Author Topic: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU  (Read 132949 times)

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ||  21.  శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
                గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

నైన తస్య కృతేనార్థో
నాకృతేనేహ  కశ్చన |
న చాస్య సర్వభూతేషు
కశ్చిదర్తవ్యపాశయః     | 18 |

అట్టి మహాత్ముడు ఈ జగత్తునందు కర్మలు చేయుట వలనను ,చేయకుండుట వలనను అతనికి ఎట్టి ప్రయోజనమూ ఉండదు . అతనికి సర్వప్రాణులతోడను స్వార్ధపరమైన సంబంధము ఏ విధముగను ఏ మాత్రము ఉండదు .   ( 18 )

తస్మాదసక్తః  సతతం
కార్యం కర్మ సమాచార |
ఆసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ
పరమాప్నోతి పూరుషః   | 19 |

అందువలన నీవు నిరంతరము ఆసక్తిరహితుడవై కర్తవ్య కర్మలను చక్కగా ఆచరింపుము . ఏలనన ,ఆసక్తిని వీడి కర్మలను సదా ఆచరించు మనుష్యునకు పరమాత్మ ప్రాప్తి కలుగును .    ( 19 ) 


 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

 
శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమ్
ఆస్థితా  జనకాదయః  |
లోక సంగ్రహమేవాపి
సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి | 20 |

జనకుడు మొదలగు జ్ఞానులు గూడ ఆసక్తి రహితముగా కర్మలను ఆచరించుట వలననే పరమసిద్ధిని పొందిరి . కావున నీవును లోకహితార్ధమై కర్మలను ఆచరించుటయే సముచితము . ( 20 )

యద్యదాచరతి    శ్రేష్ఠః
తత్తదేవేతరో   జనః  |
స  యత్ప్రమాణం  కురుతే
లోకస్తదనువర్తతే  | 21 |

శ్రేష్ఠుడైన పురుషుని ఆచరణమునే ( ప్రవర్తననే ) ఇతరులను అనుసరింతురు . అతడు నిల్పిన ( ప్రతిష్ఠించిన ) ప్రమాణములనే లోకులందఱును పాటించెదరు . ( 21 )

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 23.       ఏక ఏవ పరో బన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే ।
              గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః॥   
 
శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

న   మే  పార్దాస్తి కర్తవ్యం
త్రిషు   లోకేషు కించన |
నానవాప్తమవాప్తవ్యం
వర్త ఏవ చ కర్మాణి | 22 |

ఓ అర్జునా ! ఈ ముల్లోకములయందును  నాకు కర్తవ్యము అనునదియే లేదు . అట్లే పొందదగిన వస్తువులలో ఏదియును నేను పొండనిదియును లేదు . ఐనను నేను కర్మలయందే ప్రవర్తిల్లుచున్నాను . ( 22 )

యది వ్యాహం  న  వర్తేయం
జాతు  కర్మణ్యతంద్రితః  |
మమ  వర్త్మానవర్తంతే
మనుష్యాః  పార్థ   సర్వశః   | 23 |

( ఏలనన ) ఓ పార్థా ! ఎప్పుడైనను నేను సావధానుడనై కర్మలయందు ప్రవర్తింపకున్నచో  లోకమునకు గొప్పహాని సంభవించును . ఎందుకనగా మనుష్యులందఱును  అన్ని విధముల నా మార్గమునే అనుసరింతురు . ( 23 )


అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
 
 జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.  గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

ఉత్సీదేయురిమే  లోకా
నకుర్యాం  కర్మ చేదహమ్  |
సంకరస్య  చ కుర్తా స్యామ్
ఉపాహన్యామిమాః  ప్రజాః       | 24 |

నేను కర్మలను ఆచరించుట మానినచో ఈ లోకములన్నియును  నశించును . అంతేగాదు లోకములందు అల్లకల్లోలములు ( సాంకర్యములు ) చెలరేగెను . ప్రజానష్టము వాటిల్లును . అప్పుడు అందులకు నేనే కారకుడయ్యెదను    ( 24 )

సక్తాః  కర్మణ్యవిద్వాంసో
యథా  కుర్వంతి భారత  |
కుర్యాద్విద్వాంస్తథా సక్తః 
చీకీర్షుర్లోక సంగ్రహమ్   | 25 |

ఓ భారతా ! ( అర్జునా ! )  అజ్ఞానులు కర్మలయందు  ఆసక్తులై వాటిని ఆచరించినట్లుగా  విద్వాంసుడు ( జ్ఞాని ) కూడా లోకహితార్ధమై కర్మలను  ఆచరించవలెను .  ( 25 )

 

 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


 

 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో  యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్
 

న బుద్ధిభేదం జనయేత్
అజ్ఞానాం కర్మసంగినామ్  |
జోషయేత్  సర్వకర్మాణి
విద్వాన్ యుక్తః  సమాచరన్     | 26 |

పరమాత్మస్వరూపమునందు నిశ్చలస్థితిని పొందిన జ్ఞాని శాస్త్రవిహిత కర్మలను ఆసక్తితో ( ఫలాశక్తితో ) ఆచరించు అజ్ఞానుల బుద్ధులను భ్రమకు లోనుచేయరాదు . అనగా కర్మలయందు వారికి అశ్రద్ధను కలిగింపరాదు . పైగా తాను  కూడ
శాస్త్రవిహితములైన సమస్తకర్మలను చక్కగా చేయుచు వారితో గూడ అట్లే చేయింపవలెను . ( 26 )

ప్రకృతేః  క్రియమాణాని
గుణైః  కర్మాణి  సర్వశః  |
అహంకారవిమూఢాత్మా
కర్తాహమితి  మన్యతే | 27 |
వాస్తవముగా కర్మలన్నియును అన్నివిధముల ప్రకృతిగుణములద్వారానే చేయబడుచుండును . అహంకార విమూఢా త్ముడు  ( అహంకారముచే మోహితమైన అంతః కరణముగల  అజ్ఞాని ) ' ఈ కర్మలకు నేనే కర్తను ; అని భావించును .  ( 27 )

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
  
 


                                                               

                                                                                                                                                                                         

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

తత్త్వవిత్తు మాహాబాహో
గుణకర్మవిభాగయోః  |
గుణా గుణేషు వర్తంత
ఇతి మత్వా న సజ్జతే  | 28 |

కాని ,ఓ మహానుభాహో  ( అర్జునా ! ) గుణవిభాగ తత్త్వమును ,కర్మవిభాగ తత్త్వమును ( త్రిగుణాత్మకమైన  మాయయొక్క కార్యరూపములగు పంచమహాభూతములను ,మనస్సు ,బుద్ధి ,అహంకారము ,ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ,ఐదు కర్మేంద్రియములు ,శబ్దాది విషయములు -వీటి సముదాయమునే 'గుణవిభాగము అని యందురు . వీటి పరస్పర చేష్టలనే ;కర్మవిభాగము అని యందురు . ) తెలిసికొన్న జ్ఞానయోగి ( పైన పేర్కొనబడిన గుణ ,కర్మ విభాగముల కంటె 'ఆత్మ ' నే వేరనియు ,నిర్లిప్తమనియు తెలిసికొనుటయే దాని తత్త్వమును తెలిసికొనుటయగును . ) గుణములే గుణములయందు ప్రవర్తిల్లుచున్నవని భావించి ,వాటి యందు ఆసక్తుడు కాడు .

