Author Topic: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU  (Read 132911 times)

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

 


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

15. శ్లో ॥   సపితా సచమే మాతాసబంధుస్సచ  దేవతా ।
               సంసార మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 
 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

తత్రాపశ్యత్  స్థితాన్ పార్ధ:
పితౄనథ  పితామహాన్  |
ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భాతౄన్
పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా  | 26 |
శ్వశురాన్   సుహృదశ్చైవ
సెంనయోరుభయోరపి    |

పిమ్మట పార్థుడు ఆ ఉభయసేనయందును చేరియున్న పెదతండ్రులను ,పినతండ్రులను ,తాత ముత్తాతలను ,గురువులను ,మేనమామలను ,సోదరులను ,పుత్రులను ,[పౌత్రులను ,మిత్రులను ,పిల్లనిచ్చిన మర్మాలను మున్నగు ఆత్మీయులను చూచెను .      ( 26,27 పూర్వార్థము )
   

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

 జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

16. శ్లో ॥  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
              యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

తాన్ సమీక్షస్య కౌంతేయః
సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్  | 27 |
కృపయా  పరయావిష్టో
విషీదన్నిదమబ్రవీత్   |

సమరభూమికి వచ్చియున్న బంధువులను అందరిని చూచి ,కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు అత్యంత కరుణా సమంచితుడై శోక సంతప్తుడై ఇట్లు పలికెను .   

 

 అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

    17. శ్లో || యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వంభాతియద్భానరూపతః  |
                  యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

అర్జున ఉవాచ

దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ
యుయుత్సుమ్  సముపస్థితమ్  | 28 |
సీదంతి  మమ  గాత్రాణి
ముఖం చ పరిశుష్యతి  |
వేపథుశ్చ శరీరే మే
రోమహర్షశ్చ  జాయతే  | 29 |

అర్జునుడు పలికెను -ఓ కృష్ణా సమరోత్సాహముతో రణరంగమున నిలిచియున్న ఈ స్వజన సమూహమును జూచి ,నా అవయవములు శిథిలము లగుచున్నవి . నోరు ఎండిపోవుచున్నది . శరీరమునందు వణుకు ,గగుర్పాటు కలుగుచున్నవి . (281/2-29 )
 
       
    అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం!
జై సాయిమాస్టర్!   జై దివ్యజనని!! 

 
 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :


   శ్లో || 18 .  ఏ నేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్త చైత్యాదికం తదా ।
                   జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

గాండీవం స్రంసతే హస్తాత్
త్వక్షైవ పరిదహ్యతే |
న చ  శక్నోమ్యవస్థాతుం
భ్రమతీవ చ మీ మనః  | 30 |

గాండీవము చేతినుండి జారిపోవుచున్నది . చర్మము తపించుపోవుచున్నది . మనస్సు భ్రమకు గురియైనట్లు అనిపించుచున్నది . కనుక ఇక్కడ నిలబడలేక పోవుచున్నాను . (30 )
 

 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో || 19. యస్యజ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదతః ।
           సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

నిమిత్తాని చ పశ్యామి
విపరీతాని కేశవ |
న చ శ్రేయోనుపశ్యామి
హత్వా  స్వజనమాహవే  | 31 |

ఓ కేశవా ! పెక్కు అపశకునములు కనబడుచున్నవి . యుద్ధమున స్వజనసమూహమును చంపుటచే  శ్రేయస్సు కలుగునని అనిపించుటలేదు . 
 
 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 20.  అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే ।
               జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

న కాంక్షే విజయం కృష్ణ
న చ రాజ్యం సుఖాని చ |
కిం నో రాజ్యేన గోవింద
కిం  భోగైర్జీవితేన  వా | 32 |

ఓ కృష్ణా ! నాకు విజయముగాని ,రాజ్యముగాని ,సుఖములు గాని అక్కరయే లేదు . గోవిందా ! ఈ రాజ్యము వలనగాని ,ఈ భోగములవలన గాని ,ఈ జీవితమువలన గాని ప్రయోజనమేమి ?     ( 32 )

యేషామర్థే   కాంక్షితం నో
రాజ్యం భోగా :  సుఖాని చ |
త ఇమే వస్థితా  యుద్ధే
ప్రాణంస్త్యక్త్వా ధనాని  చ  | 33 |

మనము ఎవరికై ఈ రాజ్యమును ,భోగములను ,సుఖములను  కోరుకొనుచున్నామో ,వారే ధనప్రాణములయెడ ఆశలు వదులుకొని యుద్ధమునకు వచ్చియున్నారు .     ( 33 )
 

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!


Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ||  21.  శోషణం భవ సింధోశ్చ  దీపనం క్షర సంపదాం ।
                గురో: పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

ఆచార్యాహః  పితరః పుత్రా:
తథైవ  చ పితామహా: |
మాతులా: శ్వశురాః  పౌత్రా :
శ్యాలాః  సంబంధినస్తథా  | 34 |

గురువులు ,తండ్రులు ,తాతలు ,కొడుకులు ,మనుమలు ,మేనమామలు ,మామలు ,బావమరుదులు ,ఇతర బంధువులు మొదలగువారు అందరును ఇచ్చటికి చేరియున్నారు .  ( 34 )

ఏతాన్న  హంతుమిచ్ఛామి
ఘ్నతోపి  మధుసూదన |
అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య
హేతో:  కిం ను మహీకృతే | 35 |

ఓ మధుసూదనా ! ముల్లోకాధిపత్యము కొరకైనను  నేను ఎవ్వరినీ చంపను . ఇక ఈ భూమండల విషయమై చెప్పనేల ? అట్లే వీరిలో ఎవ్వరైనను నన్ను చంపబూనిననూ నేను మాత్రము వీరిని చంపనే చంపను .                    ( 35 )

 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 22. మన్నాధః  శ్రీ జగన్నాధో మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు: ।
               మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

 
శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

నిహత్య  ధార్తరాష్ట్రాన్న:
కా ప్రీతి :  స్యాజ్జనార్ధన |
పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్
హత్వై తానాతతాయినః      | 36 |

ఓ జనార్దనా ! ఈ ధార్తరాష్ట్రులను  చంపి ,మనము బావుకొనునది ఏమి ? ( మనము మూట కట్టుకొనునది యేమి ? ) ఈ ఆతతాయులను  చంపుటవలన  మనకు పాపమే కలుగును .  ( 36 )


 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 23.       ఏక ఏవ పరో బన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే ।
              గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః॥   
 
శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

తస్మాన్నార్హా వయం  హంతుం
ధార్తరాష్ట్రాన్  స్వబాంధవాన్  |
స్వజనం  హి  కథం హత్వా
సుఖినః స్యామ మాధవ | 37 |

కనుక ఓ మాధవా ! మనబంధువులైన  ఈ ధార్తరాష్ట్రులను చంపుట మనకు తగదు . స్వజనులను చంపిన మనకు సుఖము ఎట్లు అబ్బును ?


అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile
 
 జై సాయి మాస్టర్ !                     
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 24.  గురు  మధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వమధ్యేస్ధితో గురు: ।
               గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 

యద్యప్యేతే  న పశ్యంతి
లోభోపహాత చేతసః
కులక్షయకృతం  దోషం
మిత్రద్రోహే  చ  పాతకమ్   | 38|

కథం  న జ్ఞేయమస్మాభిః
పాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్ '
కులక్షయకృతం  దోషం
ప్రపశ్యద్భినార్ధన               | 39 |

లోభాకారణముగ భ్రష్టచిత్తులైన వీరు కులక్షయము  వలన కలుగు దోషములను ,మిత్రదోహమువలన  సంభవించు  పాపములను చూడకున్నచో ,ఓ జనార్దనా ! కులనాశనము వలన కలుగు నష్టములను  ఎరింగిన మనము ఈ పాపములకు దూరముగా ఉండుటకు ఏల ఆలోచింపరాదు ?                (38-39 )


 అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !     
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో ॥ 25. మధులుబ్ధో  యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ ।
            జ్ఞానలుబ్ధస్తధా  శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥

 శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్

కులక్షయే    ప్రణశ్యంతి
కులధర్మా:  సనాతనాః ధర్మ నష్టే కులం  కృత్నమ్
అధర్మోభిభివత్యుత      | 40 |

కులక్షయమువలన సనాతనములైన కులధర్మము లన్నియును నశించును . ధర్మము అంతరించి పోయినప్పుడు కులమునందు అంతటను పాపమే వ్యాపించును .     ( 40 )

అధర్మాభిభవాత్  కృష్ణ
ప్రద్యుష్యంతి  కులస్త్రియః  |
స్త్రీషు దుష్టాను వార్షేయ
జాయతే వర్ణసంకరః

ఓ కృష్ణా ! అధర్మము (పాపము ) పెచ్చు పెరిగి పోయినప్పుడు కులస్త్రీలు మిక్కిలి దూషితలగుదురు . ఓ వార్షేయా ! స్త్రీలు దూషితలు ఐనచో వర్ణసాంకర్యము ఏర్పడును .    (41)


అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
 
 

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!
 
