Author Topic: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU  (Read 138942 times)

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #15 on: August 08, 2013, 08:35:23 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 15 . సపితా సచమే మాతాస బంధుస్సచ దేవతా
            సంసారం మోహనాశాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః

    గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                            భగవంతుడు
5 . ఒకరోజు దేవుడి విషయమైన సంభాషణ లో మధుర బాబు (దక్షిణేశ్వరాలయ ప్రతి స్ఠాపకురాలైన  రాణి రాసమణి అల్లుడు )('బాబు ' అనేది వంగ భాషలో ప్రేమ గౌరవాలను సూచించే పదం . )," భగవంతుడు కూడ ప్రకృతి నియమాలకు కట్టుబడి ఉన్నాడు . అతడు తన యిష్ట ప్రకారం ఏమీ చేయలేడు "అని పలుకగా శ్రీ రామకృష్ణుడు ,"అలా అంటావేమిటి ? భగవంతుడు ఇచ్చామయుడు :అతడేం సంకల్పించినా చేయగలడు "అన్నారు . " సంకల్ప మాత్రాన యీ ఎర్ర పువ్వుల (మందార ) మొక్కన తెల్లపువ్వులు పూయించ గలడా ?" అని మధుర బాబు అడగ్గా ," నిస్సంశయంగా అట్లే చేయగలడు . దేవుడు సంకల్పించిన నాడు యీ ఎర్ర పువ్వుల మొక్కన తెల్లపువ్వులు పూస్తవి "అని శ్రీ రామకృష్ణుడు చెప్పాడు . కాని మధుర బాబుకు పూర్తి  నమ్మకం కుదిరినట్లు కనపడలేదు . తరువాత కొన్ని రోజుల్లో నిజంగా దక్షిణే శ్వర వనంలో ఒక మందార వృక్షం రెండు కొమ్మలలోను పూచిన పువ్వులు ,తెల్లని దొకటీ ఎర్రని దొకటీ కనిపించాయి . శ్రీ రామకృష్ణు డప్పుడు రెండు కొమ్మలన రెండు పువ్వులు పూచి ఉన్న పెద్ద కొమ్మను తీసుకెళ్ళి మధుర బాబుకు చూపించగా ,అతడు ఆశ్చర్యపరవశుడై ,'తండ్రీ ఇక ఎన్నడూ నీతో వాదన చేయను " అని పలికాడు .

అలవేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !! [/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #16 on: August 09, 2013, 09:25:42 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో .16 .  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్
             యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః

 గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                          భగవంతుడు

6. భగవంతుడి యొక్క సాకార నిరాకార రూపాలను గురించి నీకేమైనా తెలుసా ? ఈ సాకార నిరాకారాలు మంచు   నీటిని పోలి ఉన్నవి . నీరు ఘనీభవించి మంచుగా రూపొందినప్పుడు సాకారం . ఆ మంచు కరిగి నీరు అయినప్పుడు నిరాకార మవుతుంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!

« Last Edit: August 10, 2013, 09:48:32 AM by Gurupriya »

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #17 on: August 10, 2013, 09:51:12 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ  నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 17 . యస్మిన్ స్ధితమిదం సర్వం భాతియత్భానరూపతః
            యత్ప్రీత్యాప్రియం పుత్రాది తస్మైశ్రీ గురవే  నమః

  గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                             భగవంతుడు

7 . అంపశయ్యమీద పడుకొని మరణానికై వేచి ఉన్న భీష్ముడి కళ్ళ నుంచి భాష్పాలు స్రవిస్తున్నాయి . అర్జునుడది  చూసి  శ్రీ కృష్ణుడితో యిలా అన్నాడు ;" బావా ! ఏమిటి యీ వింత ! మా తాతగారు నిరంతర సత్య సంధుడు ,జితేంద్రియుడు ,బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడు ,స్వయంగా దేవ యోనులైన అష్ట వసువులలో ఒకడు కదా ! ఆయన కూడ దేహ త్యాగ తరుణంలో మాయలోపడి తద్వశాన  కన్నీరు విడుస్తున్నాడే !"కృష్ణ భగవానుడు అప్పుడు భీష్ముడి కీ విషయం తెలుపగా ,భీష్ముడు ఇలా అన్నాడు ; "కృష్ణా ! నేను మాయా ధీనుడనై విలపించడం లేదని నీకు బాగా తెలుసు కదా ! నీ లీలలను కించిత్తు అవగాహన చేసుకో లేకపోయానే అని దుఃఖపడుతున్నాను .  ఎవ్వరి పావన నామ స్మరణంతో మనుష్యులు సమస్త మైన ఆపదల నుంచీ తరిస్తారో అట్టి భగవంతుడే  స్వయంగా పార్ధ సారధియై  పాండవ పక్షం అవలంబించి ఉన్నా వారి కష్టాలకు అంత మంటూ లేకుంది కదా !