ప్రకృతేర్గుణసమూఢాః
సజ్జంతే  గుణకర్మసు  |
తానకృత్స్నావిదో  మందాన్
కృత్స్నవిన్న విచాలయేత్  | 29 |

ప్రకృతిగుణములచే పూర్తిగా మోహితులైన మనుష్యులు ఆ గుణముల యందును ,కర్మలయందును మిక్కిలి ఆసక్తులగుదురు . అట్టి మిడిమిడిజ్ఞానముగల మందబుద్ధులైన అజ్ఞానులను పూర్తిగా తెలిసిన జ్ఞానియైనవాడు భ్రమకు ( ఊగిసలాటకు ) గురి చేయరాదు . ( 29 )     

 
 
 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

మయి సర్వాణి కర్మాణి
సంన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా
నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా
యుధ్యస్వ విగతజ్వరః | 30 |

అంతర్యామి ,పరమాత్మని ఐన నాయందే నీ చిత్తమును ఉంచి ,కర్మలనన్నింటినీ నాకే అర్పించి ,ఆశా మమతా సంతాపములను వీడి ,యుద్ధము చేయుము .

యేమే మతమిదం నిత్యమ్
అనుతి ష్టంతి మానవాః |
శ్రద్దావంతో నాసూయంతో
ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః || 31|

దోషదృష్టి లేకుండ శ్రోద్దాయుక్తులైన ఈ మతమును అనుసరించు మానవులు గూడ సమస్త కర్మబంధములు నుండి ముక్తులయ్యెదరు . ( 31 ) 


 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 


శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   
 
యే   త్వేతదభ్యసూయంతో
నానుతిస్టంతి మే మతమ్  |
సర్వజ్ఞానవిమూఢాంస్తాన్
విద్ధి నాష్టానచేతసః  | 32 |
కానీ నాయందు దోషారోపణ చేయుచు ,నా ఈ ఉపదేశమును జానుసరింపని మూర్ఖుల సమస్తజ్ఞాన విషయముల యందును మోహితులై ( విపరీత జ్ఞానోపహతులై ) భ్రష్టులై ,కష్టనష్టముల పాలయ్యెదరని ఎఱుంగుము .

సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః
ప్రకృతేః  జ్ఞానవానపి |
ప్రకృతిం యాంతి భూతాని
నిగ్రహః కిం కరిష్యతి  | 33 |

సమస్త ప్రాణులను తమ తమ ప్రకృతులను అనుసరించి ( స్వభావములకు లోబడి ) కర్మలు చేయుచుండును . జ్ఞానియు తన ప్రకృతిని ( స్వభావమును ) అనుసరించియే క్రియలను ఆచరించును . ఎవ్వరైనను పట్టుబట్టి కమర్లను ఎట్లు త్యజింపగలరు ?     ( 33 )

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

ఇంద్రియస్యేంద్రియస్వార్ధే
రాగద్వేషా  వ్యవస్థితౌ   |
తయోర్న  వశమాగచ్ఛేత్
తౌ  హ్యస్య  పరిపంధినౌ | 34 |

ప్రతి ఇంద్రియార్ధమునందును ( ప్రతి ఇంద్రియ విషయమునందు ) రాగద్వేషములు దాగియున్నవి . మనుష్యుడు ఈ రెండిటికిని  వశము కాకూడదు . ఏలనన ఈ రెండే మానవుని శ్రేయస్సునకు విఘ్నకారకములు ,మహాశత్రువులు . ( 34 )

శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః
పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ |
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః
పరధర్మో భయావహః | 35 |

పరాధర్మమునందు ఎన్నో సుగుణములు  ఉన్నను స్వధర్మమునందు  అంతగా సుగుణములు లేకున్నను చక్కగా అనుష్టింపబడు ఆ పరధర్మము కంటెను స్వధర్మాచరణమే ఉత్తమము . స్వధర్మాచరణము నందు మరణించుటయు శ్రేయస్కరమే . పరధర్మాచరణము  భయావహము .    ( 35 )
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత

శ్లో ॥  3.  సర్వ  తీర్దావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
             గురో: పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరశి ధారయన్ ॥

  శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

అర్జున ఉవాచ
అథ కేన ప్రయుక్తోయం
పాపం చరతి పూరుషః  |
అనిచ్చన్నపి వార్షేయ
బలాదివ  నియోజితః  | 36 |

