Author Topic: protection for girls???  (Read 4468 times)

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
protection for girls???
« on: November 21, 2015, 04:02:37 AM »
జై సాయి మాస్టర్!

అన్ని పాఠశాలలలో,కళాశాలలలో పని వేళలు దాటిన తరువాత ఆడపిల్లలను ఉంచకోడదు అన్న నిబంధనలు విధించాలి.
పిల్లలు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియక భయంగా ఉంటోంది.చెడు దారి పడుతున్న ఈ వ్యవస్థను మహాత్ములు మార్చగలరని అభిప్రాయము.

జై సాయి మాస్టర్!

G.Sudhakar

 • Guest
Re: protection for girls???
« Reply #1 on: November 03, 2016, 12:07:43 PM »
With devotion comes security

G.Sudhakar

 • Guest
Re: protection for girls???
« Reply #2 on: November 03, 2016, 12:11:46 PM »
arthO jijnasu arthaarthee jnaani cha bharatharshabha

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
Re: protection for girls???
« Reply #3 on: November 09, 2016, 11:45:00 PM »
Quote
arthO jijnasu arthaarthee jnaani cha bharatharshabha

jai sai master!

దీని అర్ధం ఏమిటి? నేను అన్నిటిలోను poor అందుకనే అడిగాను.

jai sai master!
« Last Edit: November 09, 2016, 11:48:36 PM by Priya »

G.Sudhakar

 • Guest
Re: protection for girls???
« Reply #4 on: November 11, 2016, 11:09:33 AM »
This is from Geeta.

This is the popular meaning:

There are 4 types of devotees.

1. aarthulu: those who are in distress / pain /affliction and pray with devotion to Him to come out of them.

2. jijnaasuvulu: Those who wants to understand/know and pray to Him for it.

3. ardhaardhi: Those who pray for material wealth

4. jnaanee: Those who know what is what, have all their wishes fulfilled, has no more/need to do anything and have realised self (aatma jnaanamu). Even these pray Him with devotion. We can see this in all the mahatmaas life histories. Thier devotion in unparalleled and can not be matched.

---------------

Coming to the discussion.

"Before the 16 avataaraas of dattaatreya (prior to kaliyuga) - then also swami existed but as the form of dharma in people."

The above is what master gaaru has told.  So if we make a rule which helps in solving the problem + people following it: then it is a manifestation of Him / His grace only, right?

Fine. But in reality nobody can save anybody. We think we are helping dependents or relatives or friends or anybody by giving some sort of protection/help. But in reality it is He who is taking care of all the jeevis for the beginning in all their births and deaths and thereafter and again in the birth. This is why we can see in famous devotee's life's they spent more time in praying Him than thinking too much about people around. However this does not mean, say, we should start doing puuja more and neglect kids. On the other hand it is the reverse. You need not do any puja and take care kids if you have and chant His name while doing so. This is enough. The reason is, when we are in this loka, we have to follow what is being followed to meet the genuine and dharmic needs. Without spending time for kids and teaching them and making them do home work, how can we expect them to make engineers/doctors tomorrow? So we have to take care kids. but then why? What is the relation to Him or being devoted to Him? Well, the answer is of great significance. "Baba is there in this lOka". We have to follow the dharma of this loka. Does not mean if many people are doing illegal stuff, we need to do it. The loka dharma is decided by not the number. As mentioned in Geeta, "yadyataacharati SrEshTTa": As done by the SreShTa..as an example, master got married. Had He not done it think about His followers..According to the time and place, as practiced by the SrEshTTa, there will some differences. But the basic premise is same: human values never change.

Given all this, still at the personal level (which is more than the society at large, but will be in sync - will discuss this later), we need to understand, it is He who protects all. In this context, nobody can protect anybody. Everybody has to derive it from Him.

In the case of the issue in question: What to speak of this, we have many cases in history also when there were foreigner invasions too similar problems were faced by girls and we can see the incessant devotion is always answered and the protection is received.

Irrespective of which case, we need not worry about anybody else when we understand He is the protector of all your people at an individual level (+ as  whole), not you. Then our duty becomes being in His chimtana.

Interwovening the above + our duties is beautifully unveiled by Master gaaru in many of his books.

Btw, as long as one has the jijnaasa, one is not poor.

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
Re: protection for girls???
« Reply #5 on: November 13, 2016, 05:16:10 AM »
jai sai master!
Quote

1. aarthulu: those who are in distress / pain /affliction and pray with devotion to Him to come out of them.

2. jijnaasuvulu: Those who wants to understand/know and pray to Him for it.

