Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - bkdileep

Pages: [1] 2 3 ... 8
1
General Discussion / Re: doubt in gurucharithra
« on: January 17, 2016, 12:53:14 PM »
మీరు చెప్పినది నిజమే. పారాయణ చక్కటి మార్గం మొదలు పెట్టడానికి. మనకి తెలియకుండా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. సత్సంగము కూడా అటువంటిదే అని మాష్టారుగారి రచనలలోనూ భాగవతాది పురాణాలలోనూ ఉంది. వారి సాంగత్యము వలన పారాయణలో మనం చదువుకున్న కొన్నింటినైనా ఆచరించగలం

2
మాష్టారు గారు గురు చరిత్ర కొన్ని నియమాలతో చదవమని చెప్పారు. మిగతావాటికి భక్తి తప్ప ఎటువంటి నియమాలు చెప్పినట్లు నాకు ఎరుకలేదు

3
General Discussion / Re: doubt in gurucharithra
« on: January 01, 2016, 10:55:14 PM »
నాకు కూడా పూర్తిగా తెలియదు
కాకపోతే, సాలీడు పురుగు తన నోటితోనే మొత్తం సాలెగూటిని అల్లుతుంది
తాను చేసుకున్న గూటిని తానె మింగి వేస్తుంది.భాగవతములో దీన్నే భగవానుడు సృష్టించిన తీరుగా చెబుతారు
సాలె పురుగు ఎలాగైతే తానే గూటిని సృష్టించి చివరకు తనలోనే విలీనము చేసుకుంటుందో భగవంతుడు సృష్టిని అలానే సృష్టించి లయం చేస్తాడని చదివాను
గురుచరిత్రలో చెప్పిన విషయం మన సంస్కారాల గురించి ఉన్నట్లు తోస్తోంది
మనం ఇప్పుడు చేసే పనులన్నిటికీ ఎంతో బలమైన పూర్వ జన్మ సంస్కారం ముడిపడి ఉంటుంది, ఇపుడు చేసే పనుల వలన ఆ సంస్కారాలు వృద్ధి చెందడమో క్షీణించడమో అవుతుంది. మనం శరీరం విడిచేటప్పుడు ఈ సంస్కారాలన్నీ మనసు తనతో విలీనం చేసుకుంటుంది.  పంచేంద్రియాలతో కూడిన వాసనలు గలిగిన మనసుతో ఆత్మ శరీరం విడుస్తుంది. అపుడు ఆ సంస్కారాలన్నీ అంతర్ధానమవుతాయి మరో జన్మ ఎత్తే వరకూ మరో జన్మ ఎత్తిన తరువాత మెల్లగా ఆ సంస్కారాలే వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి. ఈ విధముగా సాలె పురుగు అల్లినట్లుగా సంస్కారాలతో మన ఉపాధిని (ఉదా: మానవ జన్మను) పెంచుకుంటాడు అని అర్థం చేసుకోవచ్చని అనుకుంటున్నాను. పెద్దలు వివరించగలరు

4
Master Ekkirala Bharadwaja / Re: Audio book of Sri Sai Leelamrutam
« on: April 23, 2015, 10:36:10 AM »
Om Sai Ram
Long while back when I went for Amma gari darshanam, I sat down listening to parayana of Sai Leelamrutam done by one gentleman. I really liked the way he did parayana. It was so clear and all I had to do was to close my eyes and meditate on it. His pitch was same throughout. This was in year 2011 - around May I guess.

5
Master Ekkirala Bharadwaja / Audio book of Sri Sai Leelamrutam
« on: April 22, 2015, 12:01:48 PM »
Sai Ram
Recently I observed that the Shirdi Sai Sansthan website has the audio book of Sri Sai Satcharitra. I found that useful to listen during break time at work. I think it might be good for people who might not have sufficient time for parayana. I felt it might be nice if we have audio version of Sri Sai Leelamrutam too. Some one whose pronunciation is clear can record it. This will help lot of devotees I feel. Please share your opinion

