Author Topic: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"  (Read 1975 times)

Jagadish

 • Newbie
 • *
 • Posts: 27
 • Jai Sai Master
  • View Profile
"Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« on: May 17, 2011, 09:09:53 PM »

               జై సాయిమాస్టర్!!!గురు బంధువులారా,

నాకు ఎప్పటి నుంచో రెండు సందేహలు ఉన్నాయి.

 1) సాయి మాస్టర్ ప్రవచనాలు లో మాస్టర్ గారు చెబుతారు, మన ఋషులు "స్వాద్యాయ ప్రవచనాభ్యామ్ న ప్రదితవ్యమ్ " అని.

మరి సాయి ప్రభోధామ్రుతమ్ లొ జీసస్ చెబుతారు, పందుల దగ్గర రత్నాలు వెయ్య వద్దని.

మరి ఈ రెండింటికీ ఎల కుదురుతుంది??

అంటె శ్రద్ధ ఉన్నవారి తోనే సత్సంగం చెయ్య మనీను, లేని వారి దగ్గర వద్దనీనూ అర్ధమా??


2) స్వామి వివేకానంద గారు, భగవంతుడిని చూసిన వారు మాత్రమె ఆయన గురించి మాట్లాడాలని చెబుతారు. మరి సత్సంగమ్ చేసే వారిలో ఎంతమంది సాక్షాత్కారం పొంది చేస్తున్నారు???
మరి ఇంతకీ మనకి కర్తవ్యమ్ ఏంటి??
Jai Sai Master!!

Saiuttampallavi

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 896
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #1 on: May 17, 2011, 11:54:38 PM »
Jai Sai Master.

Jagadish garu, Vidya garu,

Welcome to the Online Satsang.

Good questions. Both of your questions shows the importance for the cautions one should take.


Quote
1) సాయి మాస్టర్ ప్రవచనాలు లో మాస్టర్ గారు చెబుతారు, మన ఋషులు "స్వాద్యాయ ప్రవచనాభ్యామ్ న ప్రదితవ్యమ్ " అని.

మరి సాయి ప్రభోధామ్రుతమ్ లొ జీసస్ చెబుతారు, పందుల దగ్గర రత్నాలు వెయ్య వద్దని.

మరి ఈ రెండింటికీ ఎల కుదురుతుంది??

అంటె శ్రద్ధ ఉన్నవారి తోనే సత్సంగం చెయ్య మనీను, లేని వారి దగ్గర వద్దనీనూ అర్ధమా??.

We would like to read about your quote from Sainatha Prabhodamrutam. Please share us with the page numbers.

Regarding "Swadhyaya Prawachanecha" in general in this context,

Swadhyaya is self study and Prawachana is about sharing about dharma with others based on our Paarayana of Mahatmas Life histories and Teachings.

Master garu suggests two things in Sainatha Prabhodamrutam about the benefits of Swadhyaya.

First is we remember what we studied while saying. Second is we get better clarity i.e. avagahana.

When we talk to someone, we do not know whether someone is the right person or not. When we are sitting in a Satsang place like this among a group of people whom we do not know anything, it helped us with the practice of few things:

First is we are in a Satsang place where Swadhyaya is the primary activity and all are Guru Bandhus.

Second is to focus on the subject of the Swadhyaya without deviating into any communication that disturbs the Swadhyaya.

Third is having the readiness to accept the truth shared by others or move forward just by giving our point of view if we are firmly believe that we understand something correct and others are not accepting our point of view. The basis would be what Mahatmas say. That would be final.

Listening to Dharma the way each Guru Bandhu understands it helps us to focus our time and learn or improve or correct our thought process. Infact it gives sense of self confidence when we see our thoughts are in harmony with fellow Guru Bandhus.

This is looking at the positive side of the 'Swadhyaya' in a place like here in a Satsang place. Practically it is impossible to do Swadhyaya in a place where there is no scope with missing conditions that exists in a Satsang place.

Quote
2) స్వామి వివేకానంద గారు, భగవంతుడిని చూసిన వారు మాత్రమె ఆయన గురించి మాట్లాడాలని చెబుతారు. మరి సత్సంగమ్ చేసే వారిలో ఎంతమంది సాక్షాత్కారం పొంది చేస్తున్నారుHuh
మరి ఇంతకీ మనకి కర్తవ్యమ్ ఏంటి??