శ్రీ గురు గీత :
శ్లో ॥ 26.     అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ధ్విభాహుశ్చహరి: స్మృతః ।
               యో చతుర్వదనో బ్రహ్మశ్రీ గురు: కధితః ప్రియే ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్       

సంకరో  నరకాయైవ
కులఘ్నా నాం  కులస్య చ |
పతంతి పితరో     హేషాం
లుప్తపిండోదకక్రియాః                 |42 |

వర్ణసాంకర్యము  కులఘాతకులను ,కులమును నరకమునందు  పడవేయును . పిండోదకములు ( శ్రాద్ధతర్పణములు ) లోపించినందువలన  వారి పితరులను అధోగతి పాలయ్యెదరు .      (42 )

దోషైరైతైః  కులఘ్నానాం
వర్ణసంకరాకారకై  ః     |
ఉత్సాద్యంతే  జాతిధర్మా  ః
 కులధర్మాశ్చ  శాశ్వతాః    | 43 |

వర్ణసాంకర్యమునకు  మూలములైన  ఈ దోషముల వలన కులఘాతకుల యొక్క సనాతన కులధర్మములు ,జాతిధర్మములు నష్టమగును .    (43)
   

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురు గీత :
    శ్లో ॥ 27. దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురు పదార్చనమ్ ।
               తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః ॥

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

 ఉత్సన్నకులధర్మాణాం
మనుష్యాణాం  జనార్ధన |
నరకేనియతం వాసో
భావతీత్యనుశుశ్రుమ   | 44 |

ఓ జనార్దనా ! కులధర్మములు నశించినవారికి  నిరవధికముగా ( కలకాలము ) నరకప్రాప్తి తప్పదని ప్రతీతి .       (44 )

అహో బత మహత్సాపం
కర్తుం   వ్యవసితా వయమ్  |
యద్రాజ్యసుఖలోభేన
హంతుం స్వజనముద్యతాః    | 45 | 

అయ్యో ! మనము బుద్ధిమంతులమై యుండియు రాజ్యసుఖలోభముచే  స్వజనులనే  సంహరించుటకు ఉద్యుక్తులమై ,ఈ ఘోర పాపకృత్యములకు ఒడిగట్టుచున్నాము -ఇది యెంత దారుణము ? ( 45 )

 అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!
Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile


జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
 శ్లో ॥ 1.  అచింత్యా వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
             సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 


శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

 యది      మామ ప్రీతికారమ్   
అశస్త్రం    శస్త్రపాణయః |
ధార్తారాష్ట్రా  రణే  హన్యు ః
తన్మే  క్షేమతరం  భవేత్  | 46 |

శస్త్రరహితుడనై ,ఎదిరింపని నన్ను శస్త్రములను  చేబూని ధార్తరాష్ట్రులు  యుద్ధమున వధించినను ,అది నాకు మిక్కిలి క్షేమకరమే  యగును . (46)

సంజయ ఉవాచ

ఏవముక్త్వార్జునః    సంఖ్యే
రథోపస్థ  ఉపావిశత్  |
విసృజ్య  సశరం  చాపం
శోకసంవిగ్నమానసః      | 47 |

సంజయుడు పలికెను -- అర్జునుడు ఈ విధముగా పలికి శోకసంవిగ్న  మానసుడై ,యుద్ధభూమియందు  ధనుర్భాణములను త్యజించి ,రథము  వెనుకభాగమున  చతికిలబడెను     (47 )

ఓం తత్పదితి  శ్రీ మద్భాగవద్గీతాసూపనిషత్సు
బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే  శ్రీ కృషార్జున సంవాదే
అర్జునవిషాదయోగో  నామ ప్రథమోధ్యాయః   || 1 ||
 
 
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2396
  • View Profile

 
జై సాయి మాస్టర్ !
గురుకుటుంబానికి గురుబంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !!

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో ॥  2.యదంఘ్రి కమల ద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
            తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

 

శ్రీమద్భగవద్గీత ( శ్లోకతాత్పర్యములు )-గీతాప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్   

  || ఓం శ్రీ ప్రమాత్మనే నమః ||
అథ ద్వితీయోధ్యాయః
 సాంఖ్య యోగః

సంజయ ఉవాచ

తం తథా కృపయావిష్టమ్
అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ |
విషీదంతమిదం  వాక్యమ్
ఉవాచ మధుసూదనః  | 1|

సంజయుడు పలికెను - ఈ విధముగా కరుణాపూరిత  హృదయుడైన అర్జునుని కనులలో అశ్రువులు  నిండియుండెను . అవి అతని వ్యాకుల పాటును ,శోకమును తెలుపుచుండెను . అట్టి అర్జునితో శ్రీ కృష్ణ భగవానునుడు ఇట్లనెను  (1)

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

కుతస్త్వా కశ్మల మిదం
విషమే  సముపస్థితమ్   |
అనార్యజుష్టమస్వర్గమ్
అకీర్తికరమర్జున     | 2|

కావున ఓ  అర్జునా 1 పిరికితనమునకు  లోనుకావద్దు . నీకిది ఉచితము కాదు . ఓ పరంతపా ! తుచ్ఛమైన  ఈ హృదయదౌర్భలయమును  వీడి ,యుద్ధమునకై  నడుము బిగింపుము .    (3)

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !!