Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Dwarakanath

Pages: [1] 2 3 ... 165
1
General Discussion / Re: Baba avathaaramu- vivarana
« on: November 20, 2016, 02:27:06 AM »
Jai Sai Master!

Quote
దత్తావతారము అంటే చివటంఅమ్మ, వెంకయ్యస్వామి,చీరాలస్వామి లాగానా అంటే నాంపల్లిబాబా కూడా అలాగేనా?? (ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అని నా భావం కాదు).

I think so.

Quote
పరిప్రశ్న లో pg 131 (old book) - బాబా కాకాసాహెబ్ తో భవిష్యత్తులో 8 సం||ల బాలుడిగా ప్రకటితమవుతానని చెప్పారు.

రాబోయే దత్తావతార లక్షణాలు మాస్టర్ గారు ఆ page లోనే  వివరించారు.

నాకు కూడా బాబా వస్తారేమో అనిపిస్తోంది( ఇవి చదివాకా ఇంకా ఎక్కువగా అనిపిస్తోంది.) 

I did not read Pariprasna till that page till now. :) Still only at 81 page.

Thank you for pointing that out. Even in new book (on website) its on the same page.

Jai Sai Master!

2
It is good you have come so far. The gist can be told in 1 sentence from your post:  "You bury a seed, but the plant grows up!"

This is what is called karma. What sastraas say is, go a bit further more this way and you will land up here:  God does not exist.


Jai Sai Master!

Too bad you felt that the gist of my post was just that one sentence. I read it again myself, and it definitely was not so simple. I think sometimes, the meaning lies in the eyes of the reader.

Jai Sai Master!

3
Kids - The Future / Re: Why did not Mastergaru homeschool his kids?
« on: November 18, 2016, 04:59:14 AM »
Jai Sai Master!

SaiVarshagaru,

For us the situation was very unique. Master was homeschooling us. He was teaching us a lot. He was sending us to school so that we do not witness the suffering and pain that Ammagaru was going through due to Her illness.

Jai Sai Master!!

4
Kids - The Future / Re: protection for girls???
« on: November 18, 2016, 04:57:38 AM »
జై సాయి మాస్టర్!

అన్ని పాఠశాలలలో,కళాశాలలలో పని వేళలు దాటిన తరువాత ఆడపిల్లలను ఉంచకోడదు అన్న నిబంధనలు విధించాలి.
పిల్లలు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియక భయంగా ఉంటోంది.చెడు దారి పడుతున్న ఈ వ్యవస్థను మహాత్ములు మార్చగలరని అభిప్రాయము.

జై సాయి మాస్టర్!

Jai Sai Master!

Ee vyavasthanu maname maarchukovaali. Daanine dharmam annaru.

Jai Sai Master!

5
General Discussion / Re: Baba avathaaramu- vivarana
« on: November 18, 2016, 04:37:35 AM »
Jai Sai Master!

Nampalli Baba is a Great Saint. But He is not said to be 6th Avathara by Master (or any other Mahatma for that matter).

Also, Master often told that there is no 'coming again' of Baba. Baba 'parisamaapti leni paripoorna Dattavataaramu'.

Lastly, none of us are eligible to speculate on Baba/Dattatreya's next avatarana. Whether we have the eligibility to have His darshan or not is entirely upto Him and upto us individually.

Jai Sai Master!!

6
Jai Sai Master!!

KittuLahrigaru,

1) Naaku maraathi paadutunnappudu kooda bhaavam kudurutunnadi.. Mastergaru raasina haaratulalo ardham iccharu kada. Maraathilo paadite bhaavam lekapovadam anedi naaku jarugaledu.

2) Inko vishayam yemitante, aaratulalo chaala bhaagam samskritamlo unnadi. Aa slokaalanu telugulo tarjuma cheste, vaatiloni bhaavam sarigga represent avvaledanipinchindi. Naaku avi samskritamlone marinta lotaina bhaavaanni kaligistunnayi.

3) Mastergaru deeniki icchina samaadhanam yemitante, adi vere bhaashalo undatam valana manassu marinta nilustundi ani. Aa vishayam chaalaa saarlu chepparu kooda. Kanuka nenu andarini alaane cheyyamni, ardham chaduvukoni, maraathi bhaashalone paadamani protsahistaanu.

