Author Topic: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU  (Read 138940 times)

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #30 on: August 23, 2013, 09:06:13 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో . 2. యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్
         తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్

      గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                               మాయ

10 . ఒక సాధువు దక్షిణేశ్వరాలయంలోని `నహబత్ఖానా` పైనున్న గదిలో కొంతకాలం నివసించాడు . అతడు ఎవరితోను మాట్లాడక కాలాన్నంతా దైవధ్యానంలోనే గడిపేవాడు . ఒకరోజు హఠాత్తుగా మబ్బుపట్టి ,ఆకాశంలో కారు చీకటి కమ్ముకొంది ;వెంటనే పెనుగాలి వీచి మబ్బంతా విడిపోయింది . ఇది చూసి ఆ సాధువు పకపక  నవ్వుతూ నహబత్ఖానా ముందటి వసారాలో `ధై `య్యని నృత్యం చేయసాగాడు . ఈ వింత చూసి శ్రీ రామకృష్ణుడు ,"ఇదేమిటి ? ఇన్నాళ్ళనుంచీ ఇంత నిశ్శబ్దం గా తదేక ధ్యానంతో కాలం గడుపుతూన్న మీరు ఈ వేళ ఇంత ఆనందంగాను నృత్యం చేయటానికి కారణం ఏమిటి ?"అని ఆ సాధువును అడిగారు ,అందుకా మహాత్ముడు "ఈ సంసారాన్ని ఆవరించి ఉన్న మాయా ఇలాటిదే కదా !"అని జవాబిచ్చాడు . మొదట ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది ; హఠాత్తుగా మబ్బు పట్టి చీకటి పడుతుంది . అంతలోనే తిరిగి సమస్తమూ ఎప్పటి మాదిరే అవుతుంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె  వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !![14/size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #31 on: August 24, 2013, 09:45:00 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురుబందువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 3 . సర్వ తీర్ధావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః
          గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్

       గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                                 అవతారాలు

1. పెద్ద మానొకటి కొట్టుకొని పోయేటప్పుడు ఎన్ని వందల పక్షులనో తనమీద మోసికొన పోగల్గుతుంది : అది మునగదు . అలాగే అవతార పురుషులు ఆవిర్భవించి నప్పుడు వారిని ఆశ్రయించి అనేకులు ముక్తి పొందుతారు .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #32 on: August 25, 2013, 08:43:31 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 4 . అజ్ఞానమూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్

  గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                             అవతారాలు
2. పొగబండిని లాగుతున్న యంత్రం తానూ గమ్యస్ధానం చేరటమే కాక ,తనతో సహా సామాన్లతో నిండిన అనేక పెట్టెలను లాక్కుని పోతున్నది . అవతార పురుషులు (సంసార భారంచే కుంగిన )జనాన్ని కొనిపోయి భగవద్సన్నిధిని చేరుస్తున్నారు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !! [/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #33 on: August 26, 2013, 08:10:45 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో .5. కాశీక్షేత్రం నివాసశ్చ జాహ్నవీ చరణోదకం
        గురుర్విశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః

  గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                             మానవులు : భిన్నవర్గాలు

1. మనుష్యులు తలగడ దిండ్ల గలేబులు లాంటివారు . ఒక గలేబు ఎర్రగా ఉండవచ్చు . ఇంకొకటి నల్లగా  ఉండవచ్చు . మరొకటి నీలంగా ఉండవచ్చు .కాని వాటి అన్నిటి లోపల ఉండేది దూదే . మానవుల స్ధితీ ఇలాటిదే . ఒకడు అందగాడు. కురూపి ;వేరొకడు సన్మార్గుడు .: ఇంకొకడు దుర్మార్గుడు .కాని వారందరిలోను ఒకే భగవంతుడు నెలకొని ఉన్నాడు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
 [/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #34 on: August 27, 2013, 08:14:17 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో . 6 .గుకారః ప్రధమో వర్ణః మాయాది గుణభాసకః
         రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం

  గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                 మానవులు: భిన్న వర్గాలు