3. ardhaardhi: Those who pray for material wealth

4. jnaanee: Those who know what is what, have all their wishes fulfilled, has no more/need to do anything and have realised self (aatma jnaanamu). Even these pray Him with devotion. We can see this in all the mahatmaas life histories. Thier devotion in unparalleled and can not be matched
.


ఆర్తులు,అర్ధార్తి,జిజ్ఞాసువులు ఈ మూడూ మన జీవితాలలోనే కనబడతాయి. మనం ఈ ముడు రకాలుగా మారుతాము.జ్ఞాని- మనం ఎలాగూ కాదు.


అందరం ఇంకా ఇలా ఉన్నామంటే అది నిజంగా ఈ భూమి మీద మనకోసం అవతరించిన మహాత్ముల అనుగ్రహం మాత్రమే.అందులో సంశయమే లేదు.

ధర్మమనో లేక మంచి అనో అచరించేడప్పుడే సమస్యలు ఎదురవుతాయి. సమాజం,ఇతరులు మనం అనుకున్నట్లుగా ఉండచ్చు ఉండకపోవచ్చు.
ఇది మంచి కాదు కదా ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు? అని అదిగితే పెద్ద నీతులు చెప్పొచ్చింది అనే వాళ్ళు ఉన్నారు.

పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవాళ్ళు కూడా అక్రమంగా నీటిని (water) సంపాదిస్తున్నారు.మేము ఎన్నో ఇబ్బందులు పడవలసి వచ్చింది.
వేలకు వేలు పోసి కొనుక్కోవలసి వచ్చింది.

schoolsలో కూడా చాలా విషయాలలో ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఒక్కొక్కసారి మనం మంచిని ఎంత బోదించినా వాళ్ళపని వాళ్ళు చేసుకుపోతారు.అది వాళ్ళకు correct అనిపిస్తుంది అనుకుంట.

ఉదాహరణకు పిల్లలు ఆడుకుంటే చాలా మంచిది మనందరికీ తెలుసు. చదువుతోబాటు రోజు ఒక గంటైనా ఆటలను కూడా ఆడించే schools ఎన్ని ఉన్నాయి.కొన్ని schools కి play gounds లేవు. ఇలా చూసుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి.
ఇది వరకు చదువుకున్నవాళ్ళు కూడా engineers/doctors అయ్యారు. ఇలాగే అయ్యారా? ఇప్పటికి అప్పటికి తేడా లేదా ??
protection కూడా కరువయ్యింది.ఎవరు ఎలా ఉంటారో కూడా మనకు తెలియదు.పిల్లలు ఎక్కే బస్సులు దగ్గరనుంచి.(బాబా లేకపోతే ఆయన రక్షణ లేకపొతే మనం ఉండగలమా?).

ప్రతి క్షణం ఆయన రక్షణ ఉండవలసిన పరిస్థితే. మనం పీలుస్తున్న గాలి కూడా కలుషితమే. బాబా అది నేను పీల్చినా రోగం రాకుండా చెయ్యి అని ప్ర్రార్ధించాలి. పిల్లల పుస్తకాల బరువు వాళ్ళు మోస్తున్నా ఆ బరువు వాళ్ళకు తెలియకుండా చెయ్యి అని ప్రార్ధించాలి.

(sorry బాబుగారు నిజంగా ఉన్న పరిస్థితులే ఇవి. నేను బాబాని తక్కువగా మాట్లాడడం కాదు. మీకు అర్ధమయ్యి ఉండవచ్చు).

నేనూ,ఈ సమాజం,మనుషులు ఎలా మారితే బాగుంటుందో అలా ఉండేలా చెయ్యి బాబా!

sudhkar garu ! same topicలో ఉన్ననో లేదో తెలియదు. నాకు అనిపించింది రాశాను.

Jai sai master                 
       
       

G.Sudhakar

 • Guest
Re: protection for girls???
« Reply #6 on: November 13, 2016, 11:35:44 AM »
mano, vaakaaya, karmalu: should be in sync. What we feel should we speak, should we do. Even if it means shouting. I second what you have done. But it does not mean we should shout nor shouting is the wanted thing. Similarly about speaking negative. As master gaaru has said if we say "rama, rama, krishna, krishna - is it not enough? NO. tatwa vivechana is required."

So when we do tatwa vivechana, we will understand eerything is parabrahmamu. Then we calm down. There is no other permanant way . Even meditation is inferior in this sense (not absolutely) (1. Can check in vignana veechikalu: master gaaru says terminology of meditation experience can not solve problems aroused from population increase nor can it be useful to build machines (yamtraalu(it is worth noting adharvaveda upaveda is yamtraveda)) nor to undersand the prakruthi yokka bruhat kriyas 2. When budhist monks visit Sri jiddu krishnamurthy, the later asks something like "Is there not a better way than meditation?" for which they stare). This is called vicharaNa in vedamta (part of uttara meemaamsa). This is required for every human being for the chittamu is given to him/her.