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!
[/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #18 on: August 11, 2013, 09:49:39 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురుగీత :
శ్లో || 18 . ఏ నేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్త చైత్యాదికం తదా |
              జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాది తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

  గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                              భగవంతుడు

8. శ్రీ రామకృష్ణుడు ఒకసారి మధుర బాబుతో కలసి కాశీ   క్షేత్రానికి ప్రయాణమయ్యారు  . అక్కడ కొంత కాలం బస చేసి ,త్రైలింగ (తెలుగు ) స్వామి దర్శనం చేసుకొని ఆ మహానుభావుణ్ణి ఇలా అడిగారు : " భగవంతుడు ఒక్కడే కదా ,జనం పలుదైవాలు ఉన్నట్లు పలుకుతారెందుకు ?" స్వామి మౌనవ్రతం పాటించి ఉండటంతో కేవలం చేతి వేలొకటి పైకెత్తి ,ధ్యానస్ధితి నవలంబించి ;ధ్యానం వల్ల భగవంతుడు ఒక్కడే అని మనిషి గ్రహిస్తున్నాడనీ  వేదాంత వాద ప్రతి వాదాల వల్ల  భేద బుద్ధి కలుగుతోందనీ సూచించారు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #19 on: August 12, 2013, 08:12:55 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 19 . యస్య జ్ఞాన మిదం విశ్వం సదృశ్యంభిన్న భేదాతః |
              సదైక రూపరూపాయ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

      గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                                     భగవంతుడు

9 . సాకారబ్రహ్మం ఒకడూ నిరాకార బ్రహ్మం ఒకడూ అని వేరుగా ఇద్దరు దైవాలు లేరు . సాకారుడైన దేవుడే నిరాకారుడుగా కూడ ఉన్నాడు . భగవంతుడు భక్తుడికి వివిధ రూపాలతో సాక్షాత్కరిస్తాడు .  అనంత జలరాశి ఉన్నట్లు ఊహించు . ఏ వైపునా భూమి కనబడటం లేదు . విశేషమైన చల్లదనం వల్ల కొన్ని స్ధలాలలో మాత్రం నీరు గడ్డ కట్టి ఉంటుంది . బ్రహ్మమే యీ అనంత జల రాశి . మంచు గడ్డగా గట్టి  పడిన  భాగాలు ఆ బ్రహ్మం యొక్క సాకార రూపాలు . శ్రేష్టమైన భక్తే శీతలం . ఎండవేడిమి తగలగానే మంచు కరిగిపోతుంది . ఇట్లే జ్ఞాన సూర్యోదయ మవగానే సాకారం నిరాకారంలో లయిస్తోంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !! [/14size]

Yagnamachary

 • Newbie
 • *
 • Posts: 5
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #20 on: August 12, 2013, 12:16:37 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :
శ్లో .16 .  యత్సత్వేన జగత్సత్యం యత్ప్రకాశేన భాతియత్
             యదానందేన నందంతి తస్మైశ్రీ గురవేనమః

 గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                          భగవంతుడు

6. భగవంతుడి యొక్క సాకార నిరాకార రూపాలను గురించి నీకేమైనా తెలుసా ? ఈ సాకార నిరాకారాలు మంచు   నీటిని పోలి ఉన్నవి . నీరు ఘనీభవించి మంచుగా రూపొందినప్పుడు సాకారం . ఆ మంచు కరిగి నీరు అయినప్పుడు నిరాకార మవుతుంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !!Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #21 on: August 13, 2013, 08:14:25 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

గురు గీత :

శ్లో || 20  .  జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే |
                జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