2. మనుష్యులు రెండు రీతులు :మొదటి రీతివారు చెరిగే చేటలాంటి వారు :రెండవ రీతి వారు జల్లించే జల్లెడ లాంటి వారు ,చేట పనికి మాలిన పొ ల్లునువిడిచి ,ఉపయోగపడే బియ్యం పప్పు మొదలైన వాటిని తన యందు నిలుపు కొనేట్లు మొదటి తరగతి వారు అయోగ్యులైన కామినీ కాంచనాల వంటి వాటిని విసర్జించి ,పరమ ప్రాప్త్యుడైన భగవంతుణ్ణి మాత్రమే స్వీకరిస్తారు . జల్లెడ సన్నని పదార్ధాలను జారవిడిచి పొల్లును గ్రహిస్తుంది . ఇలాగే రెండవ తరగతి జనం పరమ ప్రాప్త్యమైన వస్తువును పరిత్యజించి కామినీ కాంచనాల వంటి వాటిని చేపడతారు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !! [/14size]

mannava satyam

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • MANNAVA SATYAM AND SM
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #35 on: August 27, 2013, 11:33:09 AM »
in sai master smaran

YOU ARE PICKING DIAMONDS FROM PARAMAHAMSA

MOST MOST USEFUL
Om Sai Master! Nenu forum loki vacchindi nerchukotaaniki kaadu. Master gaari vadda nerchukunnadi chaalu. Ikkada itarula abhipraayaalu telusukovadaaniki mariyu naa abhipraayaalu velladinchadaaniki maatrame. Saranaagata vatsaludu Pujya Master gaari pavitra paadamulaku 
namaskaaramulu.

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #36 on: August 28, 2013, 07:24:35 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 7 . కర్మణా మనసావాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్।  
          దీర్ఘ దండ నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ॥

      గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                  మానవులు : భిన్న వర్గాలు  

3. లౌకికుడి మనస్సు పేడపురుగు లాటిది అది  పేడలోనే కాలం గడుపుతూ ,అక్కడే ఉండ గోరుతుంది . దాన్ని పట్టుకొని పరిమళిస్తూన్న పద్మం మీద బలవంతంగా పెట్టామా ,అది గిల గిల కొట్టుకొంటుంది ఆ విధంగానే లౌకిక జనానికి లోకాభిరామాయణం తప్ప ఇతర ప్రసంగం ఏదీ రుచించదు . భగవత్కధలనుగాని ,ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గాని ప్రసంగిస్తూండే జనం ఉన్న చోటును విడిచి ,పనిమాని లోకాభిరామాయణాన్ని  చెప్పుకొనే వారి వద్దకు పోగానే వారికి హాయిగా ఉంటుంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #37 on: August 29, 2013, 01:18:41 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 8 . శరీర మింద్రియం ప్రాణమర్ధ స్వజన బాన్ధవాన్ ।
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ॥

 గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                     మానవులు : భిన్న వర్గాలు

4 . వలలో పడ్డ చేపలు కొన్ని నిశ్చలంగా వలను అంటుకొని ఉంటవి . అవి బయటపడాలనే
ప్రయత్నమే చేయవు . మరికొన్ని ఎంతో పెనుగులాడి ఇటూ అటూ పోర్లాడుతుంటవి గాని
తప్పించు కోలేవు . మరికొన్ని వలను తెగ కొరికి నెమ్మదిగా ఎలాగో తప్పించుకొని
పోతాయి . ఇలాగే లోకంలో జనం -బద్దులు ,ముముక్షువులు ,ముక్తులు అని మూడు
విధాలుగా ఉన్నారు . (అంటే : కర్మ పాశం చేత బద్దులయినవారు ,కర్మపాశాన్ని
విడిపించుకో యత్నించేవారు ,కర్మపాశాన్ని విదిపించుకొన్న వారు . )

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #38 on: August 30, 2013, 08:57:03 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 9 . గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం ।
           గురో: పరతరం నాస్తి తస్మాత్సం పూజయేద్గురుం ॥

   గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                   మానవులు : భిన్న వర్గాలు

5 . ఒక పల్లె పడుచు తన ఇంటికి పోతూ ,దారిలో ప్రొద్దుగూకి గాలివాన వచ్చినందున సమీపంలోని ఒక పుష్పలావికుడి ఇంటిని చేరింది . అతడు ఆమెను ఆదరించి ,తన పువ్వులు నిల్వ ఉంచుకొనే గదికి ఆనుకొన్న పంచాది అరుగు మీద ఆ రాత్రి గడపమన్నాడు . అంత సదుపాయమైన వసతి లభించినా ఆమెకు కునుకైనా పట్టలేదు . చిట్టచివరికి ఆమె తోటలో విరిసి ఘుమ ఘుమ పరిమళిస్తున్న పువ్వుల సువాసనే తన నిద్రా భంగానికి కారణంగా కనుగొని ,ఖాళీగా ఉన్న తన చేపల బుట్ట మీద కొంచెం నీళ్ళు చల్లి ,ఆ బుట్టను తన ముక్కు దగ్గరగా ఉంచుకొని పడుకొంది . అరగడియలో ఆమెకు గాఢ నిద్ర పట్టింది . లౌకిక జనం సంగతి కూడ  ఇలాగే ఉంటుంది . వారికి సంసార లంపటాల దుర్వాసనే గాని ఇతర మేదీ రుచించదు .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #39 on: August 31, 2013, 08:06:58 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 10. గురుబ్రహ్మ గురువిష్ణు: గురుర్దేవోమహేశ్వరః ।
           గురుస్సాక్షాత్పరంబ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

   గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                 మానవులు :భిన్నవర్గాలు

6. పావురం పిల్ల కంఠం తడవి చూసినప్పుడు అది ధాన్యపు గింజలతో నిండి ఉందని కనుగొనవచ్చు . ఇలాగే లౌకికుడు తో సంభాషించితే  అతగాడి హృదయం ప్రాపంచిక చింతనలతో  నిండి ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు . సంసారం అంటే ఇటు వంటివారు తాపత్రయ పడేటట్టిదే .పారమార్ధిక ప్రసంగాలను ఆలకించటానికి వారికి మనసొప్పదు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !![/14size]

SaimasterDevotee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3323
 • I Love my Master
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #40 on: August 31, 2013, 09:21:56 PM »
Jai Sai Master!

Quote
గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                 మానవులు :భిన్నవర్గాలు

6. పావురం పిల్ల కంఠం తడవి చూసినప్పుడు అది ధాన్యపు గింజలతో నిండి ఉందని కనుగొనవచ్చు . ఇలాగే లౌకికుడు తో సంభాషించితే  అతగాడి హృదయం ప్రాపంచిక చింతనలతో  నిండి ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు . సంసారం అంటే ఇటు వంటివారు తాపత్రయ పడేటట్టిదే .పారమార్ధిక ప్రసంగాలను ఆలకించటానికి వారికి మనసొప్పదు .

Quote
4 . వలలో పడ్డ చేపలు కొన్ని నిశ్చలంగా వలను అంటుకొని ఉంటవి . అవి బయటపడాలనే
ప్రయత్నమే చేయవు . మరికొన్ని ఎంతో పెనుగులాడి ఇటూ అటూ పోర్లాడుతుంటవి గాని
తప్పించు కోలేవు . మరికొన్ని వలను తెగ కొరికి నెమ్మదిగా ఎలాగో తప్పించుకొని
పోతాయి . ఇలాగే లోకంలో జనం -బద్దులు ,ముముక్షువులు ,ముక్తులు అని మూడు
విధాలుగా ఉన్నారు . (అంటే : కర్మ పాశం చేత బద్దులయినవారు ,కర్మపాశాన్ని
విడిపించుకో యత్నించేవారు ,కర్మపాశాన్ని విదిపించుకొన్న వారు . )