6
Dates and Events / Re: Something special!
« on: March 15, 2015, 10:54:47 PM »
Thanks for notifying. Very happy.

7
General Discussion / Re: Homeopathy Medicines
« on: January 19, 2015, 12:43:09 PM »
Jai Sai Ram
Priya Garu,
your words are motivating.
Dear Dwarakanath garu, your reply is rational and makes lot of sense as usual.
You were mentioning about the clinics that are trust worthy (like the one in Sainikpuri). Can you please give more details about it. I agree with whatever you said about many Homeopathy clinics emerging. In fact in the place where I stay (KPHB) there is Homeopathy clinic every corner. But for the same reason you mentioned I never went there.
Please provide more details about the doctor in Sainikpuri (Clinic name and contact)


SaiRam

8
General Discussion / Homeopathy Medicines
« on: January 13, 2015, 03:53:41 PM »
Sai Ram
I came to know that Master EB and Master EK recommends Homeopathy. ( correct me if wrong)
I also found that Master EK himself was a great doctor and suggests Homeopathy.
I want to start using it for any kind of illness. I know for sure my family would not accept this switch but I  want to try it out myself.
I really do not know how Homeopathy works. Like,does it too have clinics and hospitals like all English medicines?
Does any one know a good doctor whom I can approach and stays in Hyderabad. From Master's words I can reckon that Homeopathy is far better than English medicine. I want to spread this to my friends and colleagues.
Please let me know if this is not an appropriate question to ask in this forum.

9
Master Ekkirala Bharadwaja / Re: Advice needed
« on: January 13, 2015, 03:47:13 PM »
SaiRam to all
Pranams to Master
Thank you all for the suggestions. Thanks for being a good guide.
Saiuttampallavi garu - following your advice will make one free from bondage (karma bandham)
It is difficult to follow (keeping calm and peace when there is unrest, trying to be calm when you know you have a serpent/fire next to you.)
I will pray to baba to grant me strength to at least try for it.

10
Master Ekkirala Bharadwaja / Re: Advice needed
« on: December 03, 2014, 03:14:26 PM »
Jai Sai Ram
I love them all equally. All I need is that negativity should go off. That's it. Best is when peace is achieved when everyone comes to agreement.
I do not think Master would ever advice to leave parents - go with wife or leave wife stay with parents. My wife had her faults too. I had my faults too. Similarly they are having theirs. I can not forsake one for other because I feel it is not Dharma.
I am in Dharma Sankatam here. What would Dharma requires me to do. I need to help my sisters settle in life, get them married. I can not let my wife take blame for something she did very long back. I want to avoid 'pulla virupu maatalu' for her. I want her to have better life and peace because she married me. I want my sisters not to feel insecure. I am asking what Master would have suggested as I believe he was best Grhastha.

I am sorry to dump this topic in this forum. One of the reasons is - whatever we me may do parayana or prayer, I think they should address how we function ourselves in daily things. How to make others lives better, safer. So I want to introduce one of these problems to the younger people in forum who are yet to start married life. I want them to learn how to behave with wife (not repeat my mistakes), how to balance their living.

If this situation can not be helped at all, at least please advice how to take blames and stay calm (not get angry, stock up frustration).

SaiRam

11
Master Ekkirala Bharadwaja / Advice needed
« on: December 02, 2014, 11:13:56 AM »
Well, I summarize it this way: I got married 1.5 years ago. My wife is also working. I have two unmarried sisters. I am living with my parents, sister and wife. The house is not convenient for 6 members. Things were fine but I do not know how to balance wife and family. So my wife took most of the stress. I used to behave with her rather rudely at times when she became stubborn. Things broke out in this March and my wife's mother was upset because of this. She approached my relatives and complicated our problem.
Our parents/sisters never had any idea what was going on and were shocked to know what happened suddenly.
Well, me and wife stayed separately for almost a month and rejoined in the same combined family. Before coming she strongly insisted on separate family. My parents and sisters  hated her for that. Later she told me that she want to continue in the same family and said it was not fair on her part to separate. But the image of the disturbance did not go out of my parents and sisters mind. My sisters really stopped talking to her and even if they talk they do not make any eye contact. They stopped talking to me. My parents were in 50-50 state. I want to search good matches for my sisters and get them married. But in this environment it seems impossible.
Last week, an argument broke between my sister and my wife and it worsened the things. My family is spending entire time in the day reciting the allegations on my wife and constructing new allegations. I do not know what to do. My biggest fear is - this might break my wife down and she might start hating the family. Till now, she asks me to find good matches for my sisters ASAP so that their insecurities will be gone and we can stay with parents together. But after the recent brawl, we both got an idea:

I am going to drop her at her mother's for couple of months at least and tell at home that she got transferred to Bangalore (she is working).
And I am thinking my family members may cool down during this time (Don't know - can't help if they spend this time by recollecting, reinterpreting what she said). I am thinking, by sticking together I will make situations even worse. Apart from this only other alternative is to start a separate family (which I do not want to), but that might complicate the things further.
I do not know which one is complicated. But both my wife and me agreed with the proposal that I keep her at her mothers and pretend that she is working in Bangalore.

(In this entire thing, if I retrospect I see most of the faults from my side. I was not able to grasp what my wife wants. This caused a big rift in family)
Please advice if you can. It has been very long since I slept peacefully.
1. Am I complicating things by enacting this?
2. Should I have come separated? (But my father is not earning, nor is he kind of person who can get my sisters married)
3. Should I continue in the same house with the hope that things will get better by themselves?


12
General Discussion / Re: Slokas - what can I teach
« on: July 31, 2014, 11:01:08 PM »
Nice thoughts
Along with shlokas, I think this is very important. Childhood is what makes a future citizen. One can notice misguided youth in their teens wasting their energy. With proper guidance such energy can be channelized.

13
General Discussion / Re: please explain last line
« on: July 28, 2014, 11:11:52 PM »
First of all I am not an expert in these things. There are many occasions in past and even in present I submit myself to these feelings. In my case, it is impulse of anger which lasts only for few seconds but impact lasts for long time.  I get frustrated when these things happen, question myself 'what is the point in doing all these things if I can not contain my anger or frustration.

In your case I think you are on path of getting rid of those thoughts. At least the first step - recognizing it and accepting that it is wrong. Most of the people do not even think that it is wrong.

Reading Master sayings is only one part of it. Masters writings, though very practical, requires practice. For ex, In book called Sai Master Pravachanalu, Master told "whenever such thought occurs, try not to fight it, or suppress it. Just observe and identify (Gurthupattu) that 'I am getting this feeling'. The moment you identify it, you do not become immersed in that or you do not get caught in that. When you do not get caught in that, taadaatmyata will not be there in those things. I think we can say it as first step. Because most of the times when these thoughts, (anger, desire or anything) occur one thing leads to another and we will end up in a web created by ourselves.

Also I strongly believe parayana helps. Along with Sai Leelamrtam try reading (at least few page per day) Sai Master pravachanalu, prabhodamrtam. And perhaps few verses daily from Bhagavadgita. They stand as protection by our side and helps us in encountering these negative thoughts. But first and foremost, from inside of our heart we should have strong desire to get rid of these negativity.

I am not sure I answered your question. Pardon my English.
Sairam

14
General Discussion / Re: Slokas - what can I teach
« on: July 25, 2014, 10:30:23 PM »
As you said mantras like Gayatri are not for reciting like that and they need to be received during upanayanam.
Some important shlokas about Ganapati (Suklambaradaram, vakratunda mahakaya), Hanuman (Manojavam, anjana nandanam veeram ...)
might also be good
I think kids usually get more attracted to Ganapati and Hanuman. The very thought about Hanuman makes them feel safe.
You can also think of govinda namalu which does not involve tough pronunciation.

15
General Discussion / Re: please explain last line
« on: July 23, 2014, 11:32:51 PM »
I think everyone (I am talking about people at my level) has one or other aspect that causes this. it can be books, it can be any other thing. As usual Master puts the solution in simple words for us to understand. I am not saying it is easy to implement but definitely not impossible to implement. If so, Master would never suggest them. I think with Sraddha and Saburi in following below, we can overcome these things.
http://www.saibharadwaja.org/books/readbook.aspx?book=Pariprasna&page=6
(I just ran into this question yesterday after seeing this post and it seemed answering it)

Pages: [1] 2 3 ... 8