  గురూపదేశములు ( రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                            మాయ
1. మాయ అంటె ఎలాటిదో మీకు తెలుసా ? అది నీటి గుంటలో తేలివుండే నాచు మొక్కల వంటిది . ఈ నాచును మీరు దూరంగా తోసివేయవచ్చు . కాని అది మళ్ళా వచ్చి చేరుతూనే ఉంటుంది . అలాగే మీరు వేదాంత విచారమూ ,సజ్జన సాంగత్యమూ చేసేటంత కాలం సమస్తమూ నిష్కళంకంగా  ఉన్నట్లు కనిపస్తుంది . కాని వెను వెంటనే విషయవాసనలు  మిమ్మల్ని ఆవరిస్తవి .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #22 on: August 14, 2013, 07:59:08 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధవుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో || 21 . శోషణం భవ సింధోశ్చ దీపనం క్షర సంపదాం |
              గురో : పాదోదకం యస్య తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||

    గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                           మాయ

2. పాము కోరలలో విషం ఉన్నప్పటికీ ఆ ఆ విషం వల్ల దానికేమి ప్రమాదం లేదు . విషం దాన్ని బాధించదు . దాని కాటు తగిలిన ఇతర ప్రాణులకే అది విషమై ప్రాణోపద్రవం  కలుగ చేస్తుంది . ఆ విధంగానే భగవంతుడు మాయతో కూడి ఉన్నా అతడు దాన్ని అతిక్రమించే ఉన్నాడు . మనం మాత్రమే మాయాధీనులం .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #23 on: August 16, 2013, 03:25:49 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో . 22 . మన్నాదః  శ్రీ జగన్నాధో  మద్గురు: శ్రీ జగద్గురు :
             మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

  గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                             మాయ

3. మాయకూ దయకూ భేదం ఏమిటో తెలుసా ?తల్లితండ్రులు ,సోదరులు ,ఆలుబిడ్డలు ,మేనల్లుడు మొదలైన తన బంధు మిత్రాదులపట్ల మనిషి కున్న రాగం ,ప్రేమ -యిదే మాయ . సకల ప్రాణులలోను  భగవంతుడు ఉన్నాడని గ్రహించి సమస్త జీవులను సమానంగా ప్రేమించటమే దయ అవుతుంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !! [/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #24 on: August 17, 2013, 10:18:36 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో . 23 . ఏక ఏవ పరోబన్ధుర్విషమే సముపస్ధితే
             గురుస్సకల ధర్మాత్మా తస్మైశ్రీ గురవేనమః

      గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                               మాయ

4 . దయ్యం పట్టిన మనిషి తన స్ధితిని గ్రహించగానే ఆ దయ్యం అతణ్ణి విడిచిపోతుంది . అదే ప్రకారంగా మాయాధీనుడైన  ప్రతి జీవి తాను మాయ అనే భూతం చే ఆవేశించబడినట్లు  తెలుసుకోగానే  మాయనుంచి విముక్తుడవుతాడు .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ ! జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #25 on: August 18, 2013, 10:29:46 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగపతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 24. గురుమధ్యేస్ధితం  విశ్వం విశ్వ మధ్యే స్ధితో గురు:
           గురుర్విశ్వం నచాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః

     గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                                  మాయ
5. జీవాత్మ పరమాత్మల నడుమ మాయ అనే తెరవుంది . ఈ తెర తొలగుతేగాని  జీవుడు పరమాత్మను చూడలేడు . ఈ ఉదాహరణ చూడండి ; శ్రీ రాముడు లక్ష్మణుని కంటే కొన్ని అడుగులు ముందు నడుస్తున్నా డనుకోండి . సీత  ఇద్దరి మధ్య ఉన్నదనుకోండి . ఇక్కడ శ్రీ రాముడే పరమాత్మ ; లక్ష్మణుడే  జీవాత్మ ;సీతే మాయ . సీతాదేవి వారి ఇద్దరి నడుమ ఉన్నంత కాలం లక్ష్మణుడు  శ్రీ రాముణ్ణి చూడలేదు .

అలివేలుమంగపతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #26 on: August 19, 2013, 08:13:01 PM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో || 25 . మధులుబ్ధొ  యధాభ్రుంగో పుష్పాత్ పుష్పాంతరంవ్రజేత్ |
              జ్ఞానలుబ్ధస్తధా శిష్యో గురోగ్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ||

        గురూపదేశములు ( శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                                 మాయ
6. మాయ రెండు విధాలు : ఒకటి (విద్యామాయ )భగవంతుడి సన్నిధికి కొనిపోయేది . రెండవది (అవిద్యామాయ )భగవంతుడికి దూరంగా తీసుకొని పోయేది . 'వివేకం ,వైరాగ్యం 'అని విద్యామాయ తిరిగి రెండు విధాలు . ఈ విద్యా మాయను ఆశ్రయించి జీవులు భగవంతుణ్ణి శరణు పొందుతారు . అవిద్యామాయ ఆరు విధాలు .  అవి ,కామం ,క్రోధం ,లోభం ,మోహం ,మదం ,మాత్సర్యం . ఈ తరగతి మాయ 'నేను ,నాది 'అనే బుద్ధిని పుట్టించి మనుష్యులను సంసారంలో బంధిస్తుంది . కాని విద్యామాయ వ్యక్తం కాగానే అవిద్యా మాయ నిర్మూలమవుతుంది .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #27 on: August 20, 2013, 08:38:48 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 26 . అత్రినేత్రశ్శివ స్సాక్షాద్ద్విబహుశ్చహరి: స్మృతః
            యో చతుర్వదనో బ్రహ్మ శ్రీ గురు: కధితః ప్రియే

    గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                              మాయ
7 . మడ్డినీటిలో సూర్యచంద్రుల ప్రతిబింబం స్పష్టంగా గోచరం కాదు . ఆవిధంగానే మాయ అనే తెర తొలగనంత వరకు ,అంటె `నేను ,నాది `అనే బుద్ధి నశించనంత వరకు స్పష్టంగా పరమాత్మ సాక్షాత్కారం కలుగదు .

అలివేలుమంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #28 on: August 21, 2013, 07:42:09 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురుగీత :

శ్లో . 27 . దృశ్య విస్మృతి పర్యంతం కుర్యాద్గురుపదార్చనమ్
             తాదృశస్యైవ కైవల్యం సచతద్వ్యతిరేకణః

    గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశరత్నాలు )
                                మాయ
8 . సూర్యుడు భూమిని ప్రకాశింపచేస్తాడు . కాని ఒక చిరుమబ్బు సూర్యుణ్ణి మన కళ్ళకు కనపడనివ్వక మరుగు చేస్తున్నది . అలాగే మాయ అనే చిన్న తెర సర్వ వ్యాపీ సర్వసాక్షీ ఐన సచ్చిదానందమయుణ్ణి  మనం చూడకుండేట్లు చేస్తోంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]

Gurupriya

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2447
  • View Profile
Re: SRI RAMAKRISHNULA UPADESA RATNALU
« Reply #29 on: August 22, 2013, 08:31:29 AM »
జై సాయి మాస్టర్ !
గురు కుటుంబానికి గురు బంధువుల నమస్కారములు !
అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !

శ్రీ గురు గీత :

శ్లో . 1 . అచింత్యావ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే
          సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రాహ్మణే నమః

    గురూపదేశములు (శ్రీ రామకృష్ణుల ఉపదేశ రత్నాలు )
                                  మాయ

9. చెరువు నీటి మీద పాచిని దూరంగా తొలగించినా  వెంటనే మళ్ళాయధాస్ధానాన్ని చేరుతుంది . అదే విధంగా మాయను దూరంగా త్రోసివేసినా తిరిగి అది అనతి కాలంలోనే మిమ్మల్ని ఆశ్రయిస్తుంది . కాని ఆ పాచికి అడ్డంగా ఒక వెదురు గడను వేసి అది తిరిగిరాకుండేట్లు చేయగలం . ఇలాగే భక్తి జ్ఞానా లనేట్టి ఆవరణతో మాయను మళ్ళా రానివ్వక తొలగించు కోవచ్చు . మాయ అట్టి అంతరాయాన్ని దాటి రాలేదు . అప్పుడు కేవలం సచ్చిదానం స్వరూపం ప్రకాశిస్తూంటుంది .

అలివేలు మంగ పతి నీకిదె వందనం !
జై సాయి మాస్టర్ !జై దివ్యజనని !![/14size]