అర్జునుడు పలికెను -ఓ కృష్ణా ! మానవుడు తనకు ఇష్టము లేకున్నను ఇతరులు బలవంతము చేసినట్లుగా దేని ప్రభావముచే ప్రేరితుడై పాపములను చేయు చుండును ?   ( 36 )

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

కామ  ఏష క్రోధ ఏష
రజోగుణ సముద్భవః  |
మహాశనో  మహాపాప్మా
విద్ధ్యేనమిహ  వైరిణమ్   | 37 |

శ్రీ భగవానుడు పలికెను - రజోగుణమునుండి  ఉత్పన్నమగునదే కామము . ఇదియే క్రోధరూపమును దాల్చును . ఇది మహాశనము . భోగానుభవములతో ఇది చల్లారునది గాదు . పైగా అంతులేని పాపకర్మా చరణములకు ఇదియే ప్రేరకము . కనుక ఈ విషయమున దీనిని పరామశత్రువుగా ఎఱుంగుము .     ( 37 )

 

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥4.  అజ్ఞాన మూలహరణం జన్మ కర్మ నివారకమ్ ।
          జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం గురో: పాదోదకం పిబేత్ ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

ధూమేనావ్రియతే  వహ్నిః
  యధాదర్శో మలేన చ |
యథోల్బేనావృతో గర్భః
తథా తేనెదమావృతామ్   | 38 |

పొగచే అగ్నియు ,ధూళిచే అద్దము ,మావిచే గర్భము కప్పివేయబడునట్లు ,జ్ఞానము కామముచే ఆవృతమై యుండును .

ఆవృతం జ్ఞానమేవాతేన
జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా  |
కామరూపేణ కౌంతేయ
దుష్పూ రేణానలేన  చ  | 39 |

ఓ అర్జునా ! కామము అగ్నితో సమానమైనది ( అగ్నివంటిది ) అది ఎన్నటికిని చల్లారదు . జ్ఞానులకు అది నిత్యవైరి . అది మనుష్యుని జ్ఞానమును కప్పివేయుచుండును .   ( 39 )
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

   5. కాశీ క్షేత్రం నివాసశ్చ  జాహ్నవీ చరణోదకం ।
      గురువిశ్వేశ్వర స్సాక్షాత్తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః
అస్యాధిష్ఠానముచ్యతే  |
ఏతైర్విమోహయత్యేష
జ్ఞానమావృత్య  దేహిన మ్  | 40 |

ఇంద్రియములు ,మనస్సు ,బుద్ధి ఈ కామమునకు నివాసస్థలములు . ఇది ( ఈ కామము ) మనో బుద్ధీంద్రి యముల  ద్వారా జ్ఞానమును కప్పివేసి ,జీవాత్మను మోహితునిగా చేయును . ( 40 )

తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ
నియమ్య  భరతర్షభ  |
పాప్మానం  ప్రజహి  హ్యేనం
జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్   | 41 |

కావున ఓ అర్జునా ! మొదట ఇంద్రియములను వశపరచుకొనుము . పిదప జ్ఞానవిజ్జ్ఞానములను నశింపజేయునట్టి మహాపాపియైన ఈ కామమును అవశ్యముగా సర్వశక్తులు నొడ్డి రూపుమాపుము . ( 41 ) 

   
 

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
 
 జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :   
        6. గుకారః ప్రధమోవర్ణః మాయాది గుణభాసకః ।
           రుకారోస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం ॥ 

                 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

ఇంద్రియాణి  పరాణ్యాహుః
ఇంద్రియేభ్యః  పరం మనః |
మనసస్తు  పరా బుద్ధి ః
యో బుద్ధేః పరతస్తు సః   | 42 |

స్థూలశరీరము కంటెను ఇంద్రియములు బలీయములు ,సూక్ష్మములు ,శ్రేష్ఠములు అని పేర్కొందురు . ఇంద్రియములకంటెను మనస్సు ,దానికంటెను బుద్ధి శ్రేష్టమైనవి . ఆ బుద్ధి కంటెను అత్యంత శ్రేష్టమైనది ,సూక్షమైనది ఆత్మ .

ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా
సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా  |
జహి శత్రుం  మహాబాహో
కామరూపం దురాసదమ్  | 43 |

ఈ విధముగా బుద్ధికంటెను ఆత్మపరమైనదని అనగా సూక్ష్మము  ,బలీయము ,మిక్కిలి శ్రేష్ఠము ఐనదని  తెలిసికొని ,ఓ మహాబాహో ! బుద్ధిద్వారా మనస్సును వశపరుచుకొని ,దుర్జయశత్రువైన కామమును నిర్మూలింపుము .  ( 43 )

                                 ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భాగవద్గీతా సూపనిషత్సు
                               బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే
                               కర్మయోగో నామ తృతీయోద్యాయః  || 3 ||
 
 
 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!


Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

7.  శ్లో ||   కర్మణా మనసా వాచా సర్వదారాధయేద్గురుమ్ ।
              దీర్ఘ దండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జోగురుసన్నిధౌ ||

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః
అథ చతుర్ధోధ్యాయః
జ్ఞానకర్మసన్న్యాసయోగః

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ
ఇమం వివస్వతే యోగం
ప్రోక్తస్వాన్ మనవే ప్రాహ
మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్  | 1|

శ్రీ భగవానుడు ఇట్లు పలికెను -నేను నిత్యసత్యమైన ఈ యోగమును సూర్యునకు తెలిపితిని . సూర్యుడు తన పుత్రుడైన వైవస్వతమనువునకు దీనిని బోధించెను . ఆ మనువు తన కుమారుడైన ఇక్ష్వాకునకు ఉపదేశించెను .  (1 )

ఏవం  పరంపరాప్రాప్తమ్
ఇమం రాజర్షయో విదుః  |
స కాలేనేహ  మహతా
యోగో నష్టః పరంతప  | 2|

ఓ పరంతపా ! ( అర్జునా !)  ఈ విధముగ  పరంపరా  ప్రాప్తమైన ఈ యోగమును రాజర్షులు ఎఱింగిరి . కాని అనంతరము ఈ యోగము కాలక్రమమున భూలోకమునందు లుప్తప్రాయ మయ్యెను .  (2)   


అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదే వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

 8.      శరీర మింద్రియం ప్రాణ మర్ధ స్వజన బాంధవాన్  ॥
          ఆత్మదారాధికం సర్వం సద్గురుభ్యోనివేదయేత్ ||

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

స ఏవాయం మయా తేద్య
యోగః ప్రోక్తః పురాతనః |
భక్తోసిమే  సఖా చేతి
రహస్యం హ్యేతదుత్తమమ్  | 3 |

ఈ యోగము ఉత్తమైనది . రహస్యముగా ఉంచదగినది . నీవు నాకు భక్తుడవు . ప్రియసఖుడవు . కనుక మిక్కిలి పురాతమైన ఈ యోగమును నేడు నీకు తెలుపుచుంటుని .  ( 3)

అర్జున ఉవాచ

అపరం  భవతో  జన్మ
పరం జన్మ వివస్వతః  |
కథమేతద్విజానీయాం
త్వామాదౌ  ప్రోక్తవానితి  | 4 |

అర్జునుడు పలికెను - కృష్ణా ! నీ జన్మ ఇటీవలిదే . సూర్యుని జన్మ కల్పాదియందు జరిగినది . అనగా అతి ప్రాచీనమైనది . కనుక నీవు సూర్యునకు దీనిని దీనిని ఉపదేశించుట ఎట్లు సాధ్యపడును ? దీనిని నేను విశ్వసించుట యెట్లు ?  (4)
 
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!