Quote
                  మానవులు : భిన్న వర్గాలు 

3. లౌకికుడి మనస్సు పేడపురుగు లాటిది అది  పేడలోనే కాలం గడుపుతూ ,అక్కడే ఉండ గోరుతుంది . దాన్ని పట్టుకొని పరిమళిస్తూన్న పద్మం మీద బలవంతంగా పెట్టామా ,అది గిల గిల కొట్టుకొంటుంది ఆ విధంగానే లౌకిక జనానికి లోకాభిరామాయణం తప్ప ఇతర ప్రసంగం ఏదీ రుచించదు . భగవత్కధలనుగాని ,ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గాని ప్రసంగిస్తూండే జనం ఉన్న చోటును విడిచి ,పనిమాని లోకాభిరామాయణాన్ని  చెప్పుకొనే వారి వద్దకు పోగానే వారికి హాయిగా ఉంటుంది .

Excellent Quotes.......

Thanks a lot.

Jai Sai Master!
"The life of Saibaba is as wide and as deep as the infinite ocean;all can dive deep into it and take out precious gems of knowledge and devotion and cherish them to transform their lives." --- Sri Sai Satcharitra

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #41 on: September 01, 2013, 09:48:25 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతినీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 11. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ ।
           తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

       గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                           మానవులు ;భిన్నవర్గాలు

7. ముల్లంగి దుంపలను తిన్న వ్యక్తి త్రేన్పులను బట్టే ఆ నిజం బయటపడుతుంది . అదే విధంగా నువ్వొక సాధువును కలుసుకోగానే అతడు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రసంగించ టానికి ప్రారంభిస్తాడు . ఇక లౌకికుడు లౌకిక విషయాలను మాత్రమే పలుకుతాడు . ఏగూటి చిలుకకు ఆ గూటి పలుకు గదా !

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #42 on: September 02, 2013, 10:40:40 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో .స్ధావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్సచరాచరమ్ ।
     తత్పదం దర్శితం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

     గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                   మానవులు :భిన్నవర్గాలు

8. తేనెటీగ ,జోరీగ అంటూ రెండు రకాల ఈగలున్నాయి . తేనెటీగ తేనెను మాత్రం గ్రోలుతుంది . జోరీగ తేనెను పీల్చటమే గాక ,దానికి సందు దొరికినప్పుడల్లా అంతకంటే ఎక్కువ తమకంతో రసికారు తూండే   పుండు మీద వాలుతుంది . మనుష్యుల విషయం కూడ ఇలాటిదే . భగవద్భక్తులు భగవంతుణ్ణి గురించే కాని ఇతర విషయాలను గురించి మాట్లాడ ఇష్టపడరు . ఇక సంసార మోహితులు కామినీ కాంచనాలను గురించిన సుద్దులు చెవిన పడగానే తాము అదివరకు వింటూండిన భగవద్గోష్టినిని విడిచి తటాలున  సంభాషణ లోకి దిగుతారు .  

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!


Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #43 on: September 03, 2013, 01:40:37 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 13. చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం
           నాదబిందు కళాతీతం తస్మైశ్రీ గురవేనమః

     గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                            మానవులు :భిన్నవర్గాలు

9 . బొత్తిగా పరలోక చింతన లేని లౌకికుడి నైజగుణం ఏమిటంటే ,భక్తిగీతాన్ని గాన్ని ,స్తోత్రాన్ని  గాని ,చివరకు భగవన్నామాన్ని గాని తానూ వినడు సరికదా ,పరులను కూడ విననివ్వక చెడగొడతాడు ;ధర్మాన్ని, దార్మికులను దూషిస్తాడు .; భగవంతుణ్ణి ధ్యానించేవారిని చూసి వెక్కిరిస్తాడు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #44 on: September 04, 2013, 12:49:04 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో .14.  చిన్మయ వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
      అసిత్వం దర్శతం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

  గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                  మానవులు : భిన్నవర్గాలు

10. ఎలాటి ఆయుధము చొరశక్యం కానంతటి దట్టమైన చర్మం మొసలిది . అలాగే లౌకికుడికి నువ్వెంత శ్రమించి మత బోధ చేసినా అతగాడి చెవి కెక్కదు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]