష
జ్ఞానమావృత్య  దేహిన మ్  | 40 |

ఇంద్రియములు ,మనస్సు ,బుద్ధి ఈ కామమునకు నివాసస్థలములు . ఇది ( ఈ కామము ) మనో బుద్ధీంద్రి యముల  ద్వారా జ్ఞానమును కప్పివేసి ,జీవాత్మను మోహితునిగా చేయును . ( 40 )

తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ
నియమ్య  భరతర్షభ  |
పాప్మానం  ప్రజహి  హ్యేనం
జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్   | 41 |

కావున ఓ అర్జునా ! మొదట ఇంద్రియములను వశపరచుకొనుము . పిదప జ్ఞానవిజ్జ్ఞానములను నశింపజేయునట్టి మహాపాపియైన ఈ కామమును అవశ్యముగా సర్వశక్తులు నొడ్డి రూపుమాపుము . ( 41 ) 

   
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

10

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

ధూమేనావ్రియతే  వహ్నిః
  యధాదర్శో మలేన చ |
యథోల్బేనావృతో గర్భః
తథా తేనెదమావృతామ్   | 38 |

పొగచే అగ్నియు ,ధూళిచే అద్దము ,మావిచే గర్భము కప్పివేయబడునట్లు ,జ్ఞానము కామముచే ఆవృతమై యుండును .

ఆవృతం జ్ఞానమేవాతేన
జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా  |
కామరూపేణ కౌంతేయ
దుష్పూ రేణానలేన  చ  | 39 |

ఓ అర్జునా ! కామము అగ్నితో సమానమైనది ( అగ్నివంటిది ) అది ఎన్నటికిని చల్లారదు . జ్ఞానులకు అది నిత్యవైరి . అది మనుష్యుని జ్ఞానమును కప్పివేయుచుండును .   ( 39 )
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 

11

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత

శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥

  శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

అర్జున ఉవాచ
అథ కేన ప్రయుక్తోయం
పాపం చరతి పూరుషః  |
అనిచ్చన్నపి వార్షేయ
బలాదివ  నియోజితః  | 36 |

అర్జునుడు పలికెను -ఓ కృష్ణా ! మానవుడు తనకు ఇష్టము లేకున్నను ఇతరులు బలవంతము చేసినట్లుగా దేని ప్రభావముచే ప్రేరితుడై పాపములను చేయు చుండును ?   ( 36 )

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

కామ  ఏష క్రోధ ఏష
రజోగుణ సముద్భవః  |
మహాశనో  మహాపాప్మా
విద్ధ్యేనమిహ  వైరిణమ్   | 37 |

శ్రీ భగవానుడు పలికెను - రజోగుణమునుండి  ఉత్పన్నమగునదే కామము . ఇదియే క్రోధరూపమును దాల్చును . ఇది మహాశనము . భోగానుభవములతో ఇది చల్లారునది గాదు . పైగా అంతులేని పాపకర్మా చరణములకు ఇదియే ప్రేరకము . కనుక ఈ విషయమున దీనిని పరామశత్రువుగా ఎఱుంగుము .     ( 37 )

 

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

12

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

ఇంద్రియస్యేంద్రియస్వార్ధే
రాగద్వేషా  వ్యవస్థితౌ   |
తయోర్న  వశమాగచ్ఛేత్
తౌ  హ్యస్య  పరిపంధినౌ | 34 |

ప్రతి ఇంద్రియార్ధమునందును ( ప్రతి ఇంద్రియ విషయమునందు ) రాగద్వేషములు దాగియున్నవి . మనుష్యుడు ఈ రెండిటికిని  వశము కాకూడదు . ఏలనన ఈ రెండే మానవుని శ్రేయస్సునకు విఘ్నకారకములు ,మహాశత్రువులు . ( 34 )

శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః
పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ |
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః
పరధర్మో భయావహః | 35 |

పరాధర్మమునందు ఎన్నో సుగుణములు  ఉన్నను స్వధర్మమునందు  అంతగా సుగుణములు లేకున్నను చక్కగా అనుష్టింపబడు ఆ పరధర్మము కంటెను స్వధర్మాచరణమే ఉత్తమము . స్వధర్మాచరణము నందు మరణించుటయు శ్రేయస్కరమే . పరధర్మాచరణము  భయావహము .    ( 35 )
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!13