4) Baba kori raayinchukunna aa aaratulu alaa paadukovatamlo oka maadhuryam unnadi.

5) Meeku adi ibbandi anipinchi telugulo baagunte, alaage paadukovacchu anipistundi.  Meeku yedi sreyaskaramo cheppadaaniki memu yevaramu? Mastergaarini manasulone aa prasna adigi, mee kaaryakramam meeru chesuku pondi.

Jai Sai Master!

7
Hearts Out / Re: Why this happens
« on: November 11, 2016, 11:20:53 PM »
Jai Sai Master!

There are many great Mahatmas. And we do not know about them.

For instance, how many of us, in our daily lives or even speeches, speak or hear the name of RamSuratKumar Yogi?

So, similarly, those people do not know/understand Baba or His greatness. Thats why they do not mention it. There are a few who, while knowing about Baba do not tell about Him in fear of loosing their own devotees. Those are of a different category all together.

Jai Sai Master!!

8
Hearts Out / Re: Unanswered Questions
« on: November 11, 2016, 11:16:54 PM »
Jai Sai Master!!

Dear SKhandelwal,

What is more important? Survival or NonViolence?

Survival, hands down. Mahabharat is not about survival or non violence. It was about duty. Thats another story. For that, from your question, it is obvious that you have not read Mahabharata at all. Please do that. That question has been answered many times from many dimensions in Mahabharata.

Regarding Meditation being true happiness, that is 100 percent true. But anyone who does not fulfill duties and runs away for meditation, does not achieve meditation, but gets distracted. For meditation to occur, one must fulfill one's duties, find a Guru, learn the path that is best suited for oneself, then practice, along with a righteous and appropriate living.

Pandavas did pray to God, and did do their meditation practice. They, along with Krishna Paramatma tried several times to avoid war. It became inevitable due to Duryodhana. Hence they had to go to war. Again, your question makes it clear that you have not studied or not even read Mahabharata and Bhagavatgita. In the second chapter of Gita itself, the Lord explains why to fight the war.

So, kindly study Mahabharata. Do not just read it like a novel, but study it, carefully thinking about it, several times (11 times or more is preferred). Then ask yourself the above question again. If you still did not find the answer, you can ask again.

Jai Sai Master!!

9
Hearts Out / Re: What is Dyanam? how one can decide we are in Dhyana?
« on: November 11, 2016, 11:08:41 PM »
Jai Sai Master!

I found that my previous message was rather not helpful. So, here is a slightly longer answer.

When we sit and meditate, the first thing would be try to find comfort in our posture. It is very helpful to observe oneself from head to toe and from toe to head, part by part, slowly observing how we are sitting, and whether we are comfortable, whether the collar of our shirt is alright or pressing too much, etc. After about a minute of this, it will be great to relax our breath. Try to get the breath to feel relaxed, slow and even. It might take a few minutes to get this right.

Once the breath and body feel relaxed, try and picture Master or Baba, slowly observing the image in our mind until it takes clarity. Sometimes, when we try to picture Baba or Master, several images rush at us, one after the other. Thats alright, thats just mind finding the reference (like search on a computer with a million hits). Eventually, you will select on or the other of Master (based on your liking) and just observe that picture.

To help that process, it is immensely useful to have a picture in hand, which you can see and then closer your eyes and picture that. Once the image is there, then with all your heart, ask permission from Him to meditate, and then pray for His blessings to help you in your meditation.

I generally do not do and do not recommend meditating on Mantra. And after the above steps, usually Mantras have their own steps (most people do not know this, and neither do they teach).

Then, start meditation. In the intial days, meditation might not feel any different than thinking or imagining something. But unknown to us, mind is slowing down. It might take several days/weeks/months or even years, before we notice any difference from that. But slowly but surely, without one's own knowing, time passes away. It might be 1 hour later, but it feels like not more than few minutes. Or it might just be a couple of minutes, but it feels like several hours.

Based on the mind's capability to hold that state, slowly that starts to get disturbed. That image, imagination, starts to get disturbed. If it is not time for us to get up, just try to relax, if need be, relax the breath again, and try again to slowly, calmy, pleaseantly to imagine, or think.

After the required time of practice elapses, meditation starts to 'happen' instead of us 'doing it'. We sit, mind calms down, image/imagination starts, and then thats it.