Regarding the second question, Master garu encouraged everyone to have Satsang by inviting for a Satsang or by participation for the same few reasons mentioned above. Swamy Vivekananda's words shows caution to take while we talk about God or Spirituality because only enlightened Mahatmas knows the truth and we as ignorant needs to be careful especially with Swadhyaya.

We wait for fellow Guru Bandhus views.

Jai Sai Master.
« Last Edit: May 19, 2011, 04:49:34 PM by saiuttampallavi »
Jai Sai Master.

BSudhakar

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 198
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #2 on: May 18, 2011, 09:57:44 AM »
Jai Sai Master!
Dear Gurubandhoos      . .
My understanding of Swaadhyaaya is Self-Study.
I think the literal meaning of the sanskrit word is Swa(Self) + Adhyaaya(Study)
Pravachanam is uttering what what we learnt and sharing it with other Guru Bandhoos
One gets the authority to tell something that he practises and is adept in it.
'Na Pramaditavyam' means no neglect- we should not neglect these two activities and must give utmost importance.
I share one thing that I saw in  'Sai Master' 
After writing so many books that too after so much self-study and in- depth analysis;
Master never missed his 'Daily Paaraayana'- He told me while doing Paaraayana,one day-
That shows how he lives by practsing what he says . .
Jai Sai Master

grviswanath

 • Newbie
 • *
 • Posts: 6
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #3 on: May 18, 2011, 11:17:14 AM »
Jai Sai Master!!

Quote
అంటె శ్రద్ధ ఉన్నవారి తోనే సత్సంగం చెయ్య మనీను, లేని వారి దగ్గర వద్దనీనూ అర్ధమా??

I opine that the matter in place is to identify and follow the correct way. There was a Master garu's speech which speaks about how a person joins a college with the sole intension of getting the best score at the end of the year...and eventually..with distractions and other unimportant activities..ends the year praying god that he must somehow manage to just pass the exam. Had he taken care of important things like..sticking with the right company which focuses on studies, by not wasting time in unnecessary activities...he could have done well.

I understood it this way: With a good and correct ambition we set out to the mission, but we deviate in the middle and end up away from the goal.
Similarly, Satsangam with the right company will make it more relevant. I would like to quote the Sai leelamrutam lines "Saati vaari drushti kuda samskarinchabadutuntey, mana yatnam sulabhamoutu untundi".

However, I also feel that satsangam with people who donot have shraddha will probably fall in the category of pracharam...because we would be communicating with people with our point of view. So, it is not wrong unless it is done wrongly.

Request guru bandhus to correct my thought process in this aspect if i am wrong.

Jai sai Master!!

Saiuttampallavi

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 896
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #4 on: May 18, 2011, 06:51:53 PM »
Jai Sai Master.

Quote
I think the literal meaning of the sanskrit word is Swa(Self) + Adhyaaya(Study)

Thanks Sudhakar garu. That is the right meaning.

Viswanath garu, good example from Master gari speech.
Quote
I opine that the matter in place is to identify and follow the correct way. There was a Master garu's speech which speaks about how a person joins a college with the sole intension of getting the best score at the end of the year...and eventually..with distractions and other unimportant activities..ends the year praying god that he must somehow manage to just pass the exam. Had he taken care of important things like..sticking with the right company which focuses on studies, by not wasting time in unnecessary activities...he could have done well.

Jai Sai Master.

« Last Edit: May 19, 2011, 04:51:01 PM by saiuttampallavi »
Jai Sai Master.

Jagadish

 • Newbie
 • *
 • Posts: 27
 • Jai Sai Master
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #5 on: May 18, 2011, 09:11:52 PM »
 జై సాయిమాస్టర్!!!గురు బంధువులారా,

నాకు ఆ పేజి నెంబర్ సరిగ్గా గుర్తు లేదు గానీ, అందులో మాస్టర్ గారూ చెబుతారు, ఇంకా "గురు గీత" లో కూడా ఉంటుంది, భక్తి లేని వాల్లకి, మోసగాల్లకి, పాషాంన్డులకీ ఈ గురు గీతను చెప్పవద్దనీ, ఒక వేళ గణపతికీ, కుమార స్వామికీ, విష్ణు మూర్తి కీ కూడా శ్రద్ధ లేనిదే చెప్పవదని శివుడు పార్వతి అమ్మ వారితొ చెబుతారు. మరి అలాంటి రహస్యాన్ని సత్సంగమ్ చెయ్యడమ్ ఎలా ???