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 


శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 
యే   త్వేతదభ్యసూయంతో
నానుతిస్టంతి మే మతమ్  |
సర్వజ్ఞానవిమూఢాంస్తాన్
విద్ధి నాష్టానచేతసః  | 32 |
కానీ నాయందు దోషారోపణ చేయుచు ,నా ఈ ఉపదేశమును జానుసరింపని మూర్ఖుల సమస్తజ్ఞాన విషయముల యందును మోహితులై ( విపరీత జ్ఞానోపహతులై ) భ్రష్టులై ,కష్టనష్టముల పాలయ్యెదరని ఎఱుంగుము .

సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః
ప్రకృతేః  జ్ఞానవానపి |
ప్రకృతిం యాంతి భూతాని
నిగ్రహః కిం కరిష్యతి  | 33 |

సమస్త ప్రాణులను తమ తమ ప్రకృతులను అనుసరించి ( స్వభావములకు లోబడి ) కర్మలు చేయుచుండును . జ్ఞానియు తన ప్రకృతిని ( స్వభావమును ) అనుసరించియే క్రియలను ఆచరించును . ఎవ్వరైనను పట్టుబట్టి కమర్లను ఎట్లు త్యజింపగలరు ?     ( 33 )

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

14


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

మయి సర్వాణి కర్మాణి
సంన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా
నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా
యుధ్యస్వ విగతజ్వరః | 30 |

అంతర్యామి ,పరమాత్మని ఐన నాయందే నీ చిత్తమును ఉంచి ,కర్మలనన్నింటినీ నాకే అర్పించి ,ఆశా మమతా సంతాపములను వీడి ,యుద్ధము చేయుము .

యేమే మతమిదం నిత్యమ్
అనుతి ష్టంతి మానవాః |
శ్రద్దావంతో నాసూయంతో
ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః || 31|

దోషదృష్టి లేకుండ శ్రోద్దాయుక్తులైన ఈ మతమును అనుసరించు మానవులు గూడ సమస్త కర్మబంధములు నుండి ముక్తులయ్యెదరు . ( 31 ) 


 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
15


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

తత్త్వవిత్తు మాహాబాహో
గుణకర్మవిభాగయోః  |
గుణా గుణేషు వర్తంత
ఇతి మత్వా న సజ్జతే  | 28 |

కాని ,ఓ మహానుభాహో  ( అర్జునా ! ) గుణవిభాగ తత్త్వమును ,కర్మవిభాగ తత్త్వమును ( త్రిగుణాత్మకమైన  మాయయొక్క కార్యరూపములగు పంచమహాభూతములను ,మనస్సు ,బుద్ధి ,అహంకారము ,ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ,ఐదు కర్మేంద్రియములు ,శబ్దాది విషయములు -వీటి సముదాయమునే 'గుణవిభాగము అని యందురు . వీటి పరస్పర చేష్టలనే ;కర్మవిభాగము అని యందురు . ) తెలిసికొన్న జ్ఞానయోగి ( పైన పేర్కొనబడిన గుణ ,కర్మ విభాగముల కంటె 'ఆత్మ ' నే వేరనియు ,నిర్లిప్తమనియు తెలిసికొనుటయే దాని తత్త్వమును తెలిసికొనుటయగును . ) గుణములే గుణములయందు ప్రవర్తిల్లుచున్నవని భావించి ,వాటి యందు ఆసక్తుడు కాడు .

ప్రకృతేర్గుణసమూఢాః
సజ్జంతే  గుణకర్మసు  |
తానకృత్స్నావిదో  మందాన్
కృత్స్నవిన్న విచాలయేత్  | 29 |

ప్రకృతిగుణములచే పూర్తిగా మోహితులైన మనుష్యులు ఆ గుణముల యందును ,కర్మలయందును మిక్కిలి ఆసక్తులగుదురు . అట్టి మిడిమిడిజ్ఞానముగల మందబుద్ధులైన అజ్ఞానులను పూర్తిగా తెలిసిన జ్ఞానియైనవాడు భ్రమకు ( ఊగిసలాటకు ) గురి చేయరాదు . ( 29 )     

 
 
 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Pages: [1] 2 3 ... 160