Master gaaru has said one important thing: There are 2 things which are NOT related. They are: Grace of God & kashTasukhaalu we undergo.

With tatwa vichaaraNa/chimtana/yochana comes permanant peace. Everything gets reconciled and we find harmony, then you will not compalin but always think about Him as it is the ONLY thing worth doing. As mentioned in leelaamruthamu, it comes slowly (satsamgamu chapter).


తనుహృద్భాషల సఖ్యమున్ శ్రవణమున్ దాసత్వమున్ వందనా
ర్చనముల్ సేవయు నాత్మలో నెఱుకయున్ సంకీర్తనల్ చింతనం
బను నీ తొమ్మిది భక్తి మార్గముల సర్వాత్మున్ హరి న్నమ్మి స
జ్జనుఁ డై యుండుట భద్ర మంచుఁ దలతున్ (only thing worth doing) సత్యంబు దైత్యోత్తమా!

edit: I have striked through a reference less statement.
« Last Edit: November 17, 2016, 01:20:04 PM by G.Sudhakar »

G.Sudhakar

 • Guest
Re: protection for girls???
« Reply #7 on: November 13, 2016, 01:58:38 PM »
jnaani - there is jnaana inside. It is not like a discrete yes/no. As panchadasi says "just like a son's voice in a group chant" - it is heard and not heard at the same time. So is the case with the jnaanamu hidden in us.

Like a child slowly crawls, sits, stands, walks and finally runs..so is jnaanamu is attained slowly. This is why the word "puurNa jnaanaavastha" is used.

All the 4 cases will be in us at some point. 

Basically the ray is in all.

The divine silence is in all as the background.

 

G.Sudhakar

 • Guest
Re: protection for girls???
« Reply #8 on: November 13, 2016, 11:37:58 PM »
btw, master gaaru has told difference between meditation and tatwa vichaaraNa as follows: suppose there is a clock(old,mechanical) which is not working. If we shake and somehow make it work = meditation. If we understand internal working and open, fix and make it work = tatwa vichaaraNa.

Dwarakanath

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2462
  • View Profile
Re: protection for girls???
« Reply #9 on: November 18, 2016, 04:57:38 AM »
జై సాయి మాస్టర్!

అన్ని పాఠశాలలలో,కళాశాలలలో పని వేళలు దాటిన తరువాత ఆడపిల్లలను ఉంచకోడదు అన్న నిబంధనలు విధించాలి.
పిల్లలు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియక భయంగా ఉంటోంది.చెడు దారి పడుతున్న ఈ వ్యవస్థను మహాత్ములు మార్చగలరని అభిప్రాయము.

జై సాయి మాస్టర్!

Jai Sai Master!

Ee vyavasthanu maname maarchukovaali. Daanine dharmam annaru.

Jai Sai Master!

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
Re: protection for girls???
« Reply #10 on: December 18, 2016, 10:34:21 PM »
జై సాయి మాస్టర్!
జై సాయి మాస్టర్ బాబుగారు!

Quote
Ee vyavasthanu maname maarchukovaali. Daanine dharmam annaru.

మనం మార్చాలనుకుంటే వాళ్ళు మారతారా? నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేసాను. అది కూడా మాస్టర్ గారి అనుగ్రహమే.
అంటే ఆ ధర్మాన్ని ఆచరింప చెయ్యలన్నా సద్గురు అనుగ్రహముండాలి. ఎలా చూసినా తిరిగి తిరిగి ఆయనే దిక్కు.

జై సాయి మాస్టర్! 

Saiuttampallavi

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 896
  • View Profile
Re: protection for girls???
« Reply #11 on: December 19, 2016, 05:37:04 AM »
Jai Sai Master.

Priya garu,
Last year we heard about CBSE encouraging with self defense  lessons for all girls in CBSE affiliated schools. Not sure whether they made it as mandatory. Hope this will be implemented in all the schools.

Jai Sai Master.
Jai Sai Master.

Priya

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 281
  • View Profile
Re: protection for girls???
« Reply #12 on: December 19, 2016, 09:16:13 PM »
Jai Sai Master! 
Self defense classes mandatory  kaaledu. Annie kottalo hadavidi chestaru. Nijaaniki aa rakamgaa neggukuraavadam kudaa amtha thelika kaadu. Udaharanaki domgathanam chesevaadu sadhyamainamtha jagrattalu tesukumtaadu.
Evi kuda anthe.
Jai Sai Master!