అలా అని ఇంత గొప్ప బూక్ ని సత్సంగమ్ చెయ్యక పొతే ఎలా??

ఒక వేల సత్సంగమే చెస్తే మరి అందులో ఎవరికి ఎలాంటి భావం ఉందొ ఎలా తెలిసేది???

                                 
Jai Sai Master!!

BSudhakar

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 198
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #6 on: May 19, 2011, 10:03:27 AM »
Jai Sai Master!

Jagadish garu,
Saying of Jesus - సాయి ప్రభోధామ్రుతమ్ లొ జీసస్ చెబుతారు,' పందుల దగ్గర రత్నాలు వెయ్య వద్దని'
 is same as that in Guru Gita-
భక్తి లేని వాల్లకి, మోసగాల్లకి, పాషాంన్డులకీ ఈ గురు గీతను చెప్పవద్దనీ, ఒక వేళ గణపతికీ, కుమార స్వామికీ, విష్ణు మూర్తి కీ కూడా శ్రద్ధ లేనిదే చెప్పవదని శివుడు పార్వతి అమ్మ వారితొ చెబుతారు. మరి అలాంటి రహస్యాన్ని సత్సంగమ్ చెయ్యడమ్ ఎలా
not to share invaluable lessons with those who do not have sraddha.

The importance of Sraddha can not be overemphasized.
Those without sraddha are not attentive- they can not appreciate the value
For the person who is doing 'Pravachana'- it is a lost oppurtunity- the same effort and time would have borne fruit, had the audience is with proper sraddha.
How do we know the the bhava of the people coming for Satsang- it is a valid question-Only by association and close observation, we will be knowing their bhava.
Jai Sai Master!

Saiuttampallavi

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 896
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #7 on: May 19, 2011, 04:54:18 PM »
Jai Sai Master.

Jagadish garu,

Quote
అలా అని ఇంత గొప్ప బూక్ ని సత్సంగమ్ చెయ్యక పొతే ఎలా??

ఒక వేల సత్సంగమే చెస్తే మరి అందులో ఎవరికి ఎలాంటి భావం ఉందొ ఎలా తెలిసేదిHuh

We see two paths. One path is from our own thinking and practice i.e. trial and error where we start,experiment and fix the problems and move forward. Second path is look at Master's life experiences and Their teachings and follow them.

Master garu gives importance for both Satsang and the precautions to take while in Satsang. There is a small Book of few pages "Satsangam-Bhajana" - each word in this Book is thought provoking for practical aspects. We can see words of discipline for Bhajans, discipline for what Paarayana Books and sequence of Books to study during Satsang, discipline for each individual responsibilities during Satsang and the most important aspect of Satsang ie maintaining harmony among all so that we see Baba in all.

http://www.saibharadwaja.org/books/readbook.aspx?book=11

Please try to read this thread where Babu garu and Guru Bandhus explained about Swadhyaya Pravachanabhyam.

http://www.saimasterforums.org/index.php?topic=1258.0

This may not be the straight answer for your question. But hope this gives you with few inputs.

Jai Sai Master.
Jai Sai Master.

grviswanath

 • Newbie
 • *
 • Posts: 6
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #8 on: May 19, 2011, 11:40:19 PM »
Jai Sai Master!!

I opine that satsangam should involve a thorough discussion and sharing. The cases where there was a disclaimer given, as to whom the knowledge/understanding/meaning of such valuables be shared with, doesnt seem to apply to us (us = everyone who isnt a mahatma/gnani). Upadesam ichche vaadu Rama krishna Paramahamsa ayithey, teesukuney vaadu vivekanandudu ayithey....then maybe Paramahamsa can give a condition-of-sharing to vivekananda ani na abhipraayam. Cheppindi Sivudu ayithey...vinna paarvathi ki rules cheppagaladu. Since it is about lesser mortals like myself in question, I think the books which are oceans of knowledge...must be thoroughly churned.
I think when we tell someone about something....(as I understood from the earlier-dated forum link)..its just our interpretation that is shared...which essentially would need hits from all sides to get refined.

Even in the event where we see (perceive / pseudo perceive) the other person unreceptive of what is being shared, it becomes a good deed in our own sadhana (apologies for using the word "sadhana" loosely). I remember hearing on some occasion that Master garu once did satsangam with Baba's photo when there was no one around at that time. So, I think there is an understanding that either satsangam or prachaaram would involve an element of self-development than just imparting or sharing of any knowledge (or whatever we have) or bombarding others with our view points.


So, I think that we can share our understanding of such great books with anyone.....because we ourselves are still incomplete with our understanding of the same and the sharing might help in understanding it better. And even if the company is not of the like-minded or elite...we would be helping our own cause by such discussion.

Due respect is given to the perennial focus on ensuring our "aham" is in our control (as much as possible).

Jai sai Master!!

HARIBABU

 • Newbie
 • *
 • Posts: 46
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #9 on: May 24, 2011, 12:37:35 AM »
Jai SaiMaster,
Dear GuruBhandhus,

I Appreciated all the posts regarding this topic...

Basically Its Not Reflects Stage Speech or Mass Message...

In My view, With out this(swdhya pravachanena..) the sadhana never fulfilled, the reason is

Guru Madhye Stithama Viswam, Viswa Madye Stitho guru
GururViswam Nachaanyosti tasmai Sri Gurave Namaha!

1) (keeping in the mind God is Presented each and every person) While by interpreting the known knowledge in the way of practice and difficulties through sharing with others of with the same goal.
2) (Keeping in Mind I am not the only the person knowing about that thing) Just Sharing the importance of that incidents or truth or something regarding that Subject. (Means  Ex.:Newton is not the creator of Gravitational force, It exists since the earth formed)
3) Accepting the other persons experiences without blaming intentionally. Which makes some lessons to the other persons.
4) But Dont Let this to share the people who dont know basics. Ex: If u give Thousand rupee note and white paper to the 1yr kid he treats both as the paper. and makes useless.
5) But Dont feel Shy to discuss With GURU. Beacuse If u said the above example (If u give Thousand rupee note and white paper to the 1yr kid he treats both as the paper.) He will give a elaborated meaning. Like age, paper, creation, value, etc).
6) "What u got reflects in What u serve" ... I Believe.
7) and For Memorizing(Recollecting) the Correct way of Interpretation(Dharma, Ardha, Kama, Moksha) for Self and others.

Swadhayam Dharmacharanalo Bhaganga kooda Cheppabadindi. (To correct the Self).

"Logic fails But Truth Never Fails". But Known truth is True or False is the Quesion?.. It Requires this thing.


JaiSaiMaster,
HariBabu
Dwarakanath

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2462
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #10 on: May 24, 2011, 04:42:36 PM »
Jai Sai Master!

Sai Master Pravachanaalu gives a great glimpse of this topic.

Writing very briefly, the point of Swadhyayam is to learn from sharing and Pravachanam is also to learn by sharing. And, in that view, it becomes imperative that one needs to share what one feels is right, honestly and sincerely, as a simple matter of duty, the responsiblity of being a human being. That is the essense. Now, its true that without proper swadhyayam, its easy to pass fake knowledge to people. Thats why one needs to be careful about what one speaks. That said, one can always share what one knows regarding where one might find truth. That is, one can talk about the leelas of Mahatmas and their teachings, and point others towards that in one's pravachanam. And tell people clearly that it is themselves that have to find the truth and that one is simply sharing the teachings of others, Mahatmas to be sure, as a part of one's own Dharma. A great discussion in the first chapter of Sai Naatha Prabothamritam makes this point very very clear.

Jai Sai Master!!

Asterias

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: "Swaadhyaaya Pravachanaabhayaam"
« Reply #11 on: August 09, 2011, 08:00:08 PM »
Jai Sai Master !

Dear Jagadish garu,

Sorry for such a late reply to your post, but I think Mastergaru answers your questions perfectly. Please go through the first article of July Magazine 2009.

In case you dont have it, here is the link to it from SaiBharadwaja.org

http://www.saibharadwaja.org/pages/magazine.aspx

Jai Sai Master !