Its that calmness and stillness and freshness both during and after meditation that suggest whether meditation occured or not.

Jai Sai Master!!

10
Jai Sai Master!

Three things here.

First, there is nothing wrong with what you wrote Sudhakargaru, except that following Sadguru is an integral part of Vedic way of life. So, following Vedic life without sadguru is more or less an impossibility. So, following Vedic Life itself means following Sadguru. Sadguru is He who is the Teacher across time and space. He is the Parashara, Vasishta and Vyasa and countless other Gurus. And Vedic Life is one prescribed by the Guru Himself. So, in other words, what you are saying is, not following Vedic life is bad.

Secondly, there are many of us who do jobs, have families, write posts on forums irrespective of whether Sadguru told us or not. In other words, we already have a 'life' without a Sadguru. What to do? Vedic vision shows the way to prepare ourselves to be eligible to follow Sadguru. So, again, the choice is really not about Vedic Life with Sadguru and without Sadguru. The choice we have to make is between having a Vedic Life or having a useless life. Hence that book is critical.

Thirdly, people who follow Vedic life never do what you mentioned as problems, like fighting over religion, etc. Its only those who do not understand Vedic Life that have a problem both with religions and with life. That is the purport of the book.

On all three counts, therefore, although I do not disagree with the spirit of what you wrote, I sincerely think that it is a superb book, much needed in understanding the Vision of the Seers, which is the Vision of the Sadguru Himself.

On the seventh point, I feel you have completely mis-understood akartrutva bhava. Consider this. 10 people are carrying the palanquin of Lord Venkatesa ( or Baba). I am one of them. Now, am I carrying it or not? If I say I am not, then is it correct for me to move away leaving the pallaki? Or is it correct to have a 'participatory' view, where we understand that the pallaki is being carried, and we too are a part of that Seva. Its the participatory spirit that all rituals prescribe and that is beautifully taught in this book (infact, that is the main explanation of the last part of the book).
By your argument, when you say "follow Sadguru" is there not Kartritva bhavana in feeling 'I am following the Guru'??
Even Bhagavan Ramana and Sai Baba Himself said 'do this' or 'do that'. Do not those teachings create Kartrutva bhava by your logic?

Every action in nature happens, along with our own participation in it. Understanding that is Akartrutva Bhaava. Understanding the participatory nature without shunning it in the name of philosophies is the essence of Vedic thought. And that is given by the book.
Hence, even to clear your question in point number seven, studying that book is essential.

Then there is another aspect. The confusion between cause and effect. Attaining the state where Akartrutva Bhaava happens is a result of DOING a lot of things (as expounded by Baba and Master Himself.. Do parayana, Do seva, etc.) Doing Vedic Rituals properly is the Cause and Akartrutva Bhava state is a result. It is very common in nature where the cause and effect are opposites. You bury a seed, but the plant grows up! You dig a pit first to lay foundations so that the house can raise up above ground level!! Questioning action based on its opposite result is just a mis-understanding. Its like some one asking, "If you want to build a house, why are you digging a pit?" It just comes from not understanding the process.

Jai Sai Master!

11
Jai Sai Master!

I have only read till page 41 of this book. I have this weakness of getting overwhelmed by profound thought so much so that i cannot continue easily. What ever written till page 41 just knocked my socks off. It is an explanation of what is written in Sai Natha Prabothamritam, Matam Enduku and Vignaana Veechikalu. It is a vision, of the glory of Vedic Wisdom, which shines forth through the teachings of Baba and Master.
Sudhakargaru's point that Sadguru is not mentioned prominently is not felt by me. Constant reminders of Sri Krishna and Bhagavatgita through out the text imply implicitly the divine guidance present and required. The greatness of Ananthacharya is the sublime place given to the Rishis, while the ultimate place being given to the Lord, the Teacher, in Sri Krishna, is as beautiful as it can ever get. Neither is demeaned in the text, and that is simply masterful.
The lack of availability of texts on Buddhism, and the misrepresentation of Buddhism in those books that were available during Ananthacharya's time are evident in his writing. As is common, people's perception of Buddhism is what is challenged in the text, and not Buddhism as taught by Buddha Himself.

Regarding buddhism being before Buddha or not, it is completely besides the point.  Gravity existed before newton mentioned it. But we are able to harness it only after Newton mentioned it (in terms of sending satellites, etc.) Buddha taught it, and it made Mahatmas.

The value of modern science, as given in the book, is sublime, and almost verbatim to what I feel regarding that.

I find the book energizing and encouraging.

What happens is that when people read about spirituality, etc., there is a tendency to negate 'mundane life' to the background, relegating it to something futile. Vedic Wisdom, Baba's Teachings and Master's teachings, all bring it back to its own place. And modern science helps us see that glory all the more. And this book stays firmly in that beautiful tradition of perennial wisdom.

It does not seem to be to be just a poorva meemamsa book at all, but a true Vedantic literature. With its clarion call remind us that 'Sarvam Khalvidam Bramha', all of this is verily divine, each action of life is given the highest value it deserves in the grand cosmic scheme.

This is integral to Master's teachings, and that point is evident in the 'acknowledgements' written by Master for His books.

Thats what I feel about it so far. May be i can read farther than the 41st page sooner or later, but so far so so so good!

Jai Sai Master!!

12
Master Ekkirala Bharadwaja / Re: Favorite books of Master garu
« on: April 24, 2016, 11:19:32 PM »
Jai Sai Master!

Nothing too particular, but He would suggest reading Vartalapam, Ramana Bhagavan literature. He also suggests a few more books in Satsangamu Bhajana, and Dhyana Yoga Sarwaswam.

Jai Sai Master!!

13
Hearts Out / Re: What is Dyanam? how one can decide we are in Dhyana?
« on: February 15, 2016, 01:57:37 AM »
Jai Sai Master!

Just like one does not know that one is asleep when in sleep, so does a person does not know one is in dhyana that one is in dhyana. Only later does one see the fact. Dhyana, when it happens, results in deep relaxation and crystal clear awareness after waking up from it, along with a sense of novelty about life. One's mind does not wander but is still and poised, ready. Those are clear symptoms that one's dhyana went well that day.

Jai Sai Master!!

14
Hearts Out / Re: Importance of kaala nirNayamu
« on: February 15, 2016, 01:55:22 AM »
Jai Sai Master!

Although in principle it is true, there are a few issues with this.

One, there are different calculations involved like sayana, nirayana, etc. Then there are all these differences between north indian and south indian versions of these aspects of jyotisha. Then, there are the issues of Sampradaya, each having its own set of good times and bad times.

Hence, looking at all these, it is quite confusing for people as to which is to be followed. Its a centuries old debate.

In this aspect, Master E.K.'s comments are enlightening. Those who are in the fold of a Sadguru He says, do not need to look at any of these, and normal jyotisha does not apply to them. Their lives are guided by Sadguru and that is the prime thing they need to remember, and do things as and when they need to be done. He also mentions the fact that for most of us, our previous karma determines when we get opportunity for getting our hair cut etc., and not our decisions (although they might appear so). Hence for most of us Jyotisha is just a way to recognize patterns that happen in our lives, not as a guiding principle. This is for most of the people. Only people who have started on the practice of Spirituality and who are in ardent prayer for the Lord, will be given the opportunity to choose the timings for various things.

Also, the crux of jyotisha lies in four aspects. Muhurta is just one. Remembering the fact that all time is good time is key to understanding jyotisha. The meaning of Jyotishya is given by Varahamihira as the science that 'enlightens' (Jyoti+iva : like a lamp in darkness) the world around us. It is not a predictive science.

Lastly, what I wrote does not discount the science itself, just that one needs to understand how and why the science applies.
I would suggest not to worry about any such too much, but just focus on getting things done the simplest and quickest way possible and get on with life and being in His thought.

Jai Sai Master!

15
Saimaster Books / Re: please explain to me on sri Guru charitra....
« on: February 09, 2016, 11:36:48 PM »
Jai Sai Master!

I always wanted to write this as a follow up, but never had a chance. The word 'mleccha' is used not only in Hindu history but also in Buddhist writings. Generally all people of non vedic cultures were referred to as mlecchas.  In Pali language it is used as malikka.  That is simply what 'foriegners' are called. Experts speculate that the word is to mean 'people who do not speak clearly'. I do not see anything wrong with the word or its usage. My earlier post sounds apologetic to Sri Guru's usage of the word which I did not mean. Hence the clarification.

Jai Sai Master!!

Pages: [1] 2 